Darreres accions dels delegats de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT

1. a)  Darreres accions  dels delegats  de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: febrer de 2023 a abril de 2022.

-Oficina Municipal Informació al Consumidor  (Ronda  de Sant Pau 43). Checklist de Lipoatròfia Semicircular.

– OAC Eixample (Aragó 328). Estudi ergonòmic d’un lloc de treball.

– Seguiment informe tècnic i avaluació d’un lloc de treball a la seu del districte d’Horta-Guinardó (ronda Guinardó 49). Cal substituir una cadira per una escala plegable en una zona de pas estret. Retirar material que obstaculitza el pas en un petit arxiu.

– Avaluació de riscos a Impremta municipal (pg Zona Franca 56). No es fa profunda ni es miren molts llocs de treball doncs properament es faran obres grans. A altell: una prestatgeria no fixada, cal reposar cinta de senyalització al terra, massa acumulació de material a l’últim prestatge que és el més alt. Falta senyal de risc elèctric al quartet de quadre de llums. A la sala del RAC cal senyalitzar desnivell. Aparell de climatització de la planta baixa a gran alçada: cal barana o línia de vida per seguretat en possibles reparacions o manteniment.

– Avaluació de riscos a local provisional de via laietana 7 on actualment hi ha Població. Despatx més proper a l’entrada amb armaris no collats. Falten senyals de risc elèctric i alguns extintors. Cal reubicar a l’exterior l’extintor de l’arxiu. Repassar llums d’emergència. Posar senyal al terra, de canvi de nivell, a la porta de la sortida d’emergència. Repassar farmacioles. Ruta d’emergència alternativa caldria anul·lar-la per falta d’il·luminació i porta final que va molt dura.

– Avaluació de riscos a la fundació Paco Candel  (Mare de deu del port 263). Falta senyal de risc elèctric al quadre de llum, collar algun armari. No hi ha farmaciola. Un lladre d’endolls sobre una taula proper al cos. Alguna taula amb poca llum.

– Control d’un cas de lipoatròfia a l’OAC de Sant Martí (Plaça Valentí Almirall 1).

– Gestió de problemes laborals i incompliment de les condicions del contracte de l’empresa notificadora contractada per l’IMH.

– Seguiment problemes ambientals al Centre de Vida Comunitària (Via Favència, 399) on s’han produït molèsties pels formaldehids de les fustes decoratives.

– Repàs avaluació de riscos a oficines administratives (Avinyó 7). Cal alguna reixa de ventilació en armaris de neteja i recol·locar extintors. Alguns cablejats poc recollits. A la planta 1 cal acabar de fixar un armari.

– Repàs avaluació riscos  a Oficina no Discriminació  (Ferran 32). Humitats arreglades. Pendent de redistribució perquè vindrà nou personal.

–  Avaluació riscos oficines administratives (Ciutat 3). A diverses plantes hi ha lladres de cablejat massa proper als treballadors. A la sala de reunions de la 4a planta cal recollir cablejat. Problemes tèrmics en un espai del tercer pis.

– Repàs avaluació riscos al local dels conductors (Ciutat 3). Problemes de temperatura (fred) a la taula d’entrada.

.- Repàs avaluació de riscos al departament de notificacions (Ciutat 9) on s’han arreglat les incidències detectades. Cal alliberar d’obstacles l’extintor.

– Comunicat de risc del Centre Plural  (Av. del Marquès de l’Argentera, 22 . Tenen les màquines d’aire calent i fred en un celobert.Estan plenes de femtes de colom i les pudors es distribueix per tot el  centre, tot i que diuen que s’ha netejat fa poc segueixen les pudors i  possibles riscos biològics. Prendran mesures.

 – Simulacre evacuació subseu districte Horta-Guinardó (Lepant 387). Sense incidències remarcables. Algun petit error en les funcions del personal.

-Simulacre evacuació seu districte Eixample (Aragó 311). L’alarma en alguns llocs sona massa forta i existeix una alarma separada a la tercera planta.

– Comunicat de risc. Problemes amb la baixa humitat a la OAC de Sant Andreu (Segadors 18).

-Demanda d’avaluació de riscos psicosocials en un departament del carrer Avinyó.

– Reclamació mascaretes a nous departaments on no en facilitaven.

– Mesuraments ambientals i camps electromagnètics a l’OAC Sant Andreu (Segre 24*32). Humitat relativa baixa. Una posició amb valors electromagnètics alts que baixen al desendollar un calefactor. Moltes altres posicions amb valors electromagnètics alts que es resoldran.

– Mesuraments ambientals i camps electromagnètics a l’OAC de Sant Martí (Plaça de Valentí Almirall 1). Alguna posició amb valors electromagnètics alts.

– Mesuraments ambientals i camps electromagnètics a l’OAC Gràcia (Plaça de la vila de Gràcia 2). Valors ambientals correctes. Valors electromagnètics alts en una taula, que baixen quan s’aparta un transformador i en el filtre, que caldrà revisar.

– Mesuraments ambientals i camps electromagnètics a l’OAC Horta-Guinardó (Lepant 387). Els valors surten correctes.

– Mesuraments ambientals i de camps electromagnètics a l’OAC de Ciutat Vella (Ramalleres 17). Temperatura, humitat i CO2 correctes. Algunes posicions amb valors alts de camps electromagnètics que baixen al desendollar els flexos auxiliars. Altres posicions segueixen amb valors alts i faran pressa de terra a les potes de les taules.

– Mesurament condicions ambientals Institut Municipal d’Urbanisme (Bolívia 250). Temperatura, humitat i nivell de CO2 surten correctes.

– Visita actualització del pla d’emergència a la subseu del districte Sarrià-St. Gervasi (Anglí 31). Falta ubicar un extintor de CO2, actualitzar el plànol amb tots els canvis que s’han fet, provar les sirenes i senyals lumínics i després programaran i faran el simulacre.

– Preavaluació de riscos a la Torre del Rellotge de Gràcia ( Plaça de la Vila de Gràcia). Cal elevar la barana a la plataforma final, posar barres per evitar l’accés als balcons i quan hi hagi visites tancar finestres que dificulten l’accés per les escales. Fer senyalització risc elèctric i ruta emergència.

– Preavaluació de riscos a les noves oficines de la Direcció d’atenció al ciutadà (Roc Boronat 117). Temperatura alta en alguna zona, es posaran estors nous a on en falten. Al despatx del director la taula està mal orientada respecte al sol i no hi ha sortida de ventilació. Lavabos amb obertura-tancament complicat, es pot afegir manetes. Senyalització ruta d’emergència és convenient ampliar-la.

 

1. b)  Darreres accions  dels delegats  de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: març de 2022 a març de 2021.

– Participació en comitès de seguretat i salut de l’agència de salut pública, Junta arbitral de Consum, bombers, ensenyament, IMSS, IMH, ICUB i taula general de l’Ajuntament.

– Comprovació de la  distribució de mobiliari en una sala de la Junta Arbitral de Consum (ronda de Sant Pau 43). Cal redistribuir armaris desbloquejant l’obertura de finestres i zones de pas. També hi ha una taula de difícil accés. Hi ha també una adaptació de llocs de treball per motius de salut i es farà sonometria.

– Reunió d’una auditoria sobre l’aplicació de mesures pel covid a la gerència de recursos.

 – Avaluació de riscos a l’edifici de l’antiga escola Massana (Hospital 58). Moltes humitats, cablejat fora de  servei i nou solt. Falta senyalització de la  ruta d’emergència. Algun armari no collat.

– Avaluació de riscos psicosocials a gestió de processos.

– Revisió amb valoració  de camps electromagnètics a l’OAC de la plaça Sant Miquel després d’haver-se pres les mesures correctores. Mesuraments a les taules surten correctes, tot i que no es fa mesuraments a l’alçada dels genolls. Un parell de taules tenen transformadors que fan pujar els valors, i es treuen. La humitat relativa és baixa.

– Revisió de condicions ambientals a OAC de l’Eixample, que s’ha hagut d’ajornar al no funcionar la màquina de clima.

– Mesurament condicions ambientals a protocol i secretaria de direcció, edifici vell de la plaça sant Jaume. La màquina de clima no acaba de funcionar.  Temperatura, humitat i CO2 correctes. Finestres no acaben de tancar bé. En un dels despatxos hi ha filtracions d’humitat i queixes de mosques en el sistema de ventilació.

– Reclamació pel no seguiment de protocols COVID a l’OMIC.

– Repàs avaluació de riscos  al Centre Cívic casa Sandaru (Buenaventura  Muñoz 21).  S’ha corregit la falta de passamà a l’escala i temes de senyalització. Cal retirar material de la sortida d’emergència del soterrani i de la sala de la caldera. Escapament d’aigua a la sala de la caldera. Falten prestatgeries al magatzem de neteja de la planta segona i hi ha acumulació incorrecta de materials al magatzem de la planta soterrani. Falta alguna cinta de marcatge del canvi de nivell del terra a la zona de les portes i a les instal·lacions del primer pis cal marcar l’alçada del sostre.

– Avaluació riscos laborals a l’annex de la subseu del districte  de Ciutat Vella (Ramalleres 17). Cal separar una taula del joc d’endolls, posar protecció a les barres metàl·liques de sota les taules i ventilació al lavabo. Avaluar i evitar sorolls. Pendent de fer senyalització de riscos elèctrics i rutes d’emergència.

– Valoració de camps electromagnètics i mesures ambientals a  l’OAC de les Corts (Pl. Comas 18). Mesures electromagnètiques correctes, humitat relativa baixa.

– Valoració de camps electromagnètics i mesures ambientals a  l’OAC de Sarrià-Sant Gervasi ( Anglí 31) . En una taula surten camps elèctrics elevats que es mirarà si provenen de falta de presa de terra als endolls. La resta de taules correctes.

Avaluació de riscos a l’oficina d’informació i tramitació de pl. Carles Pi i Sunyer 8-10. Cal acabar la senyalització Covid. Posar cinta de separació a espais oberts. Més llum a la recepció del vestíbul i redistribuir, doblant-les, les llums a la sala d’oficina interna. Alguna concentració de cablejat sota les taules.

– Avaluació de riscos al departament Zona Nord, Oficina de barris (Av. Escolapi Càncer, 6 – local 2). Cal recollir el cablejat d’algunes taules i el magatzem de neteja tancar-lo amb clau. Alguna taula amb poca llum. Completar senyalització emergència. Baixar d’alçada dels extintors i incorporar un de CO2.
 
– Reunió explicativa de les reformes  a l’OAC  de l’Eixample. Substitució i millora dels equips de ventilació amb fancoils, el sistema de ventilació serà més eficient energèticament del que hi ha ara i més net. Un cop realitzades les obres es faran mesuraments.
 
– Repàs de l’avaluació de riscos a l’àrea d’Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla 218-220).  Falta reparar unes regletes elèctriques, revisar i buidar alguns prestatges a magatzems i refer l’avaluació de riscos quan es reformi la planta 3ª.Al primer tram de l’escala principal falta una barra intermèdia a la barana i senyalitzar el primer esglaó sortint. A l’escala interior, planta baixa, cal senyalitzar els darrers esglaons que fan un gir. En diversos magatzems hi ha incidències: buidar de capses, posar extintor, arreglar capses de llum, augmentar il·luminació, tapar forats del terra. En un d’ells l’alçada de les prestatgeries és superior a 3 metres i s’utilitza una escala plegable convencional. Cal posar línies de vida a baranes per netejar finestres. Canviaran el sistema de renovació d’aire. A la planta 3 adquiriran carretó amb rodes per transportar material.

– Comprovació de les causes d’enrampaments al Casal de Barri La Llacuna. (Bolívia, 49). Es fan mesures d’humitat i es revisen preses de terra, elements de ventilació, cablejat, etc. Es reordenarà el mobiliari i modificarà la posició dels ordinadors i impressora.

-Mesuraments ambientals al departament de premsa. Gabinet d’Alcaldia (Plaça Sant Jaume). Temperatura , humitat, velocitat de l’aire i il·luminació surten correctes. Es recomana deixar tancada la finestra més propera al lloc de  treball de la persona que manifesta problemes.

– Avaluació de riscos del nou edifici de l’Institut Municipal d’Urbanisme (Bolívia 250). A la coberta cal substituir per escales un parell de taulons i posar línia de vida a la coberta superior. Il·luminació correcta. Estaven fent els darrers arranjaments a l’edifici, cal redistribuir la funcionalitat d’alguns armaris per evitar usar contínuament les zones elevades. Falta senyalitzacions de risc elèctric. A l’escala que dirigeix a un dels soterranis falta passamà. A la sala d’arxiu cal concretar l’alçada màxima d’us.

– Reunió explicativa de la reforma de l’ OAC de Sant Andreu (Segre 24).  Ampliaran filtre, vestíbul d’entrada i amplada de les taules. Es treu alguna mampara. Aïllament de lavabos separant el del públic i els dels treballadors.

– Avaluació de riscos al departament obres i manteniment de Sant Martí (Pl. Joan Casanelles 1) . A totes les taules cal recollir cablejat. Posar senyal risc elèctric fora de l’armari. Cal collar armaris. Guardar productes de neteja dins d’un armari amb reixeta de ventilació. A l’office cal marcar senyal d’alçada. Senyalitzar polsador i sortida d’emergència, posar senyalització covid i extintor de CO2. Guillotina amb la protecció trencada.

– Recursos interns de la seu del districte Sant Martí (Pl Valentí Almirall). Comprovació d’il·luminació. Caldrà augmentar potència en alguna zona.

– Comprovació  de mesures Covid i distàncies entre taules (per complir la distància de seguretat d’1,5 metres) a la Direcció de serveis a persones i territori del districte de Sant Martí (Andrade 9). Hi ha llocs massa junts que no permeten el treball de dues persones alhora.

 
– Repàs avaluació riscos al refugi antiaeri plaça del Diamant. Canviada  lluminària i feta senyalització. Caldria posar alguna cartelleria de covid i canviar el cartell del mapa de sortides d’emergència. Totxos al terra sense senyalitzar.

 

– Avaluació riscos espai jove la Fontana. (Gran de Gràcia 190). Arreglada senyalitzacions de ruta i llums d’emergència. Queda per arreglar alguna llum d’emergència, per exemple a l’escala d’emergència. Al soterrani 1 cal fixar armaris de fusta del magatzem. Cal augmentar il·luminació a l’escala principal.

– Avaluació riscos Sant Andreu Teatre  (Neopàtria 54). Cal repàs de llums d’emergència i posar cartell al polsador d’emergència. Posar canaletes a la zona de les taquilles. Fixar reixa darrera l’escenari. Cal baixar l’alçada d’algun extintor, marcar les bigues baixes a l’escala de darrera l’escenari. Dalt de l’escenari cal recollir cablejat. Augmentar il·luminació en alguna zona de pas.

– Reunió seguiment actuacions preventives que està realitzant el departament de prevenció. Entre altres temes es preveu fer revisió de les avaluacions de riscos cada tres anys sempre que no hi hagi canvis en l’edifici.

– Reunió prèvia a la reforma de l’OAC de Sàrria- Sant Gervasi. Bàsicament creen algunes noves posicions en un espai contigu, separen les posicions actuals que eren continues i passen a ser taules independents de dos en dos i canvien mobiliari.

– Tancament avaluació riscos psicosocials a l’oficina de troballes.

– Reunions varies amb inspecció de treball per la denúncia de falta de repartiment de mascaretes. Finalment el tema es tanca amb l’obligació de l’ajuntament de facilitar mascaretes per a tot el personal que fa feina presencial.

– Avaluació de riscos al centre de serveis de Sarrià (Cornet i Mas 46). Algun armari no fixat. Extintors massa alts i un s’ha de  canviar de lloc. Falta senyal de risc al quadre elèctric. A l’escala interior falta un passamà i senyals de sostre baix i canvi de nivell al terra.

– Repàs avaluació de riscos pistes poliesportives Creueta del Coll (Castellterçol, 15). Cal completar la senyalització de les rutes d’evacuació. A la sala de direcció unificar i recollir cablejat i posar llum d’emergència. Alguna posició amb falta de llum.

– Repàs avaluació de riscos finca Sansalvador (passeig Mare de Déu del Coll, 79). Cal embridar de nou el cablejat de l’ordinador de l’entrada. Col·locaran un armari suplementari per evitar riscos de cops sota l’escala de recepció. Cal arreglar humitats a la sala polivalent.

– Repàs avaluació de riscos al dipòsit rei Martí (Bellesguard 14). Cal posar telèfon, ampliar senyalització ruta d’evacuació i senyal de risc elèctric al quadre de llums. No hi ha senyalització Covid ja que estava tancat al públic.

– Repàs avaluació de riscos Casa del Guarda (Manacor 1). Cal senyal de risc elèctric, sortida d’emergència i ruta d’evacuació.

– Repàs avaluació de riscos espai jove Garcilaso  (Garcilaso 103)  Manquen alertes visuals/sonores als interiors dels bucs d’assaig. A una de les sales tècniques manca un llum emergència. Diversos quadres elèctrics sense senyalitzar, alguns a les escales oberts. Risc de caiguda en alçada a la sala tècnica. Prestatgeries sense collar. Escala exterior de la -1  a la 0 falta passamans i cintes antilliscants. Falta barana en escales del pis 0 a 1 i de la 1 a la 2. Magatzem planta 6 faltarà cinta negra/groga balisa.

– Repàs avaluació de riscos edifici Pallach de sant Andreu (Segadors 8). Al terrat falten baranes de protecció, canvi de senyalització i extintors correctes i millorar polsador d’alarma vell. En general cal abaixar algun extintor. Arxiu: embridar cablejat d’oficina. Millorar senyalització recorregut d’emergència. El sistema de clima no permet la renovació d’aire i cal obrir finestres. A l’escala d’emergència falta barana als tres primers esgraons i passamans a tot el recorregut. Cal senyalitzar polsador d’alarma acústica (també a plantes 3 i 4). Planta 3 cal control temperatura i humitat. Calefactors no han de connectar-se a lladres i allargaments. Hi ha sortides d’aire tapades per molèsties als treballadors. Planta 4 falta cartells als polsadors d’emergència d’incendi i evacuació.

– Observador i participació en fases prèvies i en la presentació de resultats a l’avaluació de riscos psicosocials en un departament d’Ecologia Urbana.

– Seguiment de la construcció de la futura seu de Sarrià – Sant Gervasi i d’una Biblioteca.

– Seguiment i participació en la planificació,  presentació i elaboració de l’avaluació riscos psicosocials en un departament dependent de DAC.

– Repàs parcial de l’avaluació riscos al  centre de manteniment Canyelles (Via Favència 41). A l’aparcament cal ampliar el marcatge de la zona de pas de vianants i de zones on no es pot aparcar. Alguns magatzems amb desordre, peces en equilibri precari i líquids propers a material inflamable. Al segon pis cal posar sistemes limitadors de l’obertura total de finestres. bàsicament del passadís, ja que la part baixa és molt amplia. Sala de clima utilitzada de magatzem de neteja. Falta doble passamà en alguna escala.

– Repàs avaluació de riscos seu districte de Gràcia (plaça de la Vila). Planta baixa. Cal retirar plafons que bloquegen quadre de llums. Treure material de magatzem a la sala del RAC. Arxiu: senyalitzar sortida, posar més extintors i remat a la part baixa de la porta. Pendent senyalització diversa i ruta emergència. OAC: humitat relativa baixa no modificable per les mesures de ventilació. Cal vitrall translúcid als finestrals. Cal passamà a l’escala de l’edifici annex. Al primer pis de l’edifici annex hi ha taules metàl·liques que requeririen presa de terra i punts amb poca llum. Al tercer pis farmacioles poc visibles.

– Repàs avaluació de riscos a la seu del districte de l’Eixample (Aragó 311). Zones amb cablejat no recollit i armaris no collats. Alguna falta d’il·luminació i al tercer pis zones amb reflex de la llum als teclats. Espai perillós entre escala i paret del departament de llicències. Cal elevar una part del mur perimetral del terrat.

1. c)  Darreres accions  dels delegats  de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: febrer 2021 a gener de 2020.

– Comissió de seguiment de les avaluacions psicosocials. Repàs de les avaluacions psicosocials en marxa i propers àmbits a avaluar. Es presenta proposta de tríptic informatiu sobre riscos psicosocials.

– Participació en diversos comitès de seguretat i salut i reunions extraordinàries sobre seguiment de covid-19 i mesures preventives.

– Observador i participació en fases prèvies i en la presentació de resultats a l’avaluació de riscos psicosocials en un departament d’Ecologia Urbana.

– Seguiment de la construcció de la futura seu de Sarrià – Sant Gervasi i d’una Biblioteca.

– Seguiment i participació en la planificació,  presentació i elaboració de l’avaluació riscos psicosocials en un departament dependent de Direcció d’Atenció al Ciutadà.

– Participació en la presentació de les obres de  reforma de l’OAC de les Corts (Pl. Comes 18) fent algun suggeriment (exemple: no enganxar taules per evitar trasllat de vibracions i electromagnetisme).

– Seguiment de problemes de ventilació i electromagnetisme a Ecologia Urbana (Avda Diagonal 240). Posterior comprovació de condicions ambientals (CO2, humitat i temperatura) i mesures Covid-19 . Per la poca presencialitat i molta ventilació no es poden fer mesuraments però s’han establert millores. En temes Covid-19 cueja el tema de no facilitar mascaretes absolutament a tothom.

– Mesurament sonomètric al  departament d’Obres i Manteniment de Sant Martí  (Clot, 27) per veure com afecta el soroll d’una màquina de climatització de ‘la Caixa’ que està just a sota de l’oficina. Les mesures no han donat resultats rellevants ( 48,9 dB(a)), de  tota manera reclamaran al banc que arregli l’aparell.

-Algunes de les visites específiques de seguiment d’implementació de mesures pel covid-19 : departament de notificacions (Ciutat 9), oficines municipals ( Ciutat 3), direcció de comunicació (Paradís 14), oficines amb projecció internacional (Avinyó 17), oficines municipals (Avinyó 32), dependències del carrer València 307  (direcció servei a les persones i territori, departament d’obres i manteniment i departament de comunicació i oficina de promoció econòmica), arxiu i PIAD de la seu del districte de les Corts (pl. Comes 18), servei de llicències i inspecció de la seu del districte de l’Eixample (Aragó 311), Institut Municipal d’Hisenda (Llacuna 63).

 

REPÀS AVALUACIONS DE RISCOS:

– Edifici Pallach de sant Andreu (Segadors 8). Al terrat falten baranes de protecció, canvi de senyalització i extintors correctes i millorar polsador d’alarma vell. En general cal baixar algun extintor. Arxiu: embridar cablejat d’oficina. Millorar senyalització recorregut d’emergència. El sistema de clima no permet la renovació d’aire i cal obrir finestres. A l’escala d’emergència falta barana als tres primers esgraons i passamans a tot el recorregut. Cal senyalitzar polsador d’alarma acústica (també a plantes 3 i 4). Planta 3 cal control temperatura i humitat. Calefactors no han de connectar-se a lladres i allargaments, Hi ha sortides d’aire tapades per molèsties als treballadors. Planta 4. Falta cartells als polsadors d’emergència d’incendi i evacuació.

–  Centre de manteniment Canyelles (Via Favència 41). A l’aparcament cal ampliar el marcatge de la zona de pas de vianants i de zones on no es pot aparcar. Alguns magatzems amb desordre, peces en equilibri precari i líquids propers a material inflamable. Al segon pis cal posar sistemes limitadors de l’obertura total de finestres. bàsicament del passadís, ja que la part baixa és molt amplia. Sala de clima utilitzada de magatzem de neteja. Falta doble passamà en alguna escala.

– Seu districte de Gràcia (plaça de la Vila 1). Planta baixa. Cal retirar plafons que bloquegen quadre de llums. Treure material de magatzem a la sala del RAC. Arxiu: senyalitzar sortida, posar més extintors i remat a la part baixa de la porta. Pendent senyalització diversa i ruta emergència. OAC amb humitat baixa no modificable per les mesures de ventilació, cal vitrall translúcid als finestrals. Cal passamà a l’escala de l’edifici annex. Al primer pis de l’edifici annex hi ha taules metàl·liques que requeririen presa de terra i punts amb poca llum. Al tercer pis farmacioles poc visibles.

– Seu districte de l’Eixample (Aragó 311).  Zones amb cablejat no recollit i armaris no collats. Alguna falta d’il·luminació i al tercer pis zones amb reflex de la llum als teclats. Espai perillós entre escala i paret del departament de llicències. Cal elevar una part del mur perimetral del terrat. 

– Oficina de troballes (Ciutat 2). Cal separar taules o fer torns pel tema de Covid-19. Augmentar il·luminació en algunes zones del magatzem i collar armaris.

– Auditori sant Martí (plaça Angeleta Ferrer 1). Falta senyal de risc elèctric al quadre de recepció, al del vestíbul interior i d’altres zones, i senyalitzar un sostre baix. Escala elevada de l’escenari: cal posar línia de vida. Rutes d’emergència no senyalitzades. A la sala d’instal·lacions del soterrani hi ha un magatzem improvisat amb obstacles. Magatzem de neteja sense ventilació i amb acumulació d’objectes. Falta extintor a la planta soterrània i a la sala de màquines del pre-terrat. A l’amfiteatre falta passamà i senyalització porta de vidre.

– Centre cívic Torre Llobeta (Santa Fe 2 bis). Falten alguns senyals d’emergència i quadre elèctric, senyalització d’aforaments per Covid i doble barana en espais llargs de l’escala.

– Casal de gent gran Vilapicina i Torre Llobeta (Pl. Carme Laforet 11). Cal moure i fer visible algun senyal d’alarma. Falta doble barana a algun tram d’escala. A la sala d’actes falten senyals de quadre elèctric. Escala de sortida d’emergència amb falta de llum.

– Casal gent gran Pau Casals (Juan Ramon Jiménez 2-4) . Armaris sense fixar. Extintors bloquejats. Cablejat solt en oficina. Senyal de sortida d’emergència inadequada. Cal canviar algun senyal d’extintor i afegir senyals de risc elèctric. Escala de mà no homologada.

– Masia Guineueta (Plaça de ca N’Enseya). Recollir cablejat a l’oficina. Reixetes de cablejat obertes. Al rocòdrom cal ampliar les mesures de seguretat i senyalitzar la porta de vidre. A la sala de joc falta tapa a les connexions i barana protectora a l’altell. Cal posar senyal d’alarma lluminós al buc d’assaig. Collar armari al magatzem de neteja. Canvia extintor a CO2.  Algunes portes tallafocs queden obertes. Falten senyals de risc elèctric i algunes reixetes d’aire condicionat es trenquen. Emmagatzematge amb risc de caiguda a les parts altes dels armaris. Al pis 3 falta tapeta de nivell al terra. Al pis 4 cal protecció de florescent. Necessitat de cable de vida per netejar finestres  per fora. Armari de quadre elèctric utilitzat de magatzem.

– Oficina serveis administratius de Gràcia (Francisco Giner 46). Cal baixar l’alçada d’algun extintor. Falta tapa del quadre elèctric de l’ascensor i tapa a fluorescent. Al tercer pis falta senyalització d’emergència. Farmacioles posades dins de lavabos, cal tenir-les més a mà. Sala del costat del RAC de la planta  2 amb armaris no collats. A l’altell cal senyalització de l’alçada d’un mur baix. Hi ha unes goteres arreglades.

– Castell de Torre Baró (carretera alta de Roquetes 209). Placa extintor caiguda, falta cobertura pel mòbil. Planta baixa, moltes escletxes a portes que fan temperatura ambient sigui igual que la del carrer, caldria fer un quartet tancat per al personal de recepció. A les escales que van al lavabo del soterrani no hi ha vidres i la falta d’ajustament de les portes fa que entri aigua quan plou i aire per les juntes. Cablejat dels ordinadors no recollit. Plantes 1 i 2 : falta senyalització d’emergència, comprovar funcionament de les llums d’emergència i posar extintors.

– Arxiu del districte de Ciutat Vella (plaça del àngels). Cal protegir algunes cantonades de mobles.

– Ludoteca Maria Gràcia Pont (rambla Poblenou 77-91). Pendent prioritzin emmagatzematge en prestatgeries. Cal compartimentar quadre elèctric per separar-lo del magatzem i tancar-lo amb pany. Canviar de cantó passamans del quartet de màquines. Arreglar humitats  del sostre de l’escala.

–  Casal de barri Poblenou (rambla Poblenou 49). Problemes de temperatura. Baixants amb humitats  i pati incendiat arreglant-se. Excés de cablejat i poca il·luminació a la zona d’oficines. Prestatgeries de la planta 1 del magatzem no fixades.

– Punt d’informació juvenil Horta (Horta 71). Es col·loca senyalització d’emergència. Cal reubicar extintors i canviar el pany del quadre elèctric. Excés de cablejat a la zona de recepció. Falten reixetes de ventilació a la porta del magatzem de neteja. Lavabos sense plaques i aparells de sabó trencats. Humitats a la planta soterrània.

– Subseu de districte Ciutat Vella (Ramalleres 17). Cal revisió temes de temperatura i il·luminació. Espais de sortida emergència planta 2, oficines planta 1 i quadre elèctric planta baixa utilitzats incorrectament de magatzem. A la planta 1 espais de pas que no arriben als 80 cm. A l’OAC taules massa baixes en relació a la postura de les cames.

– Centre cívic Pati Llimona (Regomir 3). Cal col·locar bandes antilliscants a l’escala d’accés al terrat i protegir alguns fluorescents.

– Tallers municipals. (Perú 254). A la part de magatzems cal collar algun armari  i millorar les disposicions de seguretat, com col·locar protectors per evitar caiguda de material emmagatzemat.  A les oficines hi ha cablejat no recollit, amb lladres solts i falta alguna senyalització d’emergència.

–  Seu del districte de Sant Martí (Pl. Valentí Almirall1). OAC: alguns reflexos de llum, falta senyal de risc elèctric, una de les sales d’atenció arriba a alts nivells de soroll per les converses (s’instal·laran panells sonoreductors), CO2 alt al despatx del cap on cal collar armari i arreglar llum d’emergència. A la taula de la G.U. hi ha cablejat solt. A serveis generals falta collar armaris i hi ha problemes de calor a l’estiu. A la sala d’actes hi ha baranes massa baixes que caldria reforçar. Al magatzem dels grups municipals cal collar armaris. A la sala de màquines del segon pis hi ha panys que arreglaran. A l’arxiu cal senyalitzar l’escala de cargol i l’arc de la zona de pas, per evitar cops de cap. Problemes de falta de llum en algunes zones. Sistema d’aire del terrat està tancat malament, amb una simple corda.   

–  Direcció de serveis a les persones de Sant Martí (Andrade 9). Incidències per reflexos, recorreguts d’emergències mal senyalitzats, llums d’emergències mal ubicades o absents.

ALTRES:

– Avaluació de riscos a la torre de les aigües Besòs (Selva de mar 9). Senyal de sortida d’emergència principal massa petita. Falta barana a l’escala que va a l’altell, als trams inicial i final, i enganxina a la porta de vidre per evitar cops. Lavabo sense mirall. Espai de pas a quadre elèctric insuficient i amb obstacles. Al quadre exterior falta senyal de risc elèctric.

– Repàs avaluació de riscos i simulacre d’evacuació al casal de barri Diagonal Mar (Selva de Mar 22). Cal manteniment del passadís exterior de la sortida d’emergència extra. A la sala polivalent el cablejat està mal distribuït.  A les farmacioles cal revisar la caducitat del material mèdic. A la cuina i magatzem cal senyalitzar la ruta d’evacuació. També es realitza simulacre d’evacuació.

– Simulacre d’evacuació a l’IMU (Bolívia 105). Mancaven armilles per als equips d’emergències. Petites incidències i oblits menors.

– Mesurament  de condicions ambientals al departament de llicències i inspecció de la seu del districte de les Corts (Pl.Comes 18). Manca ventilació, potser per poc cabal d’aire. No obstant temperatura, humitat i CO2 surten correctes. CO2 dins dels límits aconsellables però alt; es recomana més ventilació. Es detecta que els sistema de moviment les lames de les finestres automàtiques està espatllat. Per altra banda hi estones de molt soroll per converses. Es mira també l’OAC (amb problemes d’electricitat estàtica). La humitat és molt baixa (35%).  

 

1. d)  Darreres accions  dels delegats  de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: gener 2020 a gener de 2019.

– Repàs dels resultats de l’avaluació de riscos al palau Foronda, que inclou OMIC, consell tributari, síndica de greuges, etc. (Ronda Sant Pau 43) Pendent de posar desfibril·ladors, tot i que no arriben als 100 treballadors hi ha atenció al públic. Cal revisar el personal del pla d’emergència. / Tercer pis: fissures sota control a la sala de reunions. Soroll molest de l’aparell d’aire de la tercera planta. Entra aigua de la pluja per alguns porticons. Gotera a la sala gran. Magatzem amb excés de caixes./ Departament de consum del segon pis: falta cortina per evitar llum molesta.

– Simulacre d’evacuació, pla d’emergència i repàs de l’avaluació de riscos a l’arxiu municipal del districte de Sant Martí (Avda Bogatell 7). /El sistema de seguretat és compartit amb la biblioteca, caldria posar sirena també a l’arxiu. Alguns extintors alts. Excés de cablejat en algun despatx i taula. Cal posar cadenat bloquejant el pas al magatzem si es treballa al soterrani. Aparell calefactor amb sistema incorrecte de “papers” per ajustar la direcció.

– Mesurament de les condicions ambientals a algunes dependències de Drets ciutadania i altres (Pg. sant Joan 75)  i Drets socials ( València 344 ) en zones on treballa personal afectat. CO2 correcte a la planta 5 de pg. de sant Joan i relativament alt a la planta baixa, després d’una reunió.  Molt alt a les aules de formació del carrer València. Cal ventilar més.

– Repàs de l’avaluació de riscos  al centre cívic cotxeres de Sants (Sants 79).  Cal millorar humitat, fixar armaris i guixetes,  millorar la seguretat en treballs de neteja exteriors i en les mesures d’evacuació en cas d’emergència.

– Formació d’emergències i simulacre d’evacuació al centre cívic Drassanes (Nou de Rambla 43).  Correcte i sense incidències destacables. Al ser un edifici antic hi ha pocs espais en cas de necessitar-se confinament.

– Revisió de riscos a la subseu de l’OAC de Nou Barris Zona Nord (Escolapi Càncer 5) on hi ha Oficina d’Atenció al Ciutadà,  oficina d’Habitatge i punt d’assessorament energètic. Manca un moble per posar la impressora i separadors entre les taules.  CO2, temperatura i humitat correctes. /Es mesuren camps electromagnètics donant valors superiors a 200 V/s.   En la posterior revisió, un cop recollit cablejat i posades presses de terra els valors són correctes, propers a 42 V/s.

–  Avaluació de riscos a l’edifici Transformadors (Ausiàs March 60) que inclou casal de barri i casal de gent gran. Es concreta  pla d’emergència. Falten senyals de risc elèctric. Alguns detectors de fum estan anul·lats i algun armari amb extintors està tancat. Placa de fals sostre del primer pis desencaixada. Megafonia d’emergència del segon pis hauria de passar a la planta baixa. Falten alguns extintors de pols i hi ha senyals massa altes. A l’espai per a la gent gran del tercer pis hi ha excés de cablejat solt.

– Reunió de la comissió de seguretat de les OACs.  OAC de Sant Andreu amb diversos problemes recurrents, es farà trasllat en el futur. S’enviarà protocol d’evacuació a BSM per a coneixement dels agents cívics. Hi ha  incidències informàtiques que provoquen d’estrès.  

– Pla d’emergència i simulacre evacuació a Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla 218). Petites incidències amb alarma que no se sent en algun lloc i gent que tarda en evacuar.

– Repàs de les  incidències de l’avaluació de riscos al casal de joves del Poblenou (Emília Coranty 5). Falta barana lateral a l’escala que porta al sostre. Cal alguna senyalització de risc elèctric. Sala amb quadres elèctrics que s’utilitza de magatzem.

– Avaluació de riscos a la nova seu de l’Institut Municipal d’Hisenda (Pallars 202-Llacuna 63). Algun lloc puntual amb alta contaminació electromagnètica per excés d’ordinadors. Manca alguna senyalització de riscos elèctrics. Magatzem de neteja sense ventilació. Farmacioles pendents de repartir. Falta senyalització ruta d’emergència sobretot en algunes sales de la planta 1.Terra mal fixat en algunes zones. Nivell de CO2 elevat. Humitat correcta.

– Repàs de l’avaluació de riscos a la direcció de Patrimoni (Avinyó 7). Sense incidències destacables.

– Repàs d’avaluació de riscos, pla d’emergència i simulacre d’evacuació a la Fàbrica del Sol (passeig  Salvat Papasseit, 1) Sense incidències destacables.

– S’està realitzant avaluació de riscos psicosocials en un departament d’Ecologia Urbana, del qual hem demanat participar en el seguiment.

– Repàs d’avaluació de riscos al consell econòmic i social (Elisabets 10 P02). Poca llum en alguna zona, terra inflat, espai utilitzat de magatzem de neteja que no hauria de ser-ho per falta de ventilació. /A la Fundació Confuci (planta baixa) la porta de sortida d’emergència es queda oberta. Hi ha una zona de ris elèctric utilitzada com a magatzem. /A l’Espai d’internet (P03)., zona de terrat utilitzada de magatzem. Zona RAC utilitzada de magatzem. Cal canviar alguna senyalització d’emergència.

– Avaluació de riscos a l’OAC de l’Eixample ( Aragó 328)  Manca senyalització a quadres elèctrics, sistemes d’extinció i ruta d’emergència. Problemes d’enlluernaments i reflexos a la pantalla. / Tot i ser la humitat correcte i ha nivell molt alt de CO2. Cablejat no recollit. S’estan donant casos de lipoatròfia. Falta neteja a les parts altes de panells sono-reductors i estructura de renovació d’aire. Potser caldrien més mesures sono reductores. Quadre elèctric molt proper a una posició d’un informador.  Portes del passadís interior amb risc de xoc. Zona de filtre amb esglaó massa alt i cadires queden baixes. Gotera recurrent sobre una pantalla d’informació./  Posteriorment es fa nova visita per fer mesuraments electromagnètics. Alguna posició amb valors alts. Cal, entre altres, recollir i allunyar cablejat. / Es detecta que el nivell alt de CO2 és per problemes en el sistema de renovació d’aire, que es corregiran.

– Repàs de les mesures preventives a prendre per a la substitució del sistema de ventilació i climatització a la planta baixa de la seu del districte de Gràcia (plaça de la Vila 2).

-Repàs de l’avaluació riscos de la seu del districte  de Sants- Montjuïc (creu coberta 104). / Humitats en diverses zones de planta baixa i soterrani, amb males olors. Escala de l’arxiu sense protecció. Escala noble sense doble barana. Senyalització d’emergència incompleta. Sortida d’emergència del soterrani amb obstacles. Quan es fa la neteja de la paret de vidre amb sistemes d’escalada hi ha risc pels operaris, sobretot pels sistemes precaris de subjecció.

– Reunió informativa sobre les reformes a l’ OAC Horta Guinardó (Lepant 387). Es traurà l’atenció al públic de peu i s’anivellarà el sector del públic amb entarimat nou. Es posaran alguns plafons per millorar l’acústica i es mouran llums per evitar reflexos. Es posen escàners separats de les impressores. Vigilaran repartiment de cablejat i el terra  que posaran serà conductor. No s’estima posar mampares separadores.

– Participació en l’explicació del pla d’emergència i simulacre d’evacuació a  la subseu del districte  de Sarrià- sant Gervasi (Anglí 31).

– Avaluació i seguiment de riscos a l’antic Borsí (Avinyó 23) i Arxiu històric (Santa  Llúcia 1).

– Cas d’electricitat estàtica al departament de seguretat i prevenció a pl. Carles Pi i Sunyer 8. Visita de comprovació i mesurament i acompanyament als tècnics de prevenció per fer la valoració de les mesures preventives.

– Seguiment d’un cas d’adaptació lloc de treball, necessitat de cascos per atendre trucades.

– Reunió informativa sobre la  reforma de l’OAC de Sant Martí (pl Valentí Almirall 1) Es preveu que hi hagin més llocs de treball, ampliant-se la zona d’atenció als usuaris. Redueixen la zona d’espera. Està previst que posin vinils i “estors” per evitar enlluernaments i fer servir mobiliari que dissipi l’electricitat estàtica.

– Assistència a l’explicació del pla d’autoprotecció i emergència a l’annex del mercat del Born i Born centre cultural (Comercial 5) .

– Revisió de l’avaluació de riscos a l’oficina atenció al personal i altres (Escar 1). Alguns problemes d’il·luminació. Falta doble barra passamà al tram final de l’escala. Planta 2 té el passadís amb acumulació de capses i ampolles.  Sala del RAC amb trastos i sense una placa del sostre. A l’arxiu falta una rampa per salvar el desnivell de l’entrada.

– Revisió de l’avaluació de riscos de la casa de l’aigua (Garbí 2). Cal millorar la senyalització d’emergència, falten fitxes de productes de neteja, falta passamà en una escala. Algunes persianes malmeses. Portes que haurien de fer d’emergència estan tancades.

– Revisió de l’avaluació de riscos al centre cívic Trinitat Nova (Garbí 3). Problemes de seguretat en l’accés per poder fer el manteniment o neteja de llums i finestres. Cal collar prestatgeries del quartet de neteja. Falta posar i recol·locar línies de vida a terrat.

– Avaluació riscos de la Model (Entença 155). A zones no museïtzades, però que es mantindran, hi ha algunes deficiències com manca d’endolls, humitats, fals sostres aixecats i falta de manteniment. Cal completar la senyalització d’emergència i de riscos elèctrics. A l’oficina hi ha excés de cablejat solt.

– Revisió de l’avaluació de riscos de l’Arxiu Municipal Contemporani (Bisbe Caçador 4). A la terrassa cal senyalitzar desnivell, fer reparacions i posar rodapeus a barana.  Planta 7, falta algun sistema per evitar que caiguin les coses pel darrere del prestatge. Planta 6, hi ha un forat entre els compactes on hi cap un peu i que pot originar un risc de caiguda en alçada. Planta 0, sala del quadre elèctric utilitzada de magatzem. Sala dels servidors amb escala incorrecta i forats. Problemes d’il·luminació en algun magatzem.

 

1. e)  Darreres accions  del responsable de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: gener 2019 a novembre de 2016.

Avaluacions de riscos.

– Institut Municipal de Mercats de Barcelona i direcció de Comerç (Gran de Sant Andreu 200). Tot i que està previst, falta la senyalització de riscos elèctrics, sortides d’emergència, rutes d’evacuació i portes i panells de vidre.  Entrades no operatives no senyalitzades. Alguna zona amb excés de cablejat solt i alguns armaris d’arxiu no collats. Altell de maquinària amb zones de pas complicades. Un extintor mal col·locat.

–  Seu del districte de Les Corts (pl Comas) on es va fer un comunicat de risc. En general hi ha problemes puntuals d’enllumenament, cablejat no recollit, manca de ventilació natural. Falta alguna senyalització de quadres elèctrics. Armaris vestidors no fixats, extintors alts. A l’oficina d’arxiu falta cortina a la part alta de les finestres. Sala de reunions del plenari utilitzada de magatzem. Problemes de calor bàsicament a la planta 2.

– Visita de seguiment posterior a l’avaluació de riscos de l’OAC de Sant Andreu (Segre 24-32).

– Castell de Montjuïc. Sense incidències remarcables.

– Casa de la Barceloneta. Sense incidències remarcables.

– Mercat de Sant Antoni (comte Urgell 1). En general falta senyalització d’emergència  i de  riscos  elèctrics i alguna senyalització d’ascensors i extintors. Caldria baranes més resistents a les galeries  de serveis.

– Avaluació de les condicions electromagnètiques a les dependències provisionals per al personal afectat per lipoatròfia de l’IMH al carrer Tarragona 141. Els valors obtinguts surten correctes.

– Visita de prevenció de riscos a dependències provisionals de l’I.M.H a la Rambla 130. Mesures electromagnètiques, d’humitat i temperatura correctes.

– Casal de Barri ca l’Isidret  (Carrer Paraguai, 2) i Casal de la gent gran Ca l’Isidret (Carrer Josep Pla, 172).

– Ateneu Fabricació Les Corts (Evarist Arnús,  59)

– Urbanisme i Ecologia Urbana  (avda Diagonal 240 plantes 2, 3, 4 i 5). En general problemes d’electricitat estàtica (enrampaments) amb humitat baixa, falta de recollida de cables i corrent d’aire des dels aparells de renovació/calefacció. Alguna zona de poc espai de pas entre taules. A la planta 4 armaris no collats, forat al terra per a cablejat inutilitzat i no tapat. A la ruta d’emergència falta alguna senyal. Problemes de corrent d’aire a les sortides de ventilació i aire carregat. Arxiu amb magatzem caòtic i lavabo utilitzat de magatzem. Lavabo minusvàlids hauria d’obrir en sentit contrari. Extractors de lavabos no funcionen. A la planta 5. Sala de primers auxilis sense aigua. A la planta 2 guillotina sense protecció, pudor d’aigües fecals en una sala.

– Gerència de Seguretat i Prevenció ( Pl. Carles Pi i Sunyer, 8-10).  En general problemes d’enrampaments (electricitat estàtica), humitat baixa, reflexos dels llums del sostre i coloms al pati de llums exterior. Alguns apilaments de capses amb risc de caiguda. Alguns vidres sense senyal de risc o adhesiu i algun cablejat solt. Entre altres a l’arxiu hi ha una fotocopiadora sense carcassa i cablejat solt. Al soterrani  obres parades i passadís utilitzat de magatzem. P01 farmaciola trencada i reixelles de ventilació brutes. Lletrats amb taules petites i armaris oberts que acumulen pols. Arxivador amb armari no collats. P02 finestres que no tanquen bé ni aïllen. Centre de control amb quadres elèctrics inaccessibles.

– Seu de l’ICUB del Palau de la Virreina. En general armaris no collats i cablejat solt. Algunes posicions amb poca llum i altres amb poca ventilació o pudor a fums de cuines.  Lavabos amb forta pudor provinent del pati de llums. Pas entre terrats de la terrassa perillós.

– Casal de la gent gran Vilapicina (pl. Carme Laforet 11). Corrent d’aire a la zona de recepció. Zones amb excés de cablejat. Alguna senyalització d’emergència a corregir. Entrada principal  massa estreta.

– Edifici lleialtat Santsenenca (Olzinelles 31). Cal reforçar senyals de risc elèctric i rutes d’emergència, posar extintors que falten, protegir aixetes de zones de pas. Caldria canviar el material aïllant de bucs d’assaig i modificar portes d’emergència que obren cap a dins. Falta barana a la part de dalt de l’altell i a la sortida al terrat.

– Avaluació de mesures ambientals (soroll, temperatura i llum) a les plantes 1 i 2 de l’annex del districte de Ciutat Vella (Ramalleres 17).
Llum justa però dins dels límits legals en algun lloc, temperatura elevada i poca renovació aire. Investigació d’accident i seguiment d’il·luminació a un lloc de treball concret.

– Visita a serveis administratius de Gràcia (Francesc Giner 46) conseqüència del comunicat de risc. Es pren nota de les mancances de neteja però el tema del soroll queda tancat per ser un tema puntual.

– Seguiment d’avaluació de riscos a la seu del districte de Gràcia (pl Vila de Gràcia 2). Comprovació d’enrampaments (electricitat estàtica) en algunes zones, hi ha humitat baixa. Aire viciat i enrampaments a l’OAC. Falta alguna senyalització d’emergència, independitzar el RAC del magatzem i barana a la part baixa de l’edifici annex. Hi ha trastos incorrectament deixats en algunes zones (sala de quadres, escala, etc.).
– Avaluació riscos CC Casa Orlandai (Jaume Piquet 23). Es mira el quartet de la neteja de la planta soterrani del qual es va fer comunicat de risc. Hi ha molta humitat possiblement d’aigües freàtiques i tot i que la porta té reixelles el problema persisteix. Entre altres accions caldria folrar els tubs de plàstic. Per altra banda hi ha extintors poc accessibles, ruta d’evacuació poc visible,  material emmagatzemat a massa alçada, bigues de sostre baixes sense senyalitzar,  falta  passamà  en una de les escales al soterrani i molta calor al magatzem del bar. A la planta baixa cal recollir cablejat d’ordinadors.

– Avaluació de riscos a les dependències d’Avda Diagonal 240  (Urbanisme, Patrimoni, Ecologia urbana ,etc.) on havíem presentat diversos comunicats de risc.  Problemes d’electricitat estàtica i ventilació.

– Visita comprovació de riscos a arxiu intermedi (Ciutat de Granada 106).  A la zona de treball de la planta 2 hi ha un aparell (switch) que genera molt soroll . Hi ha dues finestres on l’antic espai per l’aire condicionat està tapat amb plàstics i cartrons. Entra fred i aire i fins i tot ho piquen els ocells. A la zona propera al switch també hi ha divers cablejat telefònic solt. Segueixen les escales de servei a altells amb deficiències: poc espai de la petja per al peu, algunes amb peu en reixella, excessiva alçada entre esglaons i a algunes falta barana intermèdia. La barana superior es clava a les mans (necessitaria protecció)  i algunes baranes tenen cantells en punta. També falten baranes intermèdies en algunes baranes horitzontals. Per altra banda a certs arxivadors els falta topall per la part del darrera amb perill de que caiguin caixes des d’una alçada considerable. I en diverses plantes no hi ha barana que protegeixi entre final del terra de fusta i un forat al voltant de la columna, et pots caure tranquil·lament pel forat. Per evitar pujar material en males condicions físiques  també seria necessari posar petits muntacàrregues a les tres plantes, entre cadascuna de les tres plantes i els seus respectius altells. A la planta baixa hi ha una gran estació transformadora del Metro. Posteriorment es fa estudi d’ones electromagnètiques per comprovar que no hi ha afectacions.

 

Comunicats de risc.

– Comunicat de risc de l’Espai Via Barcino (Via Barcino 75), que forma part del Centre Cívic Trinitat Vella on va deixar de funcionar la  calefacció i hi ha goteres. S’ha arreglat.

– Comunicat de risc i visita de comprovació  de les obres que s’estan efectuant a Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla 218) Demanda d’estudi sonomètric per comprovar si fos necessari establir mesures preventives per evitar reverberacions.    Visita comprovació obres, redistribució d’espais i evolució de les obres i revisió llocs treball

– Comunicat de risc Als EAIA Raval Nord i Raval Sud (Nou de la Rambla 45). En reformes recents es va col·locar una porta de vidre en zona de pas de la primera planta. Per evitar impactes en comptes del típic distintiu circular vermell i gran s’ha col·locat un gris que es distingeix poc. Caldria canviar l’adhesiu per un gran i vermell.

– Comunicat de risc de l’edifici ocupat per l’IMU (planta soterrani, baixa, 1 i 2) i BIMSA (plantes 3 i 4 ) al carrer Bolívia 105, hi ha diversos espais on probablement no es compleix la ràtio de 2m2 i 10m3 disponibles per treballador.

– Comunicat de risc per problemes de cadires i altres, algun dels quals ja es va detectar en la darrera visita per  fer l’avaluació de riscos laborals, al Centre de Control de Transit de Barcelona, ubicat a la Pl. Carles Pi i Sunyer 8, 4ta planta. Per altra banda també s’han detectat problemes d’electricitat estàtica, impressores massa properes al lloc de treball, etc.  També caldria requerir a l’empresa externa que facilités  coixinets de ratolí i reposapeus als treballadors que ho demanin.

– Comunicat de risc de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) del Carrer del Bisbe Caçador, 4 per fortes pudors en el pintat de baranes exteriors. Avisen que es prenen mesures preventives.

– Comunicat risc psicosocial a una dependència del districte Gràcia.

– Comunicat de risc de l’OAC de Sant Andreu ( Segre, 24-32) on existeixen problemes de panells (plafons de separació de sales o envans) que estan bufats a punt de caure i el marc superior d’una porta ja s’ha caigut. Per altra banda segueixen de manera crònica els problemes de corrents d’aire.

– Comunicat de risc del nou equipament per a l’EAIA de Gràcia, de propera inauguració, on s’han detectat alguns problemes, bàsicament de distribució de l’espai, polsadors i armari de xarxa.

– Comunicat de risc del departament de llicències i inspecció  situat a avda Diagonal 240 2a planta. Segueixen tenint problemes d’electricitat estàtica fins i tot mantenint el pom de la porta folrat per evitar enrampaments. També hi ha queixes de reverberacions quan hi ha diverses converses alhora.

– Comunicat de risc i visita als departaments de llicències, obres i activitats i el de patrimoni i arquitectura que s’han redistribuït recentment retirant plafons i ajuntant la gent en una gran sala diàfana. Estan situats a avda Diagonal 240 2a planta, sortint de l’ascensor a mà dreta, la sala gran que apareix només entrar. Manca espai, taules mal col·locades i falta d’espais de pas.

– Comunicat de risc de la sala gran del departament de logística i infraestructures de la gerència de seguretat i prevenció (Guàrdia Urbana 2) que s’està redistribuint. Sols queden 8 taules i la resta està diàfana amb diverses capses d’endolls que sobresurten un pam del terra amb risc d’ensopegades. Si es fa redistribució de l’espai i es posen noves taules caldria comprovar la correcta redistribució de l’espai i del cablejat. Si l’espai queda buit indefinidament caldria anular les capses d’endolls pel risc que suposen.

– Comunicat de risc de Cristalleries Planells (Doctor Ibañez 38)  espai que acull escola de formació d’adults, un espai d’entitats i un centre de normalització lingüística. Al rebotar el soroll a la paret de l’antiga fàbrica (que fa de doble paret amb amplíssima cambra d’aire) se sent altíssim des d’una aula el soroll provinent de les altres aules. No hi ha cap tipus de cortina en tot l’edifici i es produeixen enlluernaments i reflexos tant als despatxos com a les aules.

– Comunicat de risc a la direcció de serveis de neteja, (Torrent de l’Olla 218 6à planta)  on s’ha detectat  afectacions al personal de possible origen al·lèrgic. Reclamada la realització d’un estudi microbiològic.

– Comunicat de risc per comprovar el final de les obres  a l’escola municipal de música de Sant Andreu (Segadors 2 planta 1) on estan en plena reforma de cablejat, instal·lació elèctrica, modificació de material informàtic i fals sostre aixecat per fer passar els tubs.

– Comunicat de risc a la seu del districte de Sant Andreu (pl. Orfila 1) on el vestíbul de la porta d’accés al carrer situada al lateral dret de l’edifici es fa servir de magatzem, tant de cadires velles i trastos com de productes de neteja. A aquest vestíbul hi va a parar una escala que te senyalitzacions de sortida d’emergència. Per tant la ruta d’evacuació s’està bloquejant el pas amb el magatzem improvisat.

– Comunicat de risc del Centre de Serveis Socials de Sant Andreu (Paixalet 2) on s’han detectat riscos a la zona de despatx intern. Hi ha problemes d’enrampaments i electricitat estàtica; alguna posició amb poca llum; algunes rajoles del terra sintètic s’aixequen i ballen.
Hi ha problemes de corrents d’aire. Han de tapar alguna sortida de l’aparell de climatització per evitar-los. L’aparell de renovació d’aire/climatització és defectuós o no va bé. Apart de molt soroll, no acaba de regular correctament la temperatura.

– Comunicat de risc a l’OAC de Sant Andreu (Segre 24) on segueixen existint problemes d’electricitat estàtica, fins i tot sembla que pot haver-hi un nou cas de lipoatròfia. La temperatura de la sala no és homogènia, i hi ha corrents d’aire quan s’engega el sistema de climatització.

– Comunicat de risc de l’edifici del carrer Santuari 27 on hi al el CSS, el Centre cívic i la  Ludoteca Carmel. A la tercera planta hi ha un petit vestíbul previ a la sala de màquines. En aquest vestíbul hi ha una capsa d’interruptors i diferencials que té el pany trencat i queda oberta. Hi ha una altra capsa oberta encastada al costat del quadre elèctric que te uns cables i un endoll solts.  I una capsa tocant al sostre que no acaba d’estar  hermètica i sobresurten alguns cables. Per altra banda falta un tros de fals sostre que està trencat.

– Comunicat de risc a un departament de l’edifici Nou (Pl. Sant Miquel, s/n, 2a planta) per manca de condicions d’higiene del despatx.

– Comunicat de risc de l’EAIA casc antic (Comerç 5) on s’ha detectat la persistència de problemes d’electricitat estàtica (enrampaments). Caldria activar el control de plagues ja que recentment s’ha detectat una rata.

– Comunicat de risc de l’EAIA Gòtic-Barceloneta (Mirallers 1) on persisteixen els problemes d’electricitat estàtica (enrampaments). El sistema elèctric és molt vell i  contínuament s’espatlla provocant situacions de fred a l’hivern i calor a l’estiu. Hi ha una taula amb puntes en angle en zona de pas on aniria bé alguna protecció arrodonida. Hi ha vidres fumats en tota la seva  alçada  donant sensació claustrofòbica. Es  podria  posar vidre sense fumar a la part més alta i/o en una finestra lateral que està elevada.

– Comunicat de risc de la Gerència de seguretat i prevenció (pl Carles Pi i Sunyer 8-10) on hi ha problemes d’electricitat estàtica (enrampaments) a l’arxiu de població de la planta baixa. A la planta soterrani hi ha un arxiu sobrecarregat amb molts plafons de sostre aixecats i  punts de llum que no funcionen. I un passadís ampli que fa de magatzem bastant caòtic i ple d’armaris sense collar.

– Comunicat de risc de l’edifici d’Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla 218-220), on s’han detectat diversos riscos:
– Planta 6. El vestíbul de recepció i el fons de la biblioteca s’utilitzen incorrectament com a magatzem. El fons del passadís de la biblioteca té la llum inutilitzada o fosa. Planta 5. Departament de “central d’operacions” tenen  problemes d’electricitat estàtica i enrampaments. Planta 4. A l’ala més gran tenen  problemes de temperatura (excés de calor). Planta 3. A l’ala petita excés de calor. Hi ha un lladre pel terra que està massa proper a les zones de pas. Al departament de Vialitat manca espai de pas entre taules. Planta 2. A infraestructures i espai  urbà persisteixen problemes d’enrampaments.

– Comunicat de risc al Centre cultural casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles 6) on s’han detectat l’existència de riscos psicosocials amb condicions laborals precàries, amenaces i mal tracte.

– Comunicat de risc del casal de la gent gran d’Horta (Feliu i Codina 37), a la sala posterior al taulell de recepció, on hi ha: Poca ventilació. El sistema de renovació d’aire o no funciona o no és prou potent. Hi ha alguna molèstia irritativa (pols o pòl·lens). Taula de treball situada just de cara a la porta d’entrada on falta llum. Poca il·luminació. Les taules de treball no són taules d’oficina sinó reciclades d’altres usos. No semblen tenir l’alçada correcta (massa baixes).  Hi ha dues taules de treball al racó entrant a la dreta. Estan situades de cara i esquena al finestral. Molt cablejat solt i lladres penjant. Està previst que el deixin recollit.

– Comunicat de risc al CSS Horta (Santes Creus 8) on  hi ha problemes d’electricitat estàtica i enrampaments que afecten a totes les treballadores tot i que hi ha alguna afectada en especial.

– Comunicat de risc de la seu del Patronat Municipal de l’Habitatge (Doctor Aiguader 26) on hi ha manca d’espais, amb poc espai de pas entre taules, persones amb sequedat als ulls, problemes de temperatura ( es passa molta calor o molt de fred) i es plantegen casos d’estrès i burnout.

– Comunicat de risc de l’OAC de les Corts (Pl Comes 18) i l’OAC de Sants Montjuïc (Creu coberta 104) on hi ha queixes de temperatura (massa calor per la calefacció).

– Davant la previsió d’obres que afectaran al Palau de la Virreina (Rambles 99) seu de l’ICUB, amb  reubicació  del  personal i reorganització dels departaments i els seus llocs d’ubicació es fa comunicat de risc. Sol·licitant  els planells per comprovar la correcta ubicació de les taules en relació als finestrals i sortides d’aire condicionat i demanant  que tinguin present els espais mínims per treballador, les zones de pas i espais posterior a les cadires i la possible  reordenació del cablejat i mobiliari dels llocs de treball.

– Davant la previsió d’obres que afectaran al departament de promoció a la infància de la 4a planta de Pg de Sant Joan 75, amb canvis d’ubicació de taules i nous despatxos es fa  comunicat de risc.  Sol·licitant  els planells per comprovar la correcta ubicació de les taules en relació als finestrals i sortides d’aire condicionat i demanant  que tinguin present els espais mínims per treballador, les zones de pas i espais posterior a les cadires i la possible reordenació del cablejat i mobiliari dels llocs de treball.

– Comunicat de risc de la seu annexa del districte de Ciutat Vella (Ramalleres 17)  on a la primera planta nivell 2 , hi ha moltes posicions amb poca llum. També hi ha queixes de problemes de temperatura, actualment molta calor  i contrastos de temperatura en funció dels diferents llocs de la sala.

– Comunicat de risc de  l’arxiu del districte de Ciutat Vella (Àngels 3-5). L’escala d’accés fins el segon pis (l’exterior) és molt ample i només té passamans a un cantó. Diferents trams de l’escala s’estan utilitzant de magatzem tant  d’arxivadors  muntats com de cartrons i material divers.
– Comunicat de risc de  la Ludoteca el Galliner (pl Santes Creus 8) on en una antiga avaluació de riscos de primers de 2016 va sortir que hi havia cortines que donen al carrer que no aïllen visibilitat i es trenquen. A data d’avui segueixen visibles les cortines trencades i sense aïllar.

– Comunicat de risc del casal per a la gent gran Vilapicina i la torre Llobeta (Pl Carmen Laforet, 11) per corrent d’aire a la porta d’entrada principal (zona de recepció). Per altra banda mentre que la biblioteca d’enfront té cartell indicatiu a l’exterior en el cas del casal sembla que no existeix.

– Comunicat de risc del Centre el Call (placeta Manuel Ribé 2). L’ascensor funcionava sense llum a l’interior.

– Comunicat de risc a la seu del districte de Sant Martí (plaça Valentí Almirall 1). A l’accés a la sala de primers auxilis, annexada al despatx de la cap de l’OAC de  la planta baixa, no es pot accedir amb llitera o amb persona estirada. Hi ha una fotocopiadora a la zona d’accés que obstaculitza el pas.

– Comunicat  de risc psicosocial per agressions físiques i verbals als inspectors de districte. Realitzen  inspeccions tècniques de manera individual, sense acompanyament, que en ocasions repercuteixen en costoses modificacions o sancions econòmiques, la qual cosa pot ocasionar enfrontaments amb els ciutadans. La situació s’arreglaria canviant el protocol de seguretat i fent que les inspeccions tècniques del Servei de Llicències i Inspecció les realitzessin dues persones alhora i no individualment. Es demana la modificació del protocol.

– Comunicat de risc psicosocial a l’EAIA Sant Martí (La Corunya 5-7), com a la majoria d’EAIAs, hi ha problema d’estrès i risc d’agressions, i en aquest cas no tenen cap filtre de seguretat (vigilant, etc) a la porta d’entrada.

– Comunicat de risc del Centre de serveis Socials del Clot i l’EAIA de Sant Martí (La Corunya 5-7). El CSS (despatxos del primer pis) té problemes d’electricitat estàtica (enrampaments). El cablejat no està totalment recollit i tenien dos humidificadors però seguien tenint el problema. Actualment només funciona un humidificador ja que l’altre s’ha espatllat i no s’ha reposat.
A l’EAIA (despatxos del primer pis) tenen: Electricitat estàtica (enrampaments). No hi ha humidificadors, el cablejat no està recollit i tenen barres metàl·liques sota les taules. Soroll molest continu de la maquinària de ventilació del complex esportiu del costat. Els vidres no aïllen prou. Reposacanells dels ordinadors totalment degradats i recosits. Caldria renovar-los.

– Comunicat de risc  psicosocial per una agressió verbal en una OAC. Com que la CGT no tan sols vam firmar l’acord sinó que vam participar en l’elaboració del protocol de seguretat de les OACs  es reclama la participació en les reunions de seguiment del protocol per prendre mesures per aquests casos. Se’ns denega.

– Comunicat de risc de  la seu del districte d’Horta-Guinardó (ronda Guinardó 49). A la planta 3a hi ha cablejat solt i instal·lació elèctrica incorrecta.

– Comunicat de risc de  l’institut Municipal de Paisatge urbà i qualitat de vida (Av Drassanes 6-8 p20 i p21) a la planta 21 a la sala del costat de l’office, a la part del fons, el sòl està totalment desgastat i el cablejat sense recollir.

– Comunicat de risc  a l’EAIA i PIAD del Raval (Nou de Rambla 45). El lavabo de la planta baixa segueix tenint forta olor de claveguera.

– Comunicat de risc a l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència (edifici Pg de Sant Joan 75) i a l’oficina d’arrelament (planta baixa del mateix edifici). S’han detectat casos d’electricitat estàtica (enrampaments). En concret a la planta 8 i a l’oficina d’arrelament de la planta baixa, tot i que ens han comentat que existeix el problema a tot l’edifici. Hi ha posats humidificadors per diversos llocs però pel que sembla no han solucionat el problema. Per altra banda a la direcció de serveis d’immigració de la planta 1 té falta de llum. Està previst ampliar la il·luminació però caldria fer seguiment que realment es faci.

– Comunicat de risc de l’EAIA Eixample i el CSS Dreta de l’Eixample  (plTetuan 2) on s’han detectat els següents riscos: soroll molt molest de l’aparell de ventilació/calefacció, poca renovació d’aire amb ambient poc ventilat i a algunes parets hi ha humitats probablement d’aigües freàtiques.

– Comunicat de risc al Casal de Gent Gran Parc del Clot (plaça Joan Casanelles 1) on falta senyalització de la sortida d’emergència.

-Comunicat de risc de l’arxiu municipal de la seu del districte de Nou Barris (plaça major de Nou Barris 1 p01) on s’han detectat els riscos següents:
– Gran esquerda a la paret de la sala de recepció.
– Falta de manteniment de les parets i sostres de l’arxiu, amb forats, brutícia i despintats.
– Poc espai de pas en algun dels passadissos de l’arxiu.
– Temperatura de l’arxiu és la mateixa que a l’exterior (amb molt fred a l’hivern). Sembla que no hi ha regulació de temperatura.

– Comunicat de risc de les oficines administratives de Gràcia (Francisco Giner 46). A la direcció de serveis a persones i territori de la planta 1 altell, s’han detectat els riscos següents:
Els vidres de les finestres que donen al carrer no aïllen acústicament de manera suficient.  La claraboia de vidre interior es neteja molt ocasionalment. Està bruta i amb objectes. El trencaaigües proper està ple de porqueria i les guies de la finestra dels lavabos també.

– Comunicat de risc de la seu del districte de Gràcia  (Plaça de la Vila de Gràcia, 2), on s’han detectat els riscos següents:
OAC de la planta baixa. Persisteixen els enrampaments per problemes d’electricitat estàtica. Hi ha molta estructura  metàl·lica i no hi ha humidificadors. Ocasionalment senten pudors de cuina provinent d’un restaurant proper.
Planta 1 edifici annex, departament de serveis jurídics. Persisteixen problemes d’electricitat estàtica (enrampaments).

– Comunicat de risc a la planta 3 de l’edifici Nou de l’Ajuntament (plaça Sant Miquel 1)  la porta d’entrada dels despatxos del grup municipal del partit socialista obra cap a dins a la dreta. Just a la dreta hi ha un passadís que porta a despatxos havent-hi el risc d’empotrar a algú que passi pel passadís. Seria convenient que la porta obris cap a fora o cap a l’esquerra. Hi ha un espai identificat com a  “sala de reunions” que ara és un despatx amb tres treballadors.

– Comunicat de risc de la  planta 2 de l’edifici Palau de l’Ajuntament (plaça sant Jaume). Prop del departament de comunicació hi ha un quartet de màquines amb un esglaó que fa canvi de nivell de baixada que està sense senyalitzar (cal cinta al terra).
A la regidoria de mobilitat de la mateixa planta 2, a l’accedir-hi cal salvar un desnivell de 3 esglaons de baixada amb un replà inicial . El lateral esquerra i part frontal tenen barana però probablement faltaria una barra intermèdia. El lateral dret que té els esglaons no té cap tipus de barana i hi ha risc d’ensopegades. Tampoc hi ha senyalització de canvi de nivell.
Al primer pis, altell posterior, al gabinet de premsa, tot i que no hi ha massa queixes hi treballa bastanta gent i l’ambient es nota una mica carregat (aire viciat).

– Comunicat de risc al servei de documentació (SEDAC),  a la planta baixa de l’edifici Palau (plaça sant Jaume).
Hi ha una sala amb una espècie d’altell al mig, amb dues escales d’accés. L’escala més propera a l’entrada a l’estar en un lateral és més segura. Tot i que caldria posar una barra intermèdia a la barana del replà superior. A l’escala més llunyana a l’entrada, la de pujada, falten barres  intermèdies a la barana de l’escala, falta barres intermèdies al replà superior i en els laterals de les escales de baixada hi ha unes estructures inclinades de fusta que caldria protegir ja que van guanyant alçada i es pot ensopegar.

– Comunicat de risc de l’arxiu històric de la ciutat (Santa Llúcia 1). S’ha detectat que falta il·luminació a la zona dels treballadors de la planta 1 i a la zona de direcció. Sembla que va sortir en una avaluació de riscos que es va fer però el tema encara no s’ha solucionat.

– Comunicat de risc del departament de llicències i inspecció de la seu del districte de l’Eixample (Aragó 311) on actualment hi ha gent amb molta calor i no poden obrir portes perquè llavors tenen corrents d’aire. A l’estiu tenen 4 aparells d’aire condicionat. Un està tapat perquè molesta a la persona més propera i els altres estan mal distribuïts doncs hi ha zones amb molta calor i altres amb fred. La dependència de la tercera planta està sota sostre, mal aïllada i rebent sol constantment. Les cortines dels finestrals quan s’escalfen, sobretot a l’estiu, fan pudor a goma cremada. Caldria canviar-les per altres d’altre material. També hi ha escarabats.

– Comunicat de risc a la Fàbrica del Sol (pg Salvat Papasseit 1) on l’esglaó de sortida al pati posterior està sense senyalitzar i dels tubs gegants de ventilació/calefacció n’hi ha un tapat  amb paper d’envelar.

– Comunicat de risc de l’OAC de Nou Barris (plaça major de Nou Barris 1) on hi ha contaminació electromagnètica amb diversos casos de lipoatròfia, alt nivell de CO2, necessitat de control d’humitat i cabal d’aire, etc., reclamant un pla d’actuació detallat de les mesures a adoptar i les dates concretes d’execució.

– Visita de seguiment del comunicat de risc per manca d’espai darrera el taulell de l’OAC de Sarrià (Anglí 31)  S’ha augmentat la distància en 40 cm. Es detecten queixes per electricitat estàtica persistents. Han fet alguna correcció com canvis de pantalles, folrat estructura metàl·lica de les taules i posat humidificadors i recollir cablejat. S’allunyarà la regleta dels peus dels treballadors i s’embridarà algun cable que falta. Es demana a la tècnica de prevenció que en el trasllat de canaleta es posin els endolls a més de 40 cms del cos. Es fa comunicat de risc tant de l’OAC com de serveis generals de la planta 1 on sembla que també hi ha enrampaments.

– Comunicat de risc al centre cívic casa Orlandai (Jaume Piquet 23). El quartet de neteja situat al magatzem tot i tenir reixella té problemes d’olors i manca de ventilació. Apart sembla que l’edifici té problemes d’humitats tot i que no s’ha pogut concretar si són de condensació o filtracions.

– En referència al comunicat de risc  del Casal d’entitats del Guinardó (pl. Salvador Riera 2) sobre el qual ja estan treballant per pudors de clavegueres als lavabos de la planta baixa, s’ha comunicat que el Casal estava  inundat amb plantes tancades i els lavabos inoperatius, per a  que es fes seguiment de les noves incidències.

– Comunicat de risc de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (Carreró del Bisbe Caçador 4) s’han detectat poc espai de treball en una sala, taques grans de fongs i goteres quan plou,  plaga de coloms, baixa temperatura i humitat en la zona on es guarden els documents sense mesures preventives, manipulació de càrregues en arxivadors de fins a 1,90m sense formació i falta d’il·luminació en algunes zones dels arxius.

– Comunicat de risc al departament de comunicació (planta altell seu de districte de l’Eixample a Aragó 311) on s’ha detectat poca il·luminació i manca de ventilació.

–  Comunicat de risc per enrampaments a les dependències del Servei d’Inserció Social de Famílies rom no autòctones amb infants a càrrec (SISFA rom), situades a Gran Via 958.

– Comunicat de risc per enrampaments i manca de regulador d’alçada de les pantalles d’ordinador a les dependències de Drets Socials (València 346), a la direcció de serveis de família i serveis socials.

– Comunicat de risc del CSS de Ciutat Meridiana – Torre Baró – Vallbona (Av. Rasos de Peguera, 25) hi ha  una esquerda per unes filtracions d’aigua importants que, tot i haver-se comunicat als responsables , a dia d’avui no s’ha solucionat. Per altres llocs del centre  també hi ha les taques per on s’ha filtrat l’aigua. Hi ha problemes de ventilació i olor a clavegueres.
– Comunicat de risc del CSS Maternitat-Sant Ramon (Travessera de les Corts 122) amb problemes de condicions ambientals, d’il·luminació, soroll i impressores o fotocopiadores massa properes al lloc de treball.

– Comunicat de risc de la seu del districte de l’Eixample (Aragó 311), en concret en una sala de la planta 2 però probablement a la resta de l’edifici hi ha problemes de temperatura sobretot excés de calor a l’estiu.

– Comunicat de risc per l’existència de lavabos sense ventilació primera planta edifici Novíssim de la plaça Sant Miquel.

– Comunicat de risc per esquerdes a  l’oficina per a la no discriminació del carrer Ferran 32.

– Comunicat de risc  a l’oficina de protecció als animals del carrer Avinyó 32 per soroll, poca ventilació, manca de llum i falta d’espai.

– Seu de districte de l’Eixample (Aragó 311). Control d’obres al segon pis i de la substitució del mobiliari al tercer. Fet comunicat de risc  ja que no es compleixen els protocols de seguretat: amb presència dels treballadors hi ha molt soroll, acumulació de trastos, moviment de mobles i col·lapse de l’ascensor. Caldria fer la substitució del mobiliari, i dins del possible les obres, fora de l’horari laboral o per les tardes. El departament de prevenció trasllada al districte la demanda.

 

Altres actuacions.

– Seguiment i reclamació d’agilització de mesures pels casos de lipoatròfia a l’IMH . Així com agilització de les visites mèdiques. Sol·licitud ampliació espai de captació d’aire.

– Participació com a oient als comitès de seguretat i salut.

– Seguiment i gestió d’un cas d’hipersensibilitat electromagnètica.

– Visita a la seu del districte Sant Andreu (pl. Orfila) per comprovar retirada d’objectes en el recorregut de la sortida d’emergència. S’ha fet.

– Acompanyament a visita per adequació de lloc de treball a la gerència d’urbanisme.

-Seguiment de casos de lipoatròfia  a l’IMH i reclamació de col·locació de bandes antilliscants al terra a la tercera planta, a l’ala esquerra. Reclamació i seguiment, via Comitè de seguretat i Salut de l’Institut, de diferents riscos detectats a l’Institut Municipal d’Hisenda (temperatura, soroll, taules incorrectes, terra lliscant,…).

– A la tercera planta d’avda Diagonal 240, està prevista una reubicació del personal similar a la que s’ha fet a la segona planta. Sol·licitud de seguiment, planells de la previsió de reorganització i ser presents a qualsevol visita de comprovació i seguiment.
– Seguiment adequació lloc de treball a la gerència d’Ecologia Urbana. Acompanyament a avaluacions electromagnètiques i microbiològiques.

– Visita a comprovació a la possible nova seu de l’IMH a pg zona Franca 111. Comprovació camps electromagnètics i comprovació visual de les dependències. Finalment es va descartar el trasllat.

– En referència als punts verds (de reciclatge) s’han detectat episodis de manca de seguretat, agressions del públic, robatoris. Es demana que via  coordinació d’activitats empresarials estiguin actuant per evitar aquests riscos psicosocials.
– Sol·licitud de seguiment de les actuacions a  l’OAC de Nou Barris sobre contaminació electromagnètica amb diversos casos de lipoatròfia, alt nivell de CO2, necessitat de control d’humitat i cabal d’aire, etc.

– Sol·licitud de còpia de l’estudi ambiental realitzat a la direcció de serveis de neteja, departament  de gestió de residus (Torrent de l’Olla 218 6à planta)

– Enviament informatiu de les condicions de seguretat i salut i oferiment de col·laboració  als  51 centres cívics.

– Enviament informatiu de les condicions de seguretat i salut i oferiment de col·laboració als més de 70 casals de gent gran públics amb adreça.

– Control plagues (paneroles) al  CSS Vila Gràcia (pl Vila de Gràcia 2). A la zona de recepció cal  tapar els forats del quadre elèctric. Ja s’ha realitzat

–  Sol·licitud de control de plagues i avaluació de riscos a recursos humans i organització. Departament de Selecció i Promoció (carrer Tarragona 173). Cauen formigues des d’un conducte de ventilació del sostre i hi ha barana incompleta i cablejats solts.

– Control de plagues a l’Espai jove boca nord. Les incidències ja s’han solucionat.

– Seguiment conjunt d’un cas d’assetjament a Parcs i Jardins.

– Reclamació a la direcció de recursos humans i la gerència de l’obligació del compliment legal en temes de prevenció. Han de tornar a avisar-nos de les visites que fa el departament de prevenció  per  poder exercir la nostra tasca de control i vigilància de les condicions de salut.

– Reclamació d’ampliació de les obres per garantir la seguretat del personal a l’EAIA Raval Nord. S’ha fet alguna reforma però és incompleta.

– Reclamació de falta de ventilació als lavabos de la  planta primera de l’edifici novíssim. Es procedirà a arreglar-ho.

– Comprovació mesures preventives a l’edifici d’Avda Diagonal 240. Electricitat estàtica de dos departaments (en un d’ells no s’ha fet res) i distribució de mobiliari d’un altre departament que ja s’ha realitzat.

– Control de plagues (paneroles) a la seu del districte de l’Eixample (Aragó 311) .  Cal reparar la pèrdua d’aigua del tub i el forat de l’arqueta on entra el tub de PVC situat a la sala dels baixants dels lavabos. Ja s’ha realitzat.

– Comprovació de la implantació de mesures preventives sobre diverses queixes anteriors a  l’OAC de l’Eixample (Aragó 328). Segueixen havent-hi problemes d’electricitat estàtica, temperatura i sorolls. Feta reclamació als responsables.

– Acompanyament a una entrevista amb el seus superiors en un cas de possible assetjament d’un treballador municipal.

– Sol·licitud de ser present en avaluacions de riscos posteriors a diverses obres que es fan en dependències municipals.

– Control de plagues( paneroles) a l’espai familiar i centre obert les Corts (Benavent 20). Cal tapar el forat de la inserció del tub d’aire condicionat a la paret que hi ha al magatzem de la planta baixa. No s’ha realitzat. Feta reclamació al responsable.

– Control plagues (formigues) a la biblioteca Mercè Rodoreda (Camèlies 76-80). A la sala de petits lectors de la planta -1 cal segellar la junta del sòcol per on accedeixen les formigues i segellar els espais de la reixeta de ventilació on no ajusta bé amb la paret i permet el pas de formigues. No s’ha realitzat. Feta reclamació al responsable.

 

Visites de comprovació, detecció de riscos i/o repartiment d’informació  de seguretat i salut a:

Centre cívic Casa Groga (av Jordà 27)
Centre cívic Barceloneta (Conreria 1)
Agència de Salut Pública (Pl Lesseps 1)
MUHBA (Baixada llibreteria 7)
Seguretat i prevenció (pl Pi i sunyer 8-10)
IMU, BIMSA I Oficina de l’Habitatge (Bolívia 105)
Edifici Model (Entença 155)
PIAD Eixample, Espai gent gran Montse Olivella i Espai d’entitats Anna Alabart (Calabria 264)
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (Gran de Sant Andreu 200)
Biblioteca de Sant Andreu
Casal de barri Cardener (Cardener 45)
Oficines municipals de Sant Andreu (edifici Pallach)
Dependències del parc de Sant Martí: ludoteca Ca l’Arnó, masia can Cadena (xarxa horts urbans) i masia Can Planas (centre residencial d’inserció)
CC Sagrada Família (Provença 480)
Dependències Avda Diagonal 240.
Espai jove la Fontana (gran de Gràcia 192)
Oficina habitatge Eixample (Alí Bei 13)
Oficina habitatge Sant Andreu (Joan Torres 49)
Taller de músics i OAC de Sant Andreu ( Segre, 24-32)
Centre Cívic, escoles, casal gent gran, biblioteca … Sant Martí de Provençals (Selva de Mar 215)
EAIA Sant Andreu (Paixalet 2)
CC Sant Andreu (Gran Sant Andreu 111)
Ateneu l`Harmonia i altres dependències de Can Fabra (Sant Adrià 20)
Medi ambient i serveis urbans (Martí 93)
Llicències, Urbanisme, Patrimoni, etc (Avda Diagonal 240, p02, p03 i p04)
CSS de Sants (Numància 7-13)
Centre Cívic cotxeres de Sants (Sants 79)
Lleialtat Santsenenca (Olzinelles 31)
Local magatzem Sant Martí (Guipúscoa 97)
Ludoteca i Casal de barri Verneda (Santander 6)
CSS Cotxeres de Sants (Pas Fructós Gelabert 2)
Llicències i inspecció , punt d’informació juvenil i punt multimèdia (Casa del mig, Muntades 5)
Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó 53)
Recursos humans i organització (Tarragona 173)
Espai entitats Fort Pienc (Alí Bei 96)
Escola bressol el tren de Fort Pienc, Centre Cívic i  Casal gent gran (Pl Fort Pienc 1)
Servei d’arqueologia de Barcelona (Rull 4)
OAC Sant Andreu (Segre 24)
EAIA i oficines administratives Sant Andreu (Segadors 2)
Seu districte Sant Andreu (plOrfila 1)
Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu 111)
CSS Sant Andreu (Paixalet 2 )
CSS, Centre cívic i Ludoteca Carmel (Santuari 27)
Ateneu de la fabricació de les Corts (Novell 78)
CC Can Deu (pl Concòrdia 35)
Cristalleries Planells (Doctor Ibañez 38)
CC Casa Golferichs (Gran Via 491)
Casal de barri Congrés-Indians (Manigua 25)
Espai Acàcies. Sala per entitats (Garcilaso 232)
Escola bressol Manigua (Garcilaso 232)
EAIA Sants-Montjuïc (Avda Paral·lel 196)
Gerència de seguretat i prevenció (Guàrdia Urbana 2)
Oficina informació i tràmits guàrdia urbana. Part d’administratius. (Guàrdia Urbana 3)
Gerència de seguretat i prevenció (pl Carles Pi i Sunyer 8-10)
Medi Ambient i Serveis Urbans (Torrent de l’Olla 218-220)
Ludoteca placeta del Pi (placeta del Pi 2)
CC Matas i Ramis (Feliu i Codina 20)
Centre Esportiu Horta (Feliu i Codina 27)
Casal gent gran Horta (Feliu i Codina 37)
Casal de barri Vila Olímpica (Can Gili nou 5)
CC La Sedeta (Sicília 321)
Centre per a Famílies amb Adolescents i Espai d’entitats (Sant Antoni Maria Claret, 64-78)
Escola bressol Barrufets (Marina 356)
Centre d’informació i recursos per a dones (Camèlies 38)
Selecció i formació (Escar 2, panell planta 1)
Centre cultural casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles 6)
Casal gent gran Comerç (Rec 23)
Arxiu fotogràfic municipal (plaça de Pons i Clerch 2)
CC convent de sant agustí (Comerç 36)
CSS Casc antic (Pg. Picasso 4)
EAIA Gòtic-Barceloneta (Mirallers 1)
EAIA Casc antic (Comerç 5)
Casal de joves Palau Alòs i punt d’informació juvenil (sant Pere més baix 55)
Casal de barri Pou de Figuera (sant Pere més baix 70)
Seu districte Ciutat Vella (pl Bonsuccés 3)
Seu annexa del districte de Ciutat Vella (Ramalleres 17)
Arxiu del districte de Ciutat Vella (Àngels 3-5)
Casal gent gran Josep Tarradellas (pl Caramelles 3)
Palau de la Virreina, panell de recepció (Rambles 99)
Centre Cívic Can Deu (pl de la Concòrdia 13)
Seu districte les Corts (pl Comes 18)
Casa del Mig (Muntades 5)
Seu districte Sants Montjuïc (Creu coberta 104)
CC Cotxeres de Sants (Sants 79)
CC  Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó 53)
CSS Horta i Ludoteca el Galliner (pl Santes Creus 8)
Casal gent gran Vilapicina i la torre Llobeta (Pl Carmen Laforet, 11)
Centre Cívic Torre Llobeta (Santa Fe 2)
Centre cívic Urgell i escola bressol el Roure (comte d’Urgell 147)
Equipament integral Meridiana (Avda Meridiana 197)
Escola Bressol Navas (Navas de Tolosa 312)
Escola Bressol Camp de l’Arpa (Indústria 358 bis)
Casal gent gran Navas (Capella 14)
Centre cívic Navas (ptge doctor Torent 1)
Seu de districte de Sant Martí (plaça Valentí Almirall 1)
CGG del Parc del Clot (plaça Joan Casanelles 2)
Centre Cultural la Farinera del Clot i PIAD (Gran Via 837)
Obres i manteniment de Sant Martí (Clot 27)
Direcció serveis a les persones i territori de Sant Martí (Andrade  9)
CSS del Clot i EAIA de Sant Martí (La Corunya 5-7)
Paisatge urbà i qualitat de vida (Av Drassanes 6-8 p20 i p21)
Casa del món (Tàpies 1-3)
Centre cívic Drassanes (Nou de Rambla 43)
EAIA i PIAD Raval (Nou de Rambla 45)
Habitat Urbà (Pérez Galdós 24)
Ecologia Urbana (Nil i Fabra 20)
Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència, i a l’oficina d’arrelament (Pg de Sant Joan 75)
EAIA Eixample i CSS Dreta de l’Eixample  (plTetuan 2)
Seu districte Nou Barris (plaça major de Nou Barris 1)
Parc Tecnològic Barcelona Activa (Marie Curie 8)
Masia de la Guineueta.
Llar residencial per a persones discapacitades Valldaura.
Seu del districte de Gràcia  i CSS Gràcia  (Plaça de la Vila de Gràcia, 2)
Oficines administratives de Gràcia (Francisco Giner 46)
Oficina habitatge de Gràcia (Francisco Giner 14)
Espai de guarniment (Milà i Fontanals 4)
Arxiu històric de la ciutat de Barcelona ( Santa Llúcia 1)
Edifici nou i Palau de l’Ajuntament (pl Sant Jaume)
Centre el Call (placeta Manuel Ribé 2)
Centre cívic i CGG Barceloneta (Conreria 1-9)
Fàbrica del sol (pg Salvat Papasseit 1)
CSS Barceloneta (Balboa 11).
Patronat Municipal de l’Habitatge (Doctor Aiguader 36)
Àrea drets socials (València 346)
Direcció Atenció al Ciutadà (Calàbria 66)
Direcció serveis a les persones i Territori (València 307)
Obres i manteniment (València 307)
Seu districte de l’Eixample (Aragó 311).
OAC Eixample (Aragó 328)
Oficina de drets socials (Aragó 344)
Centre Cívic Pati Llimona. (Regomir 3)
CSS Gòtic. (Correu Vell 5)
Casal gent gran Gòtic (Correu vell 5).
Inspecció mèdica (Sots tinent Navarro 22)
Edifici novíssim Ajuntament (pl Sant Miquel)
Edifici nou Ajuntament (fins 1a planta inclosa)
Entitats complex Can Fabra (Sant Adrià 20)
OAC, serveis tècnics i serveis generals Sarrià-Sant Gervasi (Anglí 31)
Seu districte Sarrià-Sant Gervasi (pl Consell de la Vila 7)
CSS Sarrià ( Salvador Mundi 4 bis)
Casal gent gran can Fàbrega (pl Pere Figuera i Serra)
Centre municipal d’esgrima (Av, J.V.Foix 98)
Centre cívic casa Orlandai (Jaume Piquet 23)
Centre cívic Sarrià i arxiu de districte (Eduard Conde 42)
Museu Marès
Centre d’entremesos.
Centre obert Adsis (Llobregós 107)
Pretaller del Carmel (Lugo 40)
Espai jove boca nord (Agudells 1)
Casal Gent Gran Baix Guinardó (Marina 380)
Servei de notificacions (Templers 14)
Departament de comunicació (Paradís 14)
Oficines municipals (Ciutat 6)
Arxiu municipal contemporani (Bisbe Cassador 4)
Oficines municipals (Avinyó 32)
Oficines amb projecció internacional (Avinyó 15)
Departament de logística i manteniment i departament de patrimoni (Avinyó 7)
Oficina de no discriminació (Ferran 32)
Institut Municipal de Mercats (antiga seu d’avinguda Icària)
Pla de ciutadania (Marina 351)
Seu de districte Horta-Guinardó. (RdaGuinardó 49)
OAC, serveis interns i subseu districte Horta-Guinardó (Lepant 387)
CSS Baix Guinardó (Lepant 387)
EAIA Guinardó (Marina 343)
Casal de Barri de Torre Baró  (Avda. Escalopi Càncer, 5)

 

Demanda de control i comprovació de condicions de treball a dependències noves o a on es realitzen obres:

– Ampliació de les oficines de l’EAIA Sant Andreu al passeig de Torras i Bages 135-137.
– Edifici administratiu al carrer Entença, 155 (antiga Model).
– Casal d’entitats i centre de serveis socials “Porta Trinitat” al districte de Sant Andreu.
– Nova llar d’infants, espai familiar i pavelló poliesportiu en la carrer Roger, 48-64.
-Instal·lació fotovoltaica al casal de la gent gran d’Horta,  Feliu i Codina 37-43.
– Obres per a la adequació de la ventilació de dos bucs musicals del Centre Cívic Parc – Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21).
– Edifici de Ca l’Alier (Pere IV 362).
– Reforma interior del Casal de Gent Gran de la Verneda Alta al carrer Binèfar 16-20.
– Reforma Espai Jove Les Corts,  Doctor Masferrer i Bosch 15-35.
–  SAIER al carrer Tarragona 141.
– Instal·lació fotovoltaica a l’arxiu municipal de Sant Andreu.
– Ampliació de l’equipament existent de la plaça Sóller, al Districte de Nou Barris.
– Casal de barri de Can Carol, Cambrils 28, al barri de Vallcarca.
–  Nau del c. Tànger, 83.
– Centre d’Atenció Nocturna i Diürna d’Emergències al carrer Ramon Turró núm. 161-167.
–  Redistribució interior de la planta primera, de l’edifici de la plaça Carles Pi i Sunyer, 8
–  reforma del sistema de climatització de la Seu del Districte de Nou Barris.
–  Reforma dels lavabos i instal·lació d’una plataforma salvaescales al Casal de Barri La Palmera.
– Espai Jove Les Corts,  Dolors Masferrer i Bosch 15-35.
–  Casa de les Vàlvules, annexa a la Torre de les Aigües del Besòs.
– Obres d’adequació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del districte de l’Eixample,  Aragó, 328.
– Reforma de la planta primera de l’edifici del carrer Escar, núm. 1.
– Obres a Biblioteca Gabriel García Márquez i Arxiu històric associat al carrer Concili de Trento.
– Espai d’entitats del barri del Raval, al carrer de Sant Oleguer 5-7 i 9-11.
– Rehabilitació del conjunt de la casa – fàbrica “Can Seixanta”, situat al c/ de la Riereta 18-22.
– Casal de Gent Gran de la Verneda Alta al carrer Binéfar 16-20.
– Sectorització de l’escala principal  i obres de climatització de l’Edifici Novíssim.
– Filtracions d’aigua al castell de Montjuïc.
– El sistema de climatització de l OMIC (Rda Sant Pau 45), sembla que fa mesos que no va bé.
– Casal d’entitats del Carmel, Llobregós 107-113.
– Instal·lacions de Via Laietana, 7.
– Nou equipament a la plaça de Sarrià (biblioteca i seu de districte).
– Espai familiar al carrer Roger 48-64.
– Servei d’inserció social (SIS), al carrer Casp 126.
–  Equipament assistencial situat al carrer Císter 20-22 i 20I, de Sarrià, d’iniciativa municipal.
– Obres de millores de la Casa Elizalde.
– Obres de rehabilitació de façanes de l’edifici del carrer Ciutat 4-6.
–  Palau Foronda, ubicat a la Ronda de Sant Pau, 43-45
– Ampliació de l’Oficina d’Atenció al Client de BSM ubicada al carrer Calàbria 66.
– Edifici del carrer de la Guàrdia Urbana núm. 3-5.
– Oficina de prestacions de l’Institut de Serveis Socials (IMSS).
– Equipament per a persones vulnerables al carrer Marie Curie núm. 20.
– Mas Ravetllat, al barri del Guinardó.
– Rehabilitació de la Finca Güell.
– Edifici Fòrum (Museu Blau/Museu de les Ciències Naturals).
– Reparació i adequació de la coberta de l’edifici del parc de bombers de Sant Andreu.
– Ateneu del carrer Nàpols, 268-270.
– Cases barates de Bon Pastor (entre carrers Bellmunt, Tàrrega, Barnola i Claramunt) que es dedicaran a museu, espais expositius i equipament per al barri.
– Centre municipal de recursos LGTBI al carrer Comte Borrell, núm. 20-24.
– Ateneu de la fabricació del carrer Perill 8.
– Antiga oficina de la no discriminació (Ferran 34 bxos).
– Centre de Recursos Barcelona Sostenible del carrer Nil Fabra 20.
– Casal gent gran al carrer Alfarràs 30-38
– Adaptació i millora de la il·luminació de l’equipament Porta 22 Llacuna,162-164.
– Ateneu la Flor de Maig.  (Doctor Trueta 195).
– Complex d’equipaments a Vil·la Urània (Via Augusta 98).
–  Casal de Gent Gran de Sant Ildefons al carrer Marià Cubí, 111.
– Centre CANE del passatge Dos de maig 17-25.
– Antic borsí (la llotja) d’Avinyò 23.
– Cotxeres de Borbó.
– Can Batlló.
– Casal de gent gran de Sant Genís, plaça de Meguidó.
– Casal de barri La Torre Sagrera al carrer Berenguer de Palou, núm. 52-62.
– Dependències d’Ecologia Urbana del  carrer Bolívia.
– Centre municipal de recursos LGTBI,  Comte Borrell, 20-24.
– Local pel Servei a les Persones al carrer Andrade, 9-17.
– Ateneu la Flor de Maig al carrer Doctor Trueta 195.
– Casal de Gent Gran de Sant Ildefons al carrer Marià Cubí 111.
– Centre Cívic Can Felipa, Andrade 168.
– Casal de gent gran a Viladomat, 142.
– A l’Antic Ateneu de la fabricació de les Corts (Novell 78) junt amb l’edifici contigu de Comtes de Bell lloc, reformes per a una futura biblioteca.
– Centre cívic Can Basté.
– Oficines Serveis a les Persones de la Seu Districte de Nou Barris.
– Casal de Gent Gran de Ca l’Isidret – Edifici JP, carrer Josep Pla 172.
– Casal de barri de Torre Baró a l’avinguda Escolapi Càncer, 4-6.
– Centre sociocultural La Fontana al carrer Gran de Gràcia 192.
– Casal gent gran a Calàbria, 260.
– Centre d’Art Contemporani del carrer Sant Adrià, 20.
– Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó.

 

1. f)  Darreres accions  del responsable de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: juliol a octubre de 2016.

Existeix normativa que justifica i permet la participació de qualsevol delegat de la junta de personal, i altres delegats sindicals que no són delegats de prevenció, en temes de prevenció de riscos laborals: poden participar, controlar i vigilar condicions de treball, de seguretat i higiene. Tot i així aquest setembre CCOO i UGT han demanat a l’Ajuntament que no ens convoqui, com feia fins ara, a les diferents visites de prevenció: entre altres a avaluacions de riscos, investigació d’accidents i controls de plagues.
Primer aquests sindicats van saltar-se el repartiment proporcional a la representació sindical per a deixar-nos sense delegats de prevenció a la taula general i ara la seva justificació és que com que no tenim delegats de prevenció no ens poden avisar.
Incomprensiblement l’Ajuntament es salta la normativa i ha deixat d’avisar-nos. Naturalment estem movent-nos per a que la situació canvií. Per aquest motiu en aquest bloc veureu durant un temps menys d’aquestes actuacions.

 

1) ACTUACIONS GENERALS.

– Reunió amb inspecció de treball, representants de l’empresa i sindicals en referència  les actuacions i avaluacions a fer en el possible edifici malalt del carrer Lleida 28 (Central de Gestió d’Emergències (CGE) i  Sala Central de Comandament (SCC)).

– Realització de comunicat de risc general de totes les dependències municipals i més detallat referent a:
– Casal d’entitats Mas Guinardó (plaça Salvador Riera, 2). Olors fecals als lavabos.
– Arxiu de l’edifici Glòries (arxiu d’Urbanisme i altres) d’ Avda. Diagonal, 220- 240, Inundacions i mal estat.
– Oficines d’avda. Diagonal 220 – 240. Problemes de temperatura i electricitat estàtica.
– OAC Sarrià – Sant Gervasi  (Anglí 31). Taulell i espais insuficient darrera cadires.
– OAC Sant Martí (plaça Valentí Almirall 1). Poca ventilació i pudor humitat.
– EAIA ciutat vella- casc antic (Comerç 5). Possible contaminació electromagnètica.
– Subseu districte Horta (Lepant 387). Problemes de temperatura i espais.
– Central d’emergències carrer Lleida. Sortides d’emergència inoperatives.

– Participació com a observador al Comitè de Seguretat i Salut.

– Acompanyament a la realització de mesures termo-higromètriques a la  sala de Tècnics de Barri i a la sala de Tècnics de Territori de la seu districte Sants Montjuïc (Creu Coberta 104). Temperatura i humitat correctes. CO2 elevat en una sala. Un aparell d’aire condicionat crea corrents d’aire excessiu sobre el personal, caldria reubicar-lo o posar-li pantalla.

– Visita a l’OAC de Sarrià (Anglí 31) per tal d’establir el possible origen laboral d’un cas de lipoatròfia semicircular. Hi ha cablejat no recollit amb endolls i transformador propers a la persona i estructura metàl·lica en la taula. La humitat surt correcta, però el CO2 fora de normativa. Apart cal separar el taulell per deixar espai darrera les cadires dels informadors. Properament es faran obres per adequar-ho.

– Acompanyament a comprovació d’un comunicat de risc d’incendi per excés de material emmagatzemat i avaluació de lloc de treball a l’ Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, (Avda Drassanes, 6 – 8  plantes 20 i 21) :
Estudi detallat de les condicions de treball relacionades amb l’acumulació d’energia electrostàtica en dos llocs de treball. En un d’ells a la planta 21 la humitat és baixa, hi ha molt mobiliari metàl·lic i caldria recollir cablejat. En l’altra a la planta 20 les condicions físiques del lloc són correctes però té el quadre de llums i el RAC a molt poca distància.

– Visita per comprovar la implantació i el tancament dels factors de risc identificats en les avaluacions de riscos:

 1. a) Casal de barri Espai Putxet (Marmellà 13). A l’entrada s’acumula aigua quan plou. Falta ventilació a la sala de neteja.
 2. b) Casa Sagnier (Brusi 51). Sala de calderes amb problemes està anul·lada. Armari amb quadre elèctric utilitzat de magatzem. Soterrani amb humitats.
 3. c) Espai Pere Pruna (Ganduixer 130). Excés de cablejat solt al despatx de direcció. Productes de neteja ficats en magatzem comú amb altre material i sense ventilació.
 4. d) Centre Cívic Sarrià (Eduard Conde 22) . Cablejat solt als despatxos. Extintors alts. Quadres elèctrics sense senyalitzar. Rajoles del terra d’una sala que ballen. Escales de mà sense peus antilliscants.

– Seguiment de l’avaluació riscos psicosocials al districte de Ciutat Vella per una demanda d’un departament.

– Reclamació de reunió específica per riscos de seguretat  (agressions) a una EAIA de Ciutat Vella.

– Participació en la taula de seguiment de l’avaluació de riscos psicosocials a l’Institut Municipal d’Hisenda avaluant l’informe i proposant mesures preventives.

– Visita a l’arxiu d’Urbanisme i altres (centre comercial Glòries) on hi ha greus problemes de neteja, manca d’ordre, ventilació, goteres i humitats.

– Comprovació implantació mesures preventives a la Casa del Rellotge  (Passeig Zona Franca, 104)   És correcte el quadre de llums i el magatzem. La ventilació on es troba els productes de neteja s’ha arreglat.   Sortides d’emergència ben senyalitzats.  En el magatzem de la planta baixa dos extintors estan caducats.

– Comprovació implantació mesures preventives a la Casa dels Colors (C/ Alts Forn, 82). Cal  arreglar el fluorescents de la sala de motricitat que estan al sostre i no estan gaire segurs. Les sortides d’emergència i la caldera estan correctament.

– Visita amb tècnics de prevenció per  comprovar un comunicat de risc a l’OAC de Sant Martí. S’han fet obres al sistema de ventilació  que van provocar pèrdues d’aigua. Van reparar la causa de les pèrdues però segueix havent-hi olor a humitat. Sembla que disminuint amb el pas del temps.

– Investigació accident Casa del Mig (Sants). Apart d’un accident in itinere hi ha una caiguda per les escales. Cal posar doble barana en el tram superior (només existeix en un cantó). I falten baranes en els  primers esglaons.

 

2) AVALUACIONS DE RISCOS LABORALS.

– Avaluació de riscos edifici Palau de l’Ajuntament (pl sant Jaume).
Altell i terrat en obres. En general falta senyalitzar les rutes d’evacuació, el risc elèctric dels quadres de llums i els armaris no estan collats. No s’ha pogut accedir a diverses sales.
Al quart pis hi ha cablejat solt a relacions internacionals. A una escala falta barra baixa. Falta neteja .
Al tercer pis hi ha una escala de cargol sense barana intermèdia. Al departament de comunicació hi ha cablejat excessiu en alguna taula i un esglaó amb canvi de nivell sense marcar.
Als pisos inferiors hi ha zones amb problemes tèrmics.
A planta entresòl, sala de protocol, hi ha cablejat solt i  problemes d’electricitat estàtica ja solucionats.
A la biblioteca falten baranes a les escales de l’altell, hi ha poc espai de pas a l’escala posterior i un passadís utilitzat de magatzem.

– Avaluació de riscos edifici Nou (pl. sant Miquel). En general cablejat d’ordinadors no recollit i armaris no collats. Problemes de climatització a les plantes entresòl, 2 i 3. A la planta baixa molt cablejat de paret no tapat o solt.

– Avaluació de riscos edifici Novíssim (pl. sant Miquel)
P08. Quadre elèctric sense senyalitzar i utilitzat de magatzem. Armaris de cuina no collats i acumulació a massa altura en el magatzem de la cuina. P07. Cablejat de taules solt.
P05. Armari no collat. Cablejat no recollit. Quadre elèctric sense senyalitzar.
P04. Cablejat no recollit. P03. Problemes d’electricitat estàtica.
P02 Sala Lluís Companys. Espai de control de so amb poc espai físic i esglaons continus. RAC massa proper a l’esquena dels treballadors.
P01 Falta ventilació als lavabos.
PBX Sala de primers auxilis. Caldria barana per bloquejar l’accés amb desnivell.

– Avaluació riscos CC Josep M Trias i Peitx (Riera Blanca 1-3).
En general llums d’emergència no fixats i sense funcionar. Algun extintor alt. No hi ha extintors de pols per als quadres elèctrics. Hi ha trastos a l’escala d’emergència. A l’escala del terrat falta barra intermèdia de la barana i línia de vida necessària per a fer manteniment del terrat.
Tercer pis. Falta algun difusor de llum. A Direcció falta senyal de risc elèctric i hi ha cablejat solt.
Quart pis. Senyal de risc elèctric intercanviat de porta, cal posar-los correctament.
Cinquè pis. Magatzem amb prestatgeries deformades.

– Avaluació de riscos al centre de barri Can Gili Nou / Vila Olímpica (Taulat 3).
Als quartets de neteja dels baixos i primer pis cal armariet o prestatgeries per  als productes de neteja.  Cal repassar senyalització ruta d’evacuació ja que falten alguns cartells, altres estan alts i als baixos n’hi ha un al sostre. Excés de cablejat solt a les taules d’oficina i aula d’informàtica. Llums d’emergència amb pilot que no funciona. I falta línia de vida per netejar vidre del replà del primer pis.
Al segon pis hi ha una porta de sortida d’emergència que es bloqueja, una interior que s’encalla  i una farmaciola al magatzem sense senyal ni accés lliure. A la saleta sota escala del RAC cal marcar alçades i posar esglaó intermedi.

– Avaluació de riscos al casal de la Gent Gran Taulat-Can Saladrigas (Llull 214). Llums d’emergència foses. Armaris no collats. Extintors alts. Perruqueria amb rentadora amb magatzem al voltant. Extractors dels lavabos sembla que no funcionen. Al bar cal tapar forats del terra i collar prestatgeries. Sala de màquines utilitzada de magatzem. Recepció amb farmaciola massa alta i cablejat de nevera a recollir.

– Avaluació de riscos a Can Saladrigas – Centre d’imatgeria popular (Jovar 25). Armaris de magatzem no collats. Taller de pintura de nens sense protecció al terra. Treballs i màquina de soldadura junt amb les pintures emmagatzemades.

 

3) CONTROL DE PLAGUES.

– Control de plagues al casal familiar Font d’en Fargas (Passeig Font d’en Fargas, 40-44). Cal tapar els forats que hi ha a la paret de la cafeteria, dins de la guia de la lleixa que hi ha sobre el microones.

– Control de plagues (desratització) a l’equipament Biblioteca Zona Nord Ciutat Meridiana (Vallcivera, 3).  Calia netejar i podar la vegetació dels parterres terrasses que envolten la planta 1 de la biblioteca que permeten el refugi de les rates. Ja s’ha fet.

 

1. g) Darreres accions del responsable de prevenció i de l’equip de seguretat i salut laboral de CGT: gener a juny de 2016.

1) ACTUACIONS GENERALS:

– Participació en sessió explicativa de les reformes que es faran a l’OAC de l’Eixample. Es pintarà la paret de color clar i s’augmentarà la potència lumínica de les làmpades. S’ampliarà i allargarà el circuit de conducció d’aire instal·lant un sistema d’humidificació al seu interior. Es posaran dos cortines d’aire a les portes exteriors.  A més llarg termini es posarà un panell sono reductor a la zona d’espera del públic i es farà un estudi sonomètric per a prendre altres mesures respecte a les reverberacions. Les pedres decoratives ja s’han tapat amb un panell de fusta. S’ha fet retorn a la cap i a alguna treballadora de l’OAC explicant aquestes mesures.

– Comprovació de la implantació de mesures preventives a:

a) Centre cívic Trinitat Vella (Foradada 36). Sala del RAC amb excés de cablejat i quadre elèctric no tancat al soterrani.

b) Espai Via Barcino: (Via Barcino 75). Sala de màquines que perd aigua i quarto de neteja sense prestatgeries i amb material acumulat.

c) Sala Jove Baró de Viver (Pg Santa Coloma 104). Extintors alts i sense revisar. Falta banda per senyalitzar l’alçada a la porta del rebost.

d) Casal Infantil Baró de Viver (Pg Santa Coloma 108). Sala annexa sense us desordenada.

 

– Simulacre d’evacuació de l’edifici de la DAC, BSM, etc. (Calabria 66). A BSM l’alarma es sentia poc i la megafonia es tallava.

– Auditoria del sistema de gestió de prevenció al districte de Sarrià- Sant Gervasi. Visita instal·lacions subseu de districte (Anglí 31) i Centre Cívic Orlandai (Jaume Piquet 23). Comprovació aleatòria a treballadors que hagin rebut formació de prevenció, tinguin EPIs, etc. Repàs de les mesures preventives resultants d’anteriors avaluacions de riscos.

– Observador a reunió dels responsables de seguretat per una alarma que es va disparar contínuament a Urbanisme, al número 230 d’avda Diagonal i va provocar l’activació del protocol d’evacuació dels tres edificis.

– Sol·licitud de col·locació de dutxes i vestidors als punts verds on els treballadors han de canviar-se de roba i tracten amb residus tòxics i susceptibles d’embrutar (olis, àcids, bases, etc.). Es farà estudi.

– Sol·licitud de realització d’avaluació de riscos psicosocials a l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida on es detecten conflictes de rol i incidències diverses. Es planificarà aviat-

– Edifici Avda Diagonal 240. Mesuraments de llum, temperatura i soroll a la planta 5. Falta llum a alguna taula. El departament d’administració està separat amb armaris de la zona de passadís i necessitaria aïllament fins el sostre, ja que hi ha molt soroll.

– Comprovació de l’establiment de mesures preventives a centres del districte de Ciutat-Vella:

a) Arxiu administratiu Ciutat Vella. Falta protecció als fluorescents.

b) Casal de barri Folch i Torres (Reina Amàlia 31). Falta llum a la sala de màquines.

– Comprovació de condicions laborals i visita d’obres a Av Diagonal 240. Es fa comprovació d’humitat, temperatura i CO2 a dos llocs de treball de la planta 2 i 3 on hi ha problemes d’enrampaments. El terra és conductor i la humitat ronda el 40%. Apart d’aconsellar humidificadors caldria posar presa de terra en un parell de portes i en alguna cadira o taula. A la planta 5 es revisa la ubicació de taules d’algunes zones.

– Visita obres Av Diagonal 240 p05 abans que les dependències siguin ocupades pels serveis tècnics i jurídics de Torrent de l’Olla, i del segon pis que ocuparà administració de Torrent de l’Olla. Els arxivadors estan massa a prop del RAC. Han polit el terra, redistribuït la instal·lació elèctrica, habilitat un quartet de magatzem i redistribuït amb plafons i finestrals l’espai interior ja que moltes zones diàfanes les converteixen en petits despatxos i sales. Caldrà fer un quartet per a magatzem de la persona de neteja.

– Assistència a xerrada informativa sobre el protocol a seguir davant la troballa de sobres i/o paquets sospitosos.

– Comprovació de la implantació de mesures preventives al refugi antiaeri de la plaça del Diamant. Humitats i desperfectes d’origen, que justifiquen que cal mantenir per assegurar la conservació i tractar-se de patrimoni no restaurable.

– Comprovació implantació de mesures preventives al CC la Sedeta (Indústria 67). Petites incidències com manca d’espai als armaris, rastres humitats i manca de cortines.

– Comprovació implantació de mesures preventives a centres del districte d’Horta-Guinardó:

a) Seu districte. Falta canviar parquet del terra del segon pis. Evitar reflexos de llum al primer pis. I al soterrani hi ha recorregut d’evacuació sense senyalitzar i magatzem amb llum lluny de l’entrada.

b) CGG Baix Guinardó. Armaris no collats. Humitats. Falta senyalització ruta d’evacuació. Falta senyalització al vidre de la porta de la sala 1.

c) CC Guinardó. Segona sortida d’emergència amb portes tancades que cal inutilitzar.

– Comprovació implantació de mesures preventives a centres del districte de Sant Andreu:

a) Edifici Josep Pallach (C/ Segadors, 2). A la planta 4: tapes i “embridors” de cablejat no posats. A la planta 3 falten tapes de cablejat. A l’arxiu cal senyalització d’emergència.

b) Seu del Districte (Plaça Orfila, 1). Hi ha una porta de lavabo que pot provocar cops.

c) Casal de Barri Sant Andreu (C/ Sant Adrià, 18). Hi ha problema d’emmagatzematge de les restes dels correfocs.

d) Espai Josep Bota (C/ Sant Adrià, 18). Hi ha escales mòbils i andamis que bloquegen l’accés als extintors del magatzem.

 

– Feta reclamació per participar en la mesa de seguiment de riscos psicosocials i reactivació de les mesures preventives a adoptar com a resultat de l’avaluació feta als districtes, que està parada.

– Rebuda queixa, feta reclamació, rebuda resposta i fet retorn, sobre teclats sense fils massa petits, no totalment ergonòmics a edifici Pallach de Sant Andreu. No existien en el mercat teclat sense fils, grans i bons, amb encriptació i sistemes que evitin encreuaments entre ordinadors. Les tecles principals mantenen la mateixa distància i el canvi era voluntari.

– Comprovació grau d’implantació de les mesures preventives a Gerència Ecologia Urbana (Torrent de l’Olla, 218).

– Comprovació grau d’implantació de les mesures preventives al Poliesportiu Virrei Amat, Torre Llobeta i CGG Cotxeres Borbó.

– Comprovació grau d’implantació de les mesures preventives a Sants-Montjuïc:

a) Casa del Mig (Parc Espanya Industrial). Pendents petits arranjaments de cortines i cablejat.

b) Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó 73). Cal tapar el terra sota l’escala d’accés al terrat.

c) Oficines Cotxeres de Sants (Sants 79.) Manca senyalització a porta de vidre.

d) Ludoteca Olzinelles (Constitució 2) Sense incidències remarcables.

– Reclamació per solucionar males olors a l’oficina de serveis socials del carrer València.

– Mesuraments temperatura i condicions ambientals a l’OAC Horta. Hi ha despatxos amb desconfort, uns amb fred i altres amb calor. Avisaran a manteniment.

– Auditoria dels sistemes de prevenció al districte de les Corts. Es comprova el compliment dels procediments. Es fan visites a les dependències de la seu del districte i al centre cívic Can Déu. Petites disconformitats sense incidències remarcables.

–  Comprovació dels materials del terrat de l’escola bressol EBM Montserrat (Gènova 2 bis). Es descarta existència d’amiant.

– Seguiment i reclamació de modificacions respecte la ubicació de la sala de primers auxilis i l’existència d’un espai inadequat en la nova ubicació de taules al departament de reclamacions de l’Institut Municipal d’Hisenda (avda litoral 30 i Marina 16-18) .

– Avaluació d’un lloc de treball a Recursos Humans de l’edifici Palau. Correctes condicions de temperatura, humitat i ergonomia. Cal augmentar la potència lumínica.

 

2) AVALUACIONS DE RISCOS:

– Avaluació de riscos oficina Pla de Barris Bon Pastor/Baró de Viver (Mollerussa 59). Sala i passadís utilitzats com a magatzem amb excés de trastos. Aire condicionat no va. Quadre elèctric sense senyalitzar. Radiadors a gas però amb caldera inutilitzada. Zones amb poca llum. Falta senyalització de la ruta d’emergència.

– Avaluació de riscos centre de barri la Verneda (Santander 6). Cablejat sala d’informàtica que cal acabar d’embridar. Falten senyals de risc elèctric a caixes de llum i senyalitzacions de ruta d’evacuació. Algun extintor alt. Armaris no collats i objectes sobre els armaris. RAC no aïllat a la sala d’informàtica. A l’escala que puja al primer pis cal doble barana. Al primer pis hi ha una part tancada amb lavabos en mal estat. A la plata soterrani hi ha un quadre d’alarma accessible als usuaris. Al pati hi ha una subjecció de mànega darrera una porteria de futbol, amb risc de cops.

– Avaluació riscos a l’ EIPI Nou Barris (Luz Canasovas 11). Alguns extintors no accessibles. Sala del RAC utilitzada de magatzem. Desconfort tèrmic amb temperatura diferent segons el lloc. No totes les treballadores tenen material per tractar infants (guants, depressors bucals, …). Recent inundació probablement per finestra mal tancada. Al terrat falta barana perimetral per salvar el desnivell. Escala mòbil sense falques. Impressora massa propera a l’espatlla de la persona de recepció.

– Avaluació de riscos al casal infantil l’ Ànec (Pl Raimon Casellas 7). Escalfador elèctric tocant a material emmagatzemat. Falta ruta d’evacuació i senyalització de risc elèctric a la capsa de llums. Armari no collat. Reixa de sortida d’emergència amb entorns no homologats.

– Avaluació riscos locals Can Carreras (Ogassa 1). En un local no es pot accedir. En general falta ordre i neteja i extintors propis. Excepte al local 6 en tots cal repassar la instal·lació elèctrica, posar protecció als llums i anivellar la tapa de l’arqueta que sobresurt del terra. Al local 2 no s’havia pogut accedir fa temps i hi ha residus sanitaris que cal destruir adequadament i arreglar el sostre. El local 4 té una important esquerda a l’entrada, s’inunda i hi ha canonades de desaigua desconnectades. El local 6 està arreglat però falta senyal de canvi de nivell al terra de l’altell. A la planta baixa falta tira de marcar alçada de l’escala i de la part del fons del magatzem.

– Avaluació de riscos Centre Cívic Joan Oliver (Comandant Benítez 6). Cablejat pendent de regleta. Mànega en mal estat. Falta senyalització a la sortida d’emergència. S’estan fent correccions per les obres d’ampliació del Centre Cívic.

– Avaluació de riscos casal de barri can Portabella (Virgili 18). Extintors no revisats. Alguns armaris no collats. Portes de vidre sense adhesius. Ascensors sense enganxines de “no us en cas d’incendi”. A la planta baixa magatzem baix sense senyalitzar. A les plantes 1 i 2 falten senyals de risc elèctric i la senyalització d’emergència no és totalment visible.

– Avaluació de riscos casal de barri Besòs (Cristòbal de Moura 230). Quartet de neteja amb armari sense fixar. Sortides d’emergència amb portes que obren cap a dins. Algun cantell que pot provocar cops. Dues taules desencaixades que ballen. Falten senyals de risc elèctric i alarma. A la sala d’administració cal recollir el cablejat.

– Avaluació riscos a l’Oficina Collserola (Ctra Vallvidrera – Les Planes 56) . Tapeta del terra s’aixeca. Sala de RAC amb material acumulat. Accés difícil a neteja a l’obertura del finestral. Cablejat a recollir. Gotera que ja s’ha arreglat. Falta senyalització ruta d’evacuació d’emergència. Segon pis que s’utilitza de magatzem està pendent de reformes.

– Avaluació riscos EAIA Nou Barris (Vidal i Guasch 76). Pampallugues als llums de recepció. Sala de reunions amb esglaó alt no senyalitzat i està aïllada i sense telèfon. Terrat amb barana baixa. Aparell d’aire i sortida aire de paret molestos, provocant corrent d’aire. Falten cortines a les finestres ja que hi ha enlluernaments. Problemes de seguretat per agressions.

– Avaluació de riscos a l’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (Avda Drassanes 6 plantes 19, 20 i 21). Problemes de temperatura. En general extintors sense senyalitzar, bastants de difícil accés i algun d’obsolet. A la planta 21. Espai wifi utilitzat de magatzem i espai informàtic sense zones de pas i desordenat. Sostres de lavabos en mal estat. Planta 20. Arxivadors acumulats en alçada. Armaris sense collar. Excés de cablejat sota taules. Regleta que balla. Espai de quadre elèctric utilitzat de magatzem. Planta 19. Falta senyalització de ruta d’emergència. Excés de cablejat solt.

– Avaluació de riscos subseu districte Ciutat Vella (Ramalleres 17) . Planta 2. Problemes de reverberació que estan en fase de solució. Extintors alts. Sortides d’aire condicionat en algunes taules massa properes a la persona provocant molèsties. Un despatx sense ventilació ni aparells d’aire. Manca espai darrera alguna taula. Escala d’accés a arxiu estreta. Planta 2 nivell 1. Alguna zona poc il·luminada. Problemes de soroll en zona de passadís. Excés de cablejat sota taules. Problemes de temperatura. Al departament de llicències aparell de wifi a menys de 3 metres d’una persona, que es separarà.

– Avaluació de riscos, únicament de llocs de treball i zones d’us comú, a l’Institut Municipal d’Urbanisme (Bolívia 105 P01) . Grans finestrals però no practicables. Cal recollida de cables al despatx del gerent i d’una cap. Diverses pantalles i teclats no estan col·locats ergonòmicament.

– Avaluació de riscos EAIA Horta (Marina 343). Quadre d’alarmes obstaculitzat per una planta. Sala del RAC utilitzada com a magatzem. Hi ha electricitat estàtica, amb humitat al 40%. Calefactor arreglat recentment. Extintors no revisats. Excés de cablejat en alguna sala. Dues sales sense visibilitat des de fora.

– Avaluació de riscos subseu del districte d’Horta-Guinardó (Lepant 387). A l’escala d’accés al magatzem falta barana. Arxiu amb lloc de treball estret. RAC poc ventilat. A serveis tècnics i jurídics algun problema de llum i cantells de taules que poden provocar cops. Serveis interns amb problemes tèrmics. A l’OAC hi ha quadre elèctric amb senyal poc visible a la sala d’espera. Forma d’obertura d’armaris que pot provocar cops. Excés de cablejat i manca de llum en algunes zones. Escala a la zona de maquinària sense línia de vida. Escala general de l’ala esquerra amb poca llum. A l’arxiu algun armari no collat i quadre elèctric sense senyal.

– Avaluació riscos Casa de les Aigües (Garbí 2-6). Esquerdes al terra del vestíbul. Extintors no revisats. Falta senyal de quadre elèctric. Porta de sortida bloquejada amb panells i una altra sense senyal. Senyalització incompleta de les rutes d’emergència. Manca barana a una escala de baixada de la sala d’actes.

– Avaluació de riscos EAIA Sants-Montjuïc (Avda Paral·lel 196). Soroll aparell ventilació planta baixa. Pudors d’aigües fecals. Cadira de minusvàlids sense claus. RAC utilitzat com a magatzem. Hi ha electricitat estàtica però no es fa servir un humidificador existent. A la primera planta falten armaris i prestatgeries. Hi havia una porta bloquejada per la humitat que ja s’ha arreglat.

– Avaluació riscos als departaments de relacions internacionals (Avinyó 15). Cablejat excessiu als llocs de treball de diverses plantes. Algun lloc amb poca llum. A diverses plantes falta senyals de risc elèctric i de recorregut d’evacuació. Caldria barra de seguretat en els buits dels antics balcons de la façana.

– Avaluació riscos EAIA les Corts-Sarrià (Travessera de les Corts 122). Magatzem amb material acumulat. Taulell de l’entrada amb estructura metàl·lica que provoca enrampaments. A diverses taules cablejat no recollit. Un lloc de treball amb intèrfons, rellotge de fitxar i aparells diversos en un racó, a menys de 80 cm de la cadira.

– Avaluació riscos finca Sant Salvador (Pg Mare deu Coll 79) . Jardí amb arrels d’arbre soltes, calen algunes baranes.

– Avaluació de riscos Institut Barcelona Esports. (Avda de l’estadi 38-40). Excés de cablejat a moltes taules i capses d’endolls a la zona dels peus. Diverses taules amb espai de pas inferior als 80 cm. Hi ha zones properes a portes d’emergència i recorregut de l’escala d’emergència amb material emmagatzemat.

– Avaluació riscos a l’aula Mediambiental – Punt Verd Sagrada Família (Lepant 281). Vestidor i lavabo haurien d’estar separats. Entra aigua de pluja pels laterals de la sala gran. Algun cablejat solt, llum d’emergència que no funciona i armari no collat.

– Avaluació riscos CC Sant Andreu (Gran de Sant Andreu 111). Poca llum al despatx del director. Llums d’emergència foses. Falten senyalitzacions risc elèctric i tapes a algunes capses de llums. Servidors de wi-fi oberts i accessibles. Falta ventilació lavabos planta baixa. Alguna zona amb excés de cablejat. Terrat sense barana. Escala de magatzem amb un tram sense baranes i un altre sense barra intermèdia i amb accés complicat.

– Avaluació riscos EAIA Sant Martí (La Corunya 5-7). Manca d’aïllament que provoca fred. Electricitat estàtica. A la planta 1 excés de cablejat a les taules de treball i excés de sonoritat. Sostres baixos i zona de pas amb biga sense senyalització d’alçada. Sortides d’aire condicionat mal distribuïdes. Quartet de neteja sense ventilació. Rutes d’evacuació mal senyalitzades i portant a una porta actualment inoperativa que va dura i porta a un pati tancat amb clau.

– Avaluació riscos casal gent gran La Palmera (Olesa 41). Cadires no ergonòmiques dels treballadors. Extintors alts i algun no accessible. Lavabo amb pudors. Armari no collat al magatzem.

– Avaluació de riscos casal de barri Congrés (Manigua 25). Manca senyalització als vidres de les portes dels tallers. A l’escala d’accés al terrat s’ensopega amb làmpada. Falta senyal de sortida d’emergència al terrat i algun senyal de risc elèctric.

– Avaluació riscos a Comunicació i Qualitat (Paradís 14). Escala plena d’objectes de neteja, armaris i capses. Goteres i humitats del sistema de climatització que s’estan arreglant. Algun espai amb cablejat solt. A la planta 2 quadre elèctric descobert i sense senyal de risc. Alguns ordinadors sense extensió d’alçada i mal col·locats.

– Avaluació de riscos EAIA Raval Nord i EAIA Raval Sud (Nou de Rambla 45), Enrampaments, vidres de finestres translúcids amb pintura desgastada. Problemes de climatització, temperatura i amb el protocol de seguretat en cas de visites problemàtiques (desemparament i falta de vigilant de seguretat). Falta doble porta en moltes sales de visites. Porta de terrat no tanca. A la planta quarta hi ha soroll a causa de la maquinaria d’aire condicionat. Pudors de fosa asèptica a la planta baixa.

– Avaluació riscos centre cívic Besòs (Rbla Prim 87). Falta barana a les escales d’accés a la sala d’actes i la seva sortida d’emergència està amb trastos. Sala de calderes amb interruptor lluny de la porta. Alguns endolls solts. Magatzem amb acumulacions. Als despatxos de la planta baixa falten armaris i en algun hi ha poca llum. Algun extintor no accessible. Sortida d’emergència propera al punt d’informació jove s’encalla. Lavabo dels baixos sense ventilació. Al quart pis hi ha gotera i armari no collat. A la resta de pisos lavabos sense ventilació.

– Avaluació riscos Centre municipal de cultura popular (Arquímedes 18). Llums d’emergència fosos. Empalmes a caixa de llums. Extintors protegits amb plàstic que cal trencar però no existeix martellet per trencar-lo. Al buc d’assaig falta manteniment de pintura, sortides d’aire i material insonoritzant. Filtracions d’humitat en una sala. Sortida d’emergència amb obstacles. Escala ampla sense barana i manca barana per protegir accés a un fossat lateral del passadís de la sortida d’emergència.

– Avaluació riscos ludoteca El Galliner (Santes Creus 8). Armari no collat. Alguns extintors inaccessibles. Despatx no aïllat del públic. Cortines que donen al carrer no aïllen visibilitat i es trenquen.

– Avaluació riscos centre espai Porta Sóller (Estudiant 1). Petites incidències i porta de sortida d’emergència que no funciona.

– Avaluació de riscos al Palau de Foronda, on hi ha entre altres OMIC, comerç i oficina de la síndica de Barcelona (rda. sant Pau 43). Accés a planta soterrani amb marc de porta rovellat. Sala de màquines d’ascensor en desús que cal bloquejar. A l’altell hi ha magatzem amb productes de neteja poc ventilat. A la planta 1 farmaciola amb medicaments i excés de cablejat al quartet de llum. A la direcció de comerç alguna finestra no tanca bé i passa aire. En diverses plantes manca senyalització recorregut d’emergència i hi ha petits espais de neteja aprofitats excessivament de magatzem.

– Avaluació de riscos EAIA Eixample (Pl Tetuan 2). Falta ventilació/renovació aire. Enrampaments tot i que la humitat era correcta. Botó d’alarma de la primera sala es confon amb interruptor de llum i no està senyalitzat. Tres portes tallafocs permanentment obertes amb cunyes o piles de papers, si es volen tenir obertes caldria posar electroimants. Excés de cablejat sota les taules. Aparell de ventilació sorollós. Lavabo amb fred i pudor.

– Avaluació de riscos centre cívic Bac de Roda (camí antic de València 98). Algun extintor inaccessible i altres pendents de revisió. Rampa sense passamans. Escala interior muntada sobre escriptori amb risc de caigudes. Falta topall sobre part alta d’un armari. Manca il·luminació en alguna zona i al taulell d’atenció.

– Avaluació de riscos centre cívic i casal de gent Gran de Baró de Viver (Tucuman 9). Sortides d’emergència i recorregut exterior d’evacuació no senyalitzats. Alguns armaris dels tallers no collats. Falta senyal de canvi de nivell a la sala de música i a la rampa de l’escenari. Obstacle d’un test amb planta a una sortida d’emergència. Manca senyalització del quadre elèctric de la sala d’actes. Embús d’aigua al terrat. Falta ventilació al casal de gent gran.

– Avaluació de riscos als Serveis administratius de Gràcia (Francisco Giner 46). Falta regulador d’alçada en algunes pantalles. Alguns armaris no collats. Espai d’informàtica amb trastos, rajoles malament i aire condicionat trencat. Manca senyalització d’alguns canvis de nivell d’esglaons. Humidificador planta baixa sorollós. Manca esponja reguladora alçada a sostre baix de l’altell. Espai de conduccions d’aigua soterrani ple d’humitats. Magatzem de planta baixa amb extintor inaccessible i embalums a zones altes. Falta alguna senyalització de risc elèctric.

– Avaluació riscos ludoteca placeta del Pi (placeta del Pi 2). Armari extintors del vestíbul costa d’obrir. Magatzem de neteja sense ventilació. Extintor del despatx alt i quadre de llums del despatx inaccessible. Despatx poc ventilat. Barana exterior del pati incompleta.

– Avaluació de riscos a l’oficina de medi ambient (Nil i Fabra 20). Problemes d’electricitat estàtica i temperatura. Porta que podria habilitar-se com a sortida d’emergència tancada amb clau.

– Avaluació de riscos Fàbrica del Sol (Pg Salvat Papasseit 1). Sortida d’aire del despatx mal tancada. Baixa humitat. Falten cortines. Recorregut i sortides d’emergència no senyalitzats. Esglaons amb canvi de nivell i algun quadre elèctric no senyalitzat. Extintor de difícil accés. Quadre elèctric a la zona de calderes ple de cables. A la primera planta cablejat i empalmament solts per terra.

– Avaluació de riscos Casal Gent Gran Horta (Feliu i Codina 37). Espai de pas a magatzem d’office massa estret. Quadre elèctric sense extintor de pols. Magatzem de neteja estret i sense llum. No es separa vestuari i productes de neteja. Espais de magatzem acumulant trastos voluminosos en zones altes. Falta reixa o barana al terrat on hi ha maquinària de renovació aire. Algun armari no collat.

– Avaluació de riscos centre cívic Can Castelló (Castelló 7). Alguns armaris no collats. Quadre de llums proper a material de magatzem. Falta senyalització de recorregut i sortides d’emergència. Barana d’escala baixa. No hi ha sistema de ventilació propi al taller amb pintures. Lavabos planta baixa amb porta abatible sense vidre. Forat a la zona de quadre elèctric. Algun magatzem col·lapsat de material en zones altes.

– Avaluació riscos casal gent gran Turó Peira (Doctor Pi i Molist 39). Fugues als baixants. Caldria habilitar alguna altra porta com a sortida d’emergència. Falta senyalització recorregut i sortides d’emergència.

– Avaluació de riscos CC Cotxeres Borrell (Viladomat 2). Armaris no collats. Algun magatzem massa ple. Vestidor i quarto de neteja compartit. Sortida d’emergència inhabilitada a l’estar tancat amb clau l’accés al carrer. Falten extintors de CO2. Escaleta del teatre insegura i no senyalització de canvis de nivell a la platea. Caos de cablejat en el quadre elèctric.

– Avaluació de riscos Espai Arenes (Llança 21). Extintors alts sense adhesiu de revisió. Productes de neteja al costat del quadre elèctric. A l’office cablejat acumulat amb lladre penjant. Algun armari no collat.

– Avaluació de riscos CC Golferichs. (Gran Via 491). A l’edifici annex alguns armaris no collats. Falta extintor de CO2 prop al quadre elèctric. Falta espai de pas a les oficines de l’altell. No hi ha senyalització dels recorreguts d’emergència. Les finestres del tercer pis són baixes i sense protecció. Falta senyalització a les portes de vidre per evitar cops. Al xalet l’accés a la sala de màquines està bloquejat per arxivadors i magatzem.

 

3) CONTROLS DE PLAGUES:

– Control de plagues Espai Tàpies- La Casa del Món. (Tàpies 1-3). Cal posar rivet a la porta d’emergència que dóna al carrer i tapar els forats que hi ha al sostre de l’entrada del cablejat del passadís d’emergència. Feta reclamació al responsable.

– Control de plagues (múrids) al CC Cotxeres Borrell (Viladomat 2). Cal tapar el forat que hi ha al costat del radiador de la sala 3 i col·locar reixes per evitar l’accés dels múrids a la sala refredadora des del pati, al passadís exterior. Parlat amb la responsable, ja han calendaritzat la realització.

 

1. h)  Darreres accions del delegat de prevenció de la CGT  i de l’equip de seguretat i salut laboral: gener a desembre de 2015.

 

TEMES GENERALS.

– Reclamació de la realització d’una avaluació de riscos electromagnètics a l’EAIA del Casc Antic (Comerç 5) per problemes d’electricitat estàtica i WIFI molt proper a sala de treball.

– Reunions de la comissió de seguiment del protocol de seguretat de les OACs. Anàlisi del llistat de comprovació i seguiment de les mesures adoptades i a adoptar. Seguiment de les incidències existents i plantejament dels problemes que provoca el nou programa de cites.

– Acompanyament al delegat de prevenció de biblioteques a la reunió sobre mesures a adoptar per problemes de temperatura, humitat, electricitat estàtica i sorolls a la biblioteca Sagrada Família.

– Mesuraments d’intensitat de llum i espais de pas en una reordenació incorrecta de mobiliari a l’Institut Municipal d’Hisenda, planta 5 de Torre Mapfre. Reclamació a la responsable.

– Participació en diversos Comitès de Seguretat i Salut, entre altres es presenta la memòria provisional del 2014 s’informa del seguiment del pla de treball per l’any 2015. Es reclama no renovar contracte amb la Mútua Universal donat el seu mal funcionament.

– Participació en els Comitès de Seguretat i Salut de l’IMH. Seguiment de temes varis i problemes de climatització i corrents d’aire.

– Assistència al comitè de Seguretat i Salut de l’ICUB, amb seguiment d’avaluació de riscos a un dels departaments.

– Seguiment, reclamació i informació als treballadors de les incidències de soroll, temperatura i electricitat estàtica a l’OAC de l’Eixample.

– Seguiment del mesurament de temperatures a l’OAC d’Horta-Guinardó.

– Participació en l’auditoria del sistema del gestió de Prevenció de Riscos Laborals del districte de Sants-Montjuïc, amb visita al CC Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó 53). Sense incidències remarcables.

– Simulacre d’evacuació d’ incendis a l’IMI i Urbanisme (Avda Diagonal 220-240). Algunes portes de tancament automàtic no han funcionat.

– Seguiment i retorn als afectats de les mesures preventives adoptades per les reclamacions de riscos fetes a la seu i subseu de l’OAC de Sants- Montjuïc.

– Feta reclamació al departament de prevenció per a que es facin estudis i mesures preventives pels casos d’electricitat estàtica i sorolls a la seu del districte de Sants-Montjuïc.

– Investigació accident per caiguda persona, asseguda en una cadira, per les escales de la biblioteca de l’edifici Palau (pl Sant Jaume 1). Cal posar baranes a la part baixa pre-escala i barra intermèdia a les baranes existents. Hi ha poc espai de pas al replà previ.

– Auditoria interna dels sistemes prevenció al districte de l’Eixample. Es fa comprovació del funcionament i correcció dels procediments de prevenció. Incloent visites a tres locals de treball diferents, entrevistes a treballadors, comprovació de documentació, etc. Participació en les reunions de coordinació i reunió final de conclusions.

– Seguiment i retorn als afectats de les mesures preventives a adoptar per la manca de confort acústic a la planta 2 de la subseu de Ciutat Vella – Casa de la Misericòrdia (Ramalleres 17).

– Reunions d’avaluació riscos psicosocials districtes. Finalització amb calendarització de les mesures a adoptar.

– Comissió de seguiment de riscos psicosocials. Seguiment de les mesures preses a OACs, Qualitat de vida, Igualtat i Esports, i de l’estat de les avaluacions al districte. Sol•licitud d’incorporar el seguiment de l’avaluació feta a l’ICUB.

– Presentació als delegats de prevenció dels Equips de Protecció Individual adquirits per a riscos higiènics en casos de visites a domicilis amb perills.

-Simulacre d’evacuació i avaluació riscos a l’EIPI Nou Barris ( Luz Casanova 11). Algunes portes d’armariets d’extintors no s’obren bé i la sala amb aparells informàtics s’utilitza incorrectament com a magatzem. Respecte al simulacre excepte oblit de tancar alguna porta, cap incidència remarcable.

– Simulacre d’evacuació a l’EIPI Ciutat Vella (Reina Amàlia 33). No hi ha detector d’incendis.

– Visita de seguiment del protocol seguretat OAC Sants-Montjuïc, seu i subseu. Comprovació de llista de control. En els dos casos hi ha problemes informàtics. A la subseu hi ha elements llancívols de papers, cal màquina amb número de torn i falta protecció o tancament de la part posterior de la sala d’atenció.

– Reclamació i seguiment de la correcció de riscos a l’OAC de Sants-Montjuïc (Creu Coberta 104) . Cal allunyar endolls, posar preses de terra i agrupar cablejat. Renovar les mosquiteres i augmentar ventilació de la sala d’espera.

– Reclamació arranjament reixelles de ventilació i terra desgastat a la subseu de la Marina (Pg Zona Franca 185). També seria convenient fer algun tancament al passadís posterior per evitar l’entrada del públic.

– Seguiment riscos psicosocials i demanda de reunió específica en un departament de la Direcció d’Atenció al Ciutadà.

– Reunió amb establiment de mesures, al departament de prevenció sobre les incidències de la Residència Valldaura amb responsables del Consorci de Serveis Socials. Anteriorment s’havia fer seguiment i visites a les treballadores.

– Presència a inspecció de treball en la investigació de la denúncia per deficiències ambientals a l’OAC de Sant Andreu. Posterior visita de seguiment dels riscos laborals a l’OAC de Sant Andreu, amb tècnica i responsables de manteniment. S’han arreglat moltes coses però falta arranjar cantells en punta d’algun armari, corrents d’aire i reflexos de llum provinent d’algun vidre alt.

– Mesurament condicions ambientals i mobiliari al districte Ciutat Vella (Ramalleres 17).
OAC: han posat pressa de terra al cablejat, cinta protectora sota barres de les taules i reguladors d’alçada de pantalla. Cal reordenar cablejat allunyant endolls i transformadors del cos dels treballadors i augmentar la humitat instal•lant humidificadors, ja que hi ha electricitat estàtica. Apareix també lavabo amb pudors.
Planta segona, hi ha queixes de temperatura i mobiliari que s’han mirat i dels sorolls interns per reverberació de converses que es deixa per més endavant. Reclamat que es faci urgentment l’estudi de sonometria. Es fa i s’adopten mesures.

– Visita i llista de comprovació del protocol de seguretat a l’OAC de Sant Andreu. Les pantalles estan soltes i hi ha elements llancívols.

– Sol•licitud instal•lació fonts aigua potable a Seguretat, prevenció i mobilitat del carrer de la Guàrdia Urbana 2-4 on existeixen reclamacions dels treballadors.

– Visita i llista de comprovació del protocol de seguretat a l’OAC d’Horta-Guinardó. Existència d’algun element llancívol.

– Reclamació a responsable manteniment i al departament de prevenció sobre alçades de taulell, desconfort tèrmic als despatxos del fons i caos de cablejat a l’OAC d’Horta-Guinardó. Es prenen mesures.

– Enviament de correus als treballadors de les OAC de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi oferint-los que ens comuniquin possibles riscos laborals.

– Simulacre evacuació edifici Pi i Sunyer. No hi ha incidències remarcables.

– Seguiment del protocol de seguretat a l’OAC de Gràcia. Es compleixen la majoria de mesures. Cal fixar elements llancívols com les pantalles i arxivadors de sobretaula.

– Auditoria dels sistemes de prevenció a Ciutat Vella. Entrevista amb l’auditora per valorar la participació i recepció d’informació dels delegats de prevenció. Acompanyament a les visites de diferents entitats del districte amb entrevistes aleatòries sobre coneixements de temes de prevenció i amb tècnics i responsables de manteniment.

– Visita i llista de control sobre el compliment de les condicions del protocol de seguretat a l’OAC de Ciutat Vella. Es compleixen la majoria de condicions de seguretat, coneixement dels treballadors i sistema d’alarma intern. Algunes pantalles no tenen regulador d’alçada. Les pantalles i alguns telèfons no estan subjectes. La Guàrdia Urbana només està a la tarda.

-Reclamació al responsable de manteniment, i al departament de prevenció, dels riscos detectats a l’OAC de Ciutat Vella on hi ha problemes d’electricitat estàtica. Cal augmentar la humitat relativa, protegir cantells metàl•lics de sota les taules i allunyar els jocs d’endolls que queden prop del cos.

– Presentació projecte CSS-EAIA Camp d’en Grassot- Gràcia Nova. Compleixen la majoria de requisits: doble porta a les sales d’atenció, lavabos minusvàlids, condicions d’il•luminació. Cal acabar de dissenyar la zona de sortida de l’ascensor per evitar que des de l’ascensor s’accedeixi a zones que no són pel públic.

– Revisió del Pla d’emergència OAC Sant Andreu i Biblioteca Can Fabra. Surten demandes de formació en temes de pla d’emergència i de realització d’un simulacre. Reclamació al departament de prevenció sobre informació i agilització de diverses mesures formatives (per exemple estava previst un curs d’intranet als membres dels plans d’emergència).

– Visita i llista de control sobre el compliment de les condicions del protocol de seguretat a l’OAC de l’Eixample. Hi ha elements llancívols (pedres decoratives que caldria treure o tapar amb malla o plàstic) i les bancades pel públic son molt incòmodes.

– Visita a l’OAC de l’Eixample on han sortit riscos laborals dels quals hem fet seguiment, insistència o primera reclamació a la responsable de manteniment:
Reverberació de sorolls que caldria amortir, petits esglaons sense senyalitzar i paneroles que entren per un desaigua no tapat.
A més hi ha problemes lumínics, fred de l’exterior i calor a dins, electricitat estàtica, mobiliari metàl•lic que enrampa, etc. Hi ha un estudi de condicions ambientals recent que fa el seu curs i un de condicions electromagnètiques molt complert del març de 2014 que estableix unes mesures preventives que no s’han aplicat. Es reclama la seva aplicació.

– Mesurament d’ones electromagnètiques i condicions ambientals al CSS Coll-Vallcarca (Aldea 17). Existeixen zones de risc i alta conducció electromagnètica. Apart de mesures provisionals caldria reubicar al personal.

– Seguiment d’incidències de riscos laborals a l’OAC de Sant Andreu. Cal reorientar els bufadors ja que provoquen corrents d’aire. Instal•lar mecanismes d’obertura mecanitzats de finestres practicables que estan massa altes. Col•locar filtres solars a vidres alts que provoquen enllumenaments pel sol. Corregir el mal funcionament de l’humidificador. Col•locar fluorescents de llum suau a l’espai de filtre per evitar enllumenaments. S’han pres mesures correctes com cadires conductives, presses de terra a cablejat, protecció de cantells a les taules, tractament antiestàtic del terra, etc.

– Visita i llista de control sobre el compliment de les condicions del protocol de seguretat a l’OAC de Sant Martí. Al haver-hi poc espai al taulell les pantalles d’ordinador queden en una lleixa (“repisa”) massa a prop del públic. Les cadires no estan lligades entre sí. El despatx de la cap queda aïllat.

– Reclamació al responsable de manteniment, i al departament de prevenció, dels riscos detectats a l’OAC de Sant Martí: cal fixar una regleta que cobreix un cable pel terra, dins l’espai dels informadors. Calen cortines per evitar enllumenaments de les finestres. El taulell te poc espai útil, la qual cosa obliga a posar la pantalla en una barra de marbre superior que separa del públic quedant massa alta i provocant problemes ergonòmics i molèsties a les cervicals. Totes les pantalles d’ordinador haurien de tenir altura regulable.

– Acompanyament a la citació d’inspecció de treball per al seguiment d’incidències de l’OAC de Sant Andreu. S’han realitzat o estan en procés totes les correccions demanades.

– Investigació accident d’un administratiu a l’arxiu/dipòsit de la Guàrdia Urbana. Luxació muscular traient caixa d’un prestatge. Cal tamborets/escales baixos tipus tortuga i formació de riscos ergonòmics. Posteriorment s’ha remés el tema a Inspecció de Treball.

– Visita amb la tècnica del departament de prevenció per comprovar els riscos laborals reclamats a l’OAC d’Horta-Guinardó. Arreglaran el cablejat i cal fer noves comprovacions en temes ambientals ja que la temperatura ha sortit bé.

– La tècnica de prevenció fa visita de comprovació de les incidències reclamades per nosaltres a la seu i subseu de Sants-Montjuïc. Es fan les correccions.

– Seguiment i sol•licitud de documentació en el cas de l’enfonsament del sostre de la biblioteca de Fort Pienc.

 

AVALUACIONS DE RISCOS.

– Avaluació de riscos arxiu intermedi (Ciutat de Granada 104) A la planta 2 tancament antiga instal•lació aire condicionat incorrecte tapant forats amb papers. Problemes d’enllumenaments. Escales de servei a altells amb deficiències: poc espai de peu, algunes amb peu en reixella, excessiva alçada entre esglaons i a algunes falta barana intermèdia. A certs arxivadors els falta topall per la part del darrera. Barres de protecció del fons inestables. Escales auxiliars amb problemes.

– Avaluació de riscos seu districte Nou Barris (doctor Pi i Molist 133). Falten senyalitzacions de quadres elèctrics.
L’OAC demana senyalització de l’aforament. En algun lloc hi ha accés sense control.
Arxiu amb problemes d’enlluernament, males condicions ambientals i poc espai de pas entre arxivadors.
A la planta 1 falten polsadors d’alarma d’incendis i hi ha excés de cablejat en alguns llocs de treball. Arxiu de serveis tècnics amb poca llum. A serveis tècnics problemes de ventilació, temperatura i corrents d’aire.

– Avaluació riscos OAC Sants Montjuïc (Creu coberta 104). Llocs de filtre i un taulell amb poc espai posterior. Cantonades de taulell en angle. Terra sintètic s’aixeca. Aire viciat (CO2 1126 ppm). Armaris de magatzem sense tancar accessibles al públic.
Per un antic cas de lipoatròfia potser caldria instal•lar humidificador i tractament antiestàtica al terra sintètic.

– Avaluació de riscos Centre Cívic Vila Florida (Muntaner 544). Manca senyalització sortides d’emergència. Espai de magatzem de capses a la torreta inadequat.

– Avaluació de riscos EAIA Gòtic. (Mirallers 1). Falta de limitació d’accessos a les zones de treball intern. Problemes de temperatures i manca de llum natural. A la sala de visites hi ha un canto metàl•lic sortint que cal eliminar. Quartet de neteja no ventilat.

– Avaluació de riscos EAIA Casc Antic (Comerç 5). Falta passamans al tros inferior de l’escala. Problemes d’electricitat estàtica i de circulació d’aire calent.

– Avaluació de riscos seu de districte de Gràcia.
A recepció hi ha excés de soroll de la sala de màquines. Falta passamans a l’escala principal.
Al tercer pis poc espai de pas a la sala de l’assessor i als espais de llicències.
Al segon pis cables solts i falta de senyalització de l’evacuació.
OAC amb problemes d’electricitat estàtica i aire carregat. Pantalles amb alçada no regulable. Moble porta impressores amb cantells sortints i perillosos.

– Avaluació de riscos al Centre Obert del Carmel (Llobregós 107). Manca alguna senyalització de risc elèctric i pintura de manteniment en alguna sala.

– Avaluació de riscos edifici Calàbria (Calàbria 66):
1) DAC (Direcció d’Atenció al Ciutadà):
Reixes para-sol de les finestres no es poden regular ja que es tanquen soles. Quarto de neteja sense ventilació. Cortines automatitzades que provoquen molèsties de sol, caldria cortines auxiliars. Problemes de ventilació i manca de llum. Assecador de mans que crema. Sala de descans sense ventilació. Pocs ascensors a l’edifici.
2) Espai de veïns:
Falta canaleta a la taula de l’ordinador que està sol. Falta passamà al taller 4.

– Avaluació de riscos a la impremta municipal (Passeig Zona Franca 56). Cablejat solt en alguns ordinadors. Esquerdes a les parets de les quals s’està fent seguiment. Maquinària amb soroll, sense utilitzar cascos. Problemes de manipulació de càrregues i respiració de pols.

– Avaluació de riscos al castell Torre Baró (carretera alta de Roquetes 333). Entra pluja pels finestrals. Alguna llum d’emergència no funciona i extintors sense revisar. Entra fred per les portes de la sala de recepció, faria falta col•locar ribets.

– Avaluació riscos CC Can Basté (pg. Fabra i Puig 274). Falten sortides d’emergència. Humitats a la planta soterrani. Poca ventilació a la sala de pintura.

– Avaluació de riscos a l’arxiu municipal Eixample. (Calàbria 38). Lavabos amb llum automàtica molt apartada que s’apaga de seguida. Portes antiincendi obertes amb falques. CPM d’ordinadors penjats amb corretges.

– Avaluació de riscos i pla d’emergència al Mercat de Ninot (Mallorca, 157). Comprovació sortides d’emergències, extintors, etc. Sense incidències remarcables.

– Avaluació de riscos Oficines Administratives d’Avinyó 32.
Planta baixa amb espai just i excés de papers. Falta senyalització sortides d’emergència i hi ha quartos de quadres elèctrics utilitzats com a magatzem. Escala interna amb reixes massa separades i manca senyalitzar esglaons dels replans. Plaques fals sostre de tercer pis trencades. Algun lloc de treball amb poca llum.

– Avaluació de riscos Centre Cívic Pati Llimona (Regomir 3).
Taller amb material tocant als fluorescents. Algunes llums d’emergència foses. Sistema de ventilació d’alguns lavabos i magatzem incomplert. Un magatzem alt sense escala i armaris no collats.

– Avaluació de riscos seu districte Sants-Montjuïc (Creu Coberta 104).
Planta soterrani. Torns d’arxivadors van durs, pudor de fosa asèptica, armaris no collats.
Baixos. Cal barana de bloqueig al forat de l’ascensor. Falta senyals de risc elèctric. Extintors alts. Poc aïllament tèrmic al quartet de recepció. Escala principal falta una barana. Altell amb cablejat solt.
Al segon pis electricitat estàtica i excés de soroll en algunes sales per pati d’escola veí.

– Avaluació de riscos a l’ateneu de fabricació de Ciutat Meridiana. (avda Rasos de Peguera 232). Falta senyalització a l’entrada i al quadre elèctric. Cablejat de maquinària sense regleta. A la planta 1 no hi ha aire condicionat.

– Avaluació de riscos a Prevenció, Seguretat i Mobilitat (Guàrdia Urbana 2-4).Problemes de climatització irregular a les diferents plantes. Vestuaris independents sense senyalització horitzontal d’escala i sostre baix, amb porta obrint cap a l’escala. Escala sense us que fa de magatzem de neteja. Falta barana a la sortida d’un vestidor petit. Algun espai de pas massa estret. Capsa empalmes en zona d’arxiu amb risc d’incendi. Manca alguna senyalització d’emergència. Electricitat estàtica a la sala de la planta 2. No hi ha ascensor, que està previst posar. Falta local de primers auxilis.

– Seguiment avaluació riscos OAC Eixample. Presa de dades sonomètriques, demanem plafons per evitar reverberacions. Alguns temes, com el tapar forats dels baixants, s’han arreglat. Altres com arranjament de cablejats, presa de terra a mobles metàl•lics, condicions tèrmiques, etc encara cal fer-los.

– Avaluació riscos a la seu del districte Sant Andreu (Pl.Orfila 1) Al terrat falta una part de barana perimetral i barana a una escala.
A la planta 2 cal collar armaris. Algun punt amb poca llum. Indicador de foc al sostre en comptes de a la paret. Extintor a terra. Poc espai i senyalització incompleta a recorregut d’evacuació. Quadre elèctric dins del lavabo de dones i sense senyalització de risc elèctric. Perill de cops de porta al lavabo d’homes. Humitat baixa.
A la planta 1 hi ha corrents d’aire. Quadre elèctric fent de magatzem i sense senyalitzar. Rac fent de magatzem. Mobles no collats.
A la planta baixa hi ha quadre elèctric i extintors sense senyalitzar.

– Avaluació de condicions tèrmiques i electromagnètiques a l’OAC de Gràcia i reclamació al departament de prevenció. Hi ha enrampaments per electricitat estàtica. Caldria:
Instal•lar humidificador que sembla que té preinstal•lació, per al seu funcionament ocasional, posar pressa de terra a la fotocopiadora, reordenar cablejat de sota la majoria de les taules, amb especial incidència a la posició 12 i aïllar els voltants dels interruptors en les dues portes interior de vidre que tenen marcs metàl•lics.

– Avaluació riscos a la seu del districte de l’ Eixample (Aragó 311). Espai de recepció de la planta baixa massa estret. Escales entre-pisos sense baranes i passarel•la amb espai inferior obert. Alguns problemes de condicions ambientals, excés de papers; cablejat i endolls propers a les posicions de treball. Al primer pis hi ha senyalització d’emergència cap a una porta tancada, cal obrir la porta o canviar la ruta d’evacuació.

 

CONTROLS DE PLAGUES.

– Control de plagues (paneroles) al Centre de Barri Diagonal Mar (Selva de Mar 22). Cal segellar els forats que hi ha al sostre, al voltant de les canonades. Feta reclamació a la responsable.

– Control de plagues al Centre Cívic Pati Llimona (Regomir 3). Cal segellar l’espai en els tubs d’entrada a la canonada de l’agua de l’office. Ja s’ha realitzat.

– Control plagues (paneroles) a l’OAC Eixample. Cal segellar el baixant que connecta amb la paret i segellar correctament la planxa metàl•lica que cobreix els tubs de la paret. L’operari de l’empresa de control comenta que caldrien planells dels baixants que van sota terra per veure s’hi hi ha alguna arqueta on caldria centralitzar el tractament.
Es fa reclamació a la responsable de manteniment d’aquest tema i de la resta de temes pendents de l’OAC. Ja que hi havia problemes no solucionats de soroll, fred, electricitat estàtica, etc.

– Control de plagues (formigues) biblioteca Can Mariner. Cal segellar el sòcol sota la finestra de la zona infantil a la planta 1, segellar les esquerdes de la paret entre la part baixa de la finestra i el sòcol a la zona infantil planta 1 i segellar el marc a la porta del lavabo a la planta 3. S’ha realitzat.

– Control de plagues (paneroles) al CC la Farinera del Clot (Clot 2). Cal col•locar rivet a la porta d’entrada de la planta baixa. Ja s’ha posat.

– Control de plagues (desratització) al Castell dels Tres Dragons del Parc de la Ciutadella. Cal col•locar rivet a l’antiga porta principal. El responsable de manteniment es compromet a col•locar-lo.

– Control de plagues (paneroles) a l’Edifici Administratiu (carrer Francesc Giner) cal segellar els tubs d’aire condicionat. Parlat amb la responsable de manteniment manifesta que es tracta d’un error, ja que han segellat uns tubs de desguassos però no te constància de problemes amb tubs d’aire. Ho manifestarà a l’avaluació final del control.

– Seguiment de control de plagues (paneroles) a l’Institut Municipal d’Hisenda (avda Litoral 30). No s’estableixen mesures preventives.

– Control de plagues (paneroles) a la residència Valldaura (pg Fabra i Puig 443) . Cal segellar l’entrada dels tubs de cablejat de l’armari elèctric. Ja s’ha fet.

 

1. i)  Accions del delegat de prevenció de la CGT  i de l’equip de seguretat i salut laboral: gener a desembre de 2014.

1) Actuacions generals:

– Participació en el Pla d’auditoria interna del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals. Prova pilot al districte de Sant Martí. Entrevista dels delegats de prevenció amb l’auditora i acompanyament a les visites a la seu del districte, centre cívic Besós i centre cívic Selva de Mar.

– Presentació i anàlisi dels Equips de Protecció Individual ( ulleres, peücs, guants, mascareta, i granota d’un sol ús) a utilitzar en visites a llocs amb condicions higièniques inadequades.

– Reunió comissió de protocol de seguretat a les OAC amb presentació de la memòria, enquesta per establir millores en situacions de risc, simplificació del document per a comunicar incidències i elaboració de frases positives.

– Reunions preparatòries de l’avaluació de riscos psicosocials als districtes.
Participació en el passi de qüestionaris als districtes de les Corts, Eixample, Sant Andreu i Horta-Guinardó.

– Mesurament d’ones electromagnètiques de baixa i alta freqüència a l’edifici nou de la seu del districte de les Corts (Pl. Comas 18 baixos i p01) per queixa rebuda de l’existència d’un transformador de la companyia elèctrica a la paret frontal de l’edifici. Els paràmetres surten dins la normalitat.

– Visita d’inspecció a la nova seu de servies socials i qualitat de vida, igualtat i esports al carrer Aragó 344. Condicions generals bones. Reclamat posin polsador d’alarma a les dues sales de visita. Manca certa senyalització: de sortides d’emergència, de risc elèctric a les portes de quadres de llum o cinta marcant esglaó elevat al vestidor del de la neteja i al lavabo públic. Els grups de taules que no toquen a les parets en comptes de tenir el cablejat que va per la paret vertical i després segueixi pel terra o sota les taules penja directament del sostre.

– Simulacre d’evacuació a l’arxiu municipal contemporani (Bisbe Caçador 4). Algun personal ha baixat per una escala inutilitzada, davant d’una sortida d’emergència aparquen motos. Cal millorar l’estanquitat i tancament automàtic de portes.

– En un dels Comitès de Seguretat i Salut,  a petició de la CGT, l’Ajuntament accepta adherir-se a la “Campanya europea 2014-2015: gestió de l’estrès i dels riscos psicosocials en el treball”

– Visita de seguiment del cas de lipoatròfia a l’Espai Jove Garcilaso. A l’afectada li van canviar la taula de treball per una de material no conductor i ja ha desaparegut el problema.

– Suplència a la darrera reunió de l’avaluació de riscos psicosocials a Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Es parla de complir les ratis de les EAIAs, que atenen més gent de la que poden.

– Sessió d’avaluació de riscos psicosocials a l’ICUB. Passi de qüestionaris als treballadors. Posterior seguiment de l’avaluació.

– Simulacre d’evacuació a Barcelona Esports (Avda de l’Estadi 30-40). Algun problema amb els polsadors d’alarma.

– Acompanyament a l’avaluació de condicions ambientals (llum, CO2, humitat i temperatura) al primer pis de la subseu del districte de Sarrià-Sant Gervasi (Anglí 31). En alguns punts hi ha deficiència de llum.

– Acompanyament a l’avaluació de condicions ambientals (llum, CO2, humitat i temperatura) a la subseu d’Urbanisme del carrer València 307. Sense incidències remarcables.

– Acompanyament a la visita per investigació d’un accident: caiguda per escales que ha donat lloc a un esquinç al turmell, ocorregut a la Biblioteca general (pl. Sant Jaume 1).Causat per la poca il·luminació de l’escala.

– Investigació dels incidents (agressions verbals) produïts a l’OAC de Nou Barris. S’insisteixen en mesures preventives ja acordades en l’avaluació de riscos psicosocials i es determina alguna mesura nova per evitar acumulació de gent, com la col·locació de rètols informatius.

– Visita per comprovar condicions de seguretat i salut laboral al dipòsit/arxiu de gestió de l’ICUB.

– Investigació d’accident a la seu del districte de Nou Barris. Es tracta d’un cas de caiguda per l’escala. Cal augmentar la il·luminació en algunes zones de la mateixa i posar més passamans.

– Control de l’avaluació de riscos a l’Ateneu de la fabricació (Novell 78). S’han realitzat la majoria de mesures correctores recomanades. Falta algun tema de senyalització.

– Sessions de formació sobre riscos derivats de les visites d’obra, per a personal tècnic que fa inspeccions i visites d’obra.

– Investigació incident a l’OAC de Sant Andreu. Agressió verbal i connat d’agressió física. Ha fallat el protocol. Cal compromís per part de la G.U. amb el tema i que signin un annex al protocol per garantir la seva intervenció ràpida. Es demana reunió urgent de la comissió de seguiment del protocol.

– Comissió de seguiment de riscos psicosocials. Es constitueix la comissió, que farà seguiment tant de les avaluacions reactives, fetes per l’existència d’algun problema o demanda, com les actives, que es realitzen periòdicament a tots els centres. Es fa una segona reunió en que es comenten tots els casos oberts. A la DAC i han hagut millores i a màrqueting al marxar el cap han canviat les circumstàncies.

– Visita a les noves dependències del CSS i EAIA de Casc Antic (Passeig Picasso, 4 i Comerç, 5), abans que l’equip faci el trasllat. Repassat temes d’il·luminació, distribució de les taules, cablejat i ordinadors, col*locació dels polsadors d’emergència, senyalització, ventilació, tipus de terra, etc.

– Demanda al departament de prevenció de riscos sobre la possibilitat d’instal·lar desfibril·ladors a llocs de gran afluència de públic.

– Observador als mesuraments dels factors de risc relacionats amb la lipoatròfia realitzades al casal de barri de Sant Andreu (Sant Adrià 18). Centre pendent d’obertura.

– Visita de comprovació de manca d’il·luminació i presència d’electricitat estàtica al CSS Sant Andreu (carrer d’en Paixalet s/n). Feta reclamació a la tècnica de Serveis Socials. Cal augment de potència lumínica, col·locar llums auxiliars, recollir cablejat, tapar i allunyar capses d’endolls i instal·lar humidificador.

– Darrera reunió sobre riscos psicosocials a les OACs. Es concreten les mesures correctores a prendre, calendaritzant-les i nomenant el responsable de la seva execució. S’estableix la data en la que es farà el seguiment.

– Participació en reunions preparatòries i en el Comitè de Seguretat i Salut on, entre altres temes, s’ha aprovat i ratificat el protocol per la dignitat i no discriminació en el treball.

– Observador als mesuraments sobre conductivitat elèctrica al Gabinet de Premsa (pl. Sant Jaume). Havent-hi hagut un problema d’electricitat estàtica i lipoatròfia s’han fet moltes reformes. Actualment la conductivitat és correcta tot i que algunes treballadores haurien de portar calçat de cuir més conductor.

– Reunió d’avaluació de riscos psicosocials a les OACs.

– Passi de qüestionaris per a l’avaluació de riscos psicosocials a Qualitat de vida, igualtat i esports. I realització de l’avaluació.

– Visita de comprovació de l’aplicació de mesures correctores per casos de lipoatròfia a l’OAC de Sant Andreu (Segre 18). Estan canviant cadires, han arreglat la ventilació i els humidificadors i han arreglat el terra no conductor.

– Seguiment i reclamació per la incidència d’agressió a l’OAC de l’Eixample al departament de prevenció.

– Investigació incident d’agressió a l’OAC de l’Eixample. Es reclama la no existència de Guardia Urbana ni guàrdia de seguretat. També es comenta que de totes les instruccions de procediment problemàtiques s’hauria de poder donar còpia escrita al ciutadà.

– Pressa de dades per al pla d’emergència a l’edifici de la plaça Carles Pi i Sunyer 8. Estudi de recorreguts d’evacuació, perills potencials i senyalització de l’evacuació.

– Comprovació de les mesures adoptades en l’avaluació de riscos a l’ edifici Pallach de Sant Andreu (Segadors 2). Hi ha algunes mesures com repàs de cablejat i senyalització de quadres elèctrics que encara no s’han aplicat.

– Acompanyament a la investigació accident a l’edifici Pallach (sobrecàrrega muscular arxivant capses). Caldria posar una tamboret/escala més senzill, evitar documents a les zones més altes i baixes, i limitar la durada de l’arxivament ja que va estar dues hores.

– Comissió seguiment protocol seguretat OACs. Es farà llistat de comprovació i es mirarà la implantació de totes les mesures preventives ja acordades a les OACs (exemple: senyalització d’accés). No volen posar G.U o guàrdies on no n’hi ha, manifestem el nostre desacord. Es signarà aviat l’annex de protocol de la G.U i s’implantaran cartells de comunicació positiva.

 

2) Avaluació de riscos:

– Avaluació de riscos al departament d’obres i manteniment de Sant Martí (Clot 27). Algun excés de cablejat. Problemes de reflexos de llum a les taules i ressonàncies de soroll a la sala de reunions. Prestatgeries no collades.

– Avaluació de riscos al magatzem de Brigada i manteniment de Sant Martí (Rbla. Guipúscoa, 97). Cal posar llum (no hi ha electricitat), i posar barana a l’escala.

– Avaluació de riscos a Habitat Urbà (Torrent de l’Olla 218). Excés de cablejat solt a les plantes 6 i 3, falten tapetes del cablejat de telèfon a la planta 6. A la planta 5 hi ha una sala de servidor utilitzada de magatzem. Cal sectorialitzar l’escala d’emergència, tapant un forat, a la planta 3.

-Avaluació riscos serveis a les persones i territori (Valencia 307). Algun problema puntual de temperatura i llum. Excés de paper sobre les taules. Algun excés de cablejat i manca de senyalització.

– Avaluació de riscos a la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat ( Pl. Pi i Sunyer, 8-10). A l’ETRA armari arxiu no collat i amb alçada excessiva, hi ha taquilles en zona de risc elèctric i manca la senyalització de risc elèctric. Al segon pis hi ha pudors de clavegueres. Temes d’electricitat estàtica ja solventats. Porta compacte que s’obre en zona de pas i pot produir cops. Excés de cablejat solt pel terra d’algunes sales. Pati interior amb humitats i desaigües d’aire condicionat sense canalitzar que poden provocar mosquits.

– Avaluació de riscos a part de la subseu del districte de Sarrià- Sant Gervasi (Angli 31 baixos). Manca espai lliure pels treballadors de l’OAC i zona pas rere cadira. Cortines trencades. Cantell de taula perillós. Sala de comunicació amb cablejat excessiu. Fotocopiadora deixant pas reduït en un passadís. Lavabo de minusvàlids amb fals sostre i finestra trencada. Filtracions d’aigua en alguna porta exterior. Sortida d’emergència amb esglaó no senyalitzat.

– Avaluació riscos a la biblioteca Poblenou (Joncar 25). Sortida del pati posterior a la sortida d’emergència tancat amb clau que no tothom té. Zones amb poca il•luminació. Irregularitat (sot) al terra del primer pis. Excés d’endolls propers als treballadors del primer pis. Terra dissipatiu posat a trossos. Problemes amb humidificadors que no funcionen bé.

– Avaluació de riscos Casal de barri Sant Andreu (Sant Andreu 18). Edifici recentment reformat que encara no ha entrat en funcionament. Bon estat en general. Finestres no practicables. Falta alguna senyalització menor.

– Avaluació de riscos al casal de Gent Gran Verneda Alta (C/ Ca n’Oliva, 56). Cap incidència. L’equipament està reformat fa pocs anys amb sales i espais amplis, correctament equipat. La cuina no disposa de planxa i per tant no es necessari sistema ventilació. Reclamen un ascensor pel personal de la Junta. Es renova el personal del Pla Emergència.

– Avaluació de riscos al Centre de Barri La Pau (C/ Pere Vergés, 1).L’edifici es composa de 16 plantes, el centre de barri es troba a la primera i la tercera planta. S’observa un edifici deteriorat. Sala magatzem amb productes de neteja al costat sala direcció, abús de materials papers. La cuina del bar està en estat precari, s’hauria de fer una neteja general o bé col•locar mobles adequats. Es renova el Pla d’Emergència.

– Avaluació de riscos a la biblioteca Xavier Benguerel (Av. Bogatell, 17). Cal protegir cantells escala planta baixa. Cablejat de recepció no recollit. Cadires velles. Electricitat estàtica. Maquinaria sorollosa a l’exterior. Posteriorment passem a mirar el nivell d’humitat ja que hi ha casos d’enrampades i el terra és sintètic, hi ha molt cablejat i estructura metàl•lica. Els valors són propers al 38%, seria aconsellable instal•lar humidificadors.

– Avaluació de riscos a l’arxiu municipal del districte de Sant Martí (Av. Bogatell, 17). Porta d’emergència antipànic que s’obre des de la biblioteca i provoca l’entrada de nens. Posaran clau a la part exterior.

– Avaluació de riscos al casal de gent gran Joan Maragall (Bermejo, 1-5). Poca ventilació al magatzem de neteja. Cal collar alguns armaris. Cal col•locar sifons als desaigües d’un parell de sales ja que provoquen olors fecals.

– Avaluació de riscos als Tallers municipals (Perú 254). Cal revisar els sistemes d’alarma, col·locar baranes als canvis d’alçada del magatzem, tenir a mà les instruccions del toro, repàs de la base d’una sortida d’emergència, collar uns armaris i treure el material que bloqueja un quadre elèctric.

 3) Controls de plagues:

– Control de plagues (desinsectació) a la seu del districte de les Corts (pl Comes 18). Realitzades les mesures correctores.

– Control de plagues a la seu del Districte d’Horta -Guinardó. Cal segellar les juntes entre la paret i el terra, la paret i les finestres i entre els blocs del terra al porxo i al pati de darrera. Feta reclamació al responsable.

-Control plagues (paneroles) al CC Taller/CGG Cotxeres de Sants. (Pas Fructòs Gelabert s/n) . Cal col·locar un rivet a la porta d’entrada principal i a la porta d’emergència. Feta reclamació a la responsable.

– Control plagues (paneroles) a l’OAC Eixample. Cal tancar el calaix dels baixants al passadís dels lavabos. Feta reclamació a la responsable.

– Control de plagues (paneroles) a l’Institut Municipal d’Hisenda (avda litoral 30). Cal tancar l’arqueta de canonades de la paret del menjador de la segona planta. Feta reclamació al responsable.

– Control de plagues per paneroles al Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat 2-8). Cal segellar les obertures que hi ha entre el parquet i la paret a la sala 5. Feta reclamació a la responsable.

– Control de plagues per desinsectació al Centre Cívic Sagrada Família. Sense incidències remarcables.

– Control de plagues per paneroles a l’espai 210 (Padilla 210). Cal ajustar les portes que donen a l’exterior. Feta reclamació a la responsable.

– Control de plagues per paneroles a l’Espai Jove Garcilaso. (Garcilaso 103). Cal arranjar el sostre fals dels dos lavabos del soterrani 2. Feta reclamació a la responsable.

– Control plagues (paneroles) a l’edifici administratiu central (Francisco Giner 46). Cal arranjar baixants del subterrani. No s’han vist deficiències.

– Desinsectació a l’edifici de RRHH/Formació/PRL (Escar 2) Cal segellar el cablejat elèctric del passadís d’emergència de la planta baixa. Hi ha una placa desmuntada. Feta reclamació al responsable i al cap de pocs dies es realitza.

– Desratització a la ludoteca i casal de barri Vall d’Hebron (av cardenal Vidal i Barraquer 45). Cal reinstal•lar les reixes dels embornals.

-Formigues a la biblioteca Camp de l’Arpa Caterina Albert (Industria 295). Ja s’han aplicat les mesures correctores.

– Desratització al Museu Disseny HUB Glories. Cal col•locar ribets a totes les portes del centre que donen al carrer i posar una malla metàl•lica a tot el cel obert de la zona Districlima. Feta reclamació a la responsable.

– Control de plagues (paneroles) a l’oficina d’atenció a la dona del districte de Nou Barris (Pl. Major de Nou Barris, 1). Cal segellar el sòcol del parquet de passadissos i instal•lar un rivet a la porta d’accés a les oficines. Feta reclamació a la responsable.

– Desratització al Casal de Joves Prosperitat (Av. Rio de Janeiro, 100). Cal segellar tubs grans del quadre elèctric i la inserció dels tubs de l’aire condicionat de la sala de reunions i de la sala d’artesania. No s’hi ha pogut accedir però s’ha vist com entren ratolins travessant una reixella tipus galliner exterior que envolta tot el perímetre. Feta reclamació a la responsable.

– Formigues a la Masia Can Verdaguer ( Pifarrer, 94-100). Cal segellar l’espai que hi ha entre la paret i la finestra que dona al parc), ho han revisat i està pendent de fer d’aquí poc. I cal segellar l’espai que hi ha entre el taulell i la paret, cosa que ja s’ha fet.

– Formigues a la biblioteca popular Montbau (Àngel Marquès 2). S’ha realitzat la mesura correctora: segellar forats a la sala d’actes, en la unió entre la paret de les finestres i el terra.

– Desratització CC/CSS Guinardó (Rda Guinardó 113) . Realitzades les mesures correctores: col*locar rivets a la porta de la terrassa del bar i a la porta de serveis socials.

– Paneroles al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Pl. Salvador Riera 2). Cal tapar un forat del fals sostre del bar i segellar espais entre el mobiliari de la cuina. No s’hi ha pogut accedir però la recepcionista comenta que ja s’ha realitzat.

– Formigues a Can Fabra (Segre 24-32). Cal segellar els sòcols i els marcs de les finestres grans a la sala de lectura de revistes de la planta baixa. Feta reclamació a la responsable.

– Desratització a la residència Josep Miracle (Pl. Bonet i Muixí 1). Entre altres cal ajustar els rivets de les portes exteriors i el tancament de l’armari de FECSA (instal*lacions de la façana que dona al carrer) i cal segellar el tub que entra directe a la façana.

– Desratització a la biblioteca Sagrada Família. Ja s’han realitzat les mesures correctores: segellar les insercions dels tubs que hi ha a la paret de la dreta de la sala de neteja, segellar l’entrada i la sortida dels tubs de la paret del fons i de la paret de la porta.

– Formigues al CC Joan Oliver (Comandante Benítez 6). Calia segellar espai del passadís entre paret dels vestidors masculins i terra. Ja s’ha realitzat.

– Desinsectació al Casal Font d’en Fargues (Pedrell, 67). Ja s’han fet les mesures correctores.

– Desratització al CSS Gòtic de Ciutat Vella (Correu Vell 5). Calia col•locar les tapes que mancaven al desguàs pluvial del pati interior. Ja s’ha realitzat.

– Desratització al CGG Vilapiscina i Torre Llobeta (Pl Carmen Laforet, 11). Cal col•locar rivet a la porta de la sortida d’emergència. Feta reclamació al responsable.

– Desratització al casal de barri Diagonal Mar (Selva de Mar 22). Calia segellar el cablejat del sostre del magatzem, col•locar un rivet a la porta d’emergència de la sala d’actes i segellar l’entrada de les canonades del sostre de la sala de neteja. Realitzades les mesures correctores.

– Control de plagues biblioteca Mercè Rodoreda (Camèlies, 76). Entre altres cal tapar el forat del cablejat del quadre elèctric, segellar les canonades dels conductes de l’aparell d’aire condicionat – bomba de calor i realitzar diverses reparacions a la zona del bar, que està en obres. Fet recordatori al responsable.

– Desratització al mercat Llibertat. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al mercat Sarrià. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al Casal de Gent Gran Josep Trueta. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització a la Seu del Districte Recursos Interns, de Ciutat Vella. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al mercat de l’Estel. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al Centre Cívic Drassanes. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al Castell dels Tres Dragons. Cal col·locar un rivet a la porta d’accés al magatzem de pinso i a la porta principal de la sala de malacologia, col·locar una malla o segellar la sortida dels tubs sota finestres del soterrani i a tocar d’una placa al costat de la porta d’emergència. Estan pendent de realitzar-ho quan tinguin pressupost.

– Desinsectació a la Residència Valldaura. Realitzades les mesures correctores.

– Desratització al mercat de Canyelles. Entre altres cal posar ribet a la porta basculant del pàrquing per tal que ajusti bé. Reparar la porta del pàrquing del soterrani, que dóna accés a la zona de brossa. Segellar els conductes del cablejat cap al terra, dins el quadre elèctric del soterrani. Segellar les múltiples escletxes que hi ha a les parets de les parades afectades. Posar reixes més fines als desguassos de la zona del peix. Segellar les escletxes de les portes posteriors de les parades (portes corredisses). Tapar les escletxes de les parets de formigó del soterrani.

– Desratització al mercat del Besós. Es troben drogodependents en un forat accessible del carrer on hi ha la maquina trituradora, cal fer un tancament. Entre altres cal col*locar malles metàl·liques amb llum inferior a 2 mm a tots els desguassos. Cal tapar forats d’arquetes. Tapar forats del sostre i segellar la sala de compactadores.

-Desratització al mercat de Sant Martí. S’ha detectat que els desguassos estaven sense tapar, és important mantenir-los tapats, i a més instal·lar malles de llum inferior a 2 mm tant als desguassos dels magatzems com als passadissos de magatzems i de ventes.

– Desratització al mercat de Provençals. Cal mantenir sempre els desguassos tapats i instal·lar malles de llum inferior a 2 mm.

– Desinsectació al mercat del Clot. Els desguassos i albellons dels passadissos dels magatzems estan malmesos, caldria col·locar malles metàl·liques a tots els desguassos.

– Desratització al mercat de l’Abaceria. No hi ha constància de la realització de mesures correctores.

– Desratització al mercat del Guinardó. Cal fer mesures de manteniment i neteja general.

– Desratització al mercat d’Horta. Cal col·locar malla metàl·lica de llum inferior a 2mm als desguassos de passadissos de parades i passadissos de magatzems, d’especial importància a la zona de les peixateries. Si la instal·lació de malles no és viable en algun dels desguassos, caldrà tapar manualment els albellons en acabar la jornada laboral. Cal segellar les escletxes que hi ha entre les parets de les parades i el terra del passadís del mercat.

– Desratització al Mercat Barceloneta. Aplica’t el tractament i mesures correctores.

– Desratització al Mercat del Ninot. Aplica’t el tractament i mesures correctores.

– Desratització al Mercat de la Concepció. Mesures correctores: a la sala de màquines del carrer Aragó hi ha uns registres grans que no tanquen correctament i cal arranjar-los, donat que esdevenen el punt de sortida de la plaga.

– Desratització al Mercat Santa Caterina. Cal aplicar mesures d’higiene.

– Desratització al Mercat de la Boqueria. Ca col•locar tapes i malles metàl•liques de llum inferior a 2 mm als desaigües que hi ha a la zona de passadissos de càmeres.

– Desratització al Mercat de Fort Pienc. Cal col•locar malla metàl•lica de llum inferior a 2 mm al desguàs de la sala de neteja i pàrquing, segellar el cablejat elèctric de la parada .9-10-11.

– Desratització al mercat de Sant Antoni. Cal evitar que la tarima del bar de la parada 54 sigui practicable pels ratolins. Arranjar totes les deficiències estructurals que proporcionen refugi als múrids.

– Desratització al Mercat Sagrada Família. Cal instal•lar rivets a les portes d’accés al mercat, especialment a les zones comunes i al moll de càrrega i segellar els conductes elèctrics i canalitzacions per bloquejar el pas dels múrids.

– Desratització al Casal Infantil Guinardó (c. Gènova 1 ). Cal aplicar la mesura correctora “desbrossar i netejar l’espai entre els murs que hi ha des de les instal•lacions de la piscina Martinenc i el pati del centre.  Feta reclamació al responsable.

– Desratització a la Biblioteca Sant Pau i Santa Creu (c. Hospital, 56 ). Cal aplicar les mesures correctores: “Posar un ribet a la porta principal del centre. Segellar el forat dels tubs metàl•lics del costat quadre de l’entrada a la sala infantil”.  Feta reclamació al responsable.

– Desratització a l’Espai Familiar Petit Drac (Via Augusta, 327). S’han aplicat les mesures correctores. Es detecta. com incidència a poques hores del tractament, una plaga de “cucs blancs”. Sembla que detecten el focus des d’on s’origina per les reixetes dels tubs de ventilació que hi ha situats al mig de l’espai. Comunicada incidència i reclamat al responsable.

– Desratització a la Peña Andaluza Perro Paterna (Via Barcino, 75). Manca realitzar les mesures correctores: segellar el forat de la paret, que hi ha sobre el sostre fals al lavabo de la sala escenari; canviar les plaques del fals sostre que estan en mal estat, gairebé totes les de l’espai de l’escenari i les de les sales adjacents. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació al Centre Cívic Sant Martí (c. Selva de Mar, 215). No s’han realitzat les mesures correctores i hi ha noves incidències de la plaga. Feta reclamació al responsable.

-Desratització al Museu Picasso. Cal segellar l’entrada del cablejat al fals sostre de la zona de restauració. Col•locar malla metàl•lica a finestra i porta del magatzem de manteniment al pis superior. Col•locar malla metàl•lica al respirador ubicat sobre la porta exterior de la sala d’elèctrics general. Col•locar caputxó als desguassos dels embornals dels patis. Col•locar rivets a les portes del museu. Segellar tubs de desguàs a la cuina (en obres). Feta reclamació al responsable.

– Desratització a l’Edifici Pi i Sunyer. Múltiples forats al fals sostre i parets de la planta soterrani. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació a la Biblioteca Mercè Rodoreda. Cal segellar l’entrada del cablejat del magatzem annex al pati d’aigües. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació al Casal d’Avis Canigó. Cal segellar esquerdes que hi ha a la paret llarga de la sala polivalent de la planta baixa. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació a l’Edifici C del CC/Taller/CGG Cotxeres de Sants. Casal d’Avis. Cal segellar el sòcol al costat de la finestra. Feta reclamació al responsable.

– Desratització al Casal de Joves Prosperitat, Nou Barris. Reclamació de les mesures correctores.

– Desinsectació al Centre Cívic Carmel, Cal repassar el segellat de silicona entre el marbre i la paret. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació al Centre Cívic el Coll, Cal arranjar el sostre del magatzem. Segellar el sòcol de la porta del magatzem del banc d’aliments planta -1. Feta reclamació al responsable.

– Desratització al Mercat Fira Bellcaire. Cal segellar els perfils dels tubs i tubs d’entrada a la parada 608-609, tant la connexió del cablejat amb el sostre com la connexió amb el terra a ambdós costats de la parada i les entrades de cablejat al quadre elèctric. Cal segellar tots els espais que queden entre les plaques de pladur i l’interior de la parada per evitar que sigui un espai de refugi i accés de ratolins. Feta reclamació al responsable..

Altres controls de plagues on s’han realitzat les mesures correctores o hi ha compromís de realitzar-les aviat:
– Desratització a la Seu del Districte Recursos Interns, de Ciutat Vella.
– Desinsectació del Museu Frederic Marès.
– Desratització a la Biblioteca Sagrada Família.
– Desratització al Centre Cívic Casa Groga.
– Desinsectació al Casal d’Entitats Mas Guinardó,
– Desratització a l’Edifici A i D. Auditori Cotxeres de Sants.
– Desratització al Museu Martorell.
– Desratització al Castell dels Tres Dragons.
– Desratització al Casal de Gent Gran Josep Tarradellas.
– Desratització al Casal de Gent Gran Josep Trueta.
– Desinsectació al Museu Blau del CMCN.

 

1. j)  Accions del delegat de prevenció de la CGT  i de l’equip de seguretat i salut laboral: d’agost a desembre del  2013.

1) Actuacions generals:

– Diverses reunions per valorar els resultats  i consensuar les conclusions i mesures a prendre com a resultat de l’avaluació de riscos psicosocials a les OACs. Tant amb l’equip de treball com amb un representant de cada OAC, per definir les mesures i veure els seus punts de vista.

– Mesurament de les condicions ambientals (humitat, temperatura i ones electromagnètiques de baixa freqüència) a l’OAC de Gràcia. Sense incidències remarcables.

– Seguiment dels casos de lipoatròfia a l’OAC de Sant Andreu, OAC Sants-Montjuic i al Centre Cívic Urgell. Seguiment de les mesures correctores a prendre. Reunió informativa de les actuacions fetes pels casos de lipoatròfia del carrer Urgell.

– Participació en la investigació d’un accident (caiguda per una escala) a les oficines administratives del carrer Ciutat 3. Hi ha llums fixes de poca potència i fluorescents que donen més llum però amb pocs interruptors. Les altres condicions de l’escala semblen correctes. Es farà una avaluació de riscos general.

– Seguiment dels problemes ergonòmics amb les cadires a l’OAC de Nou Barris. Cal substituir-les.

– Seguiment i visita a les obres realitzades a l’EAIA de Sants per eliminar les olors fecals. S’ha col·locat un sifó que faltava al baixant, repassat una junta i eliminat unes canonades inutilitzades d’antics rentamans que feien que sortissin les pudors.

– Avaluació d’un cas de lipoatròfia a l’espai jove Garcilaso (Garcilaso 103). La persona afectada s’ha traslladat físicament de lloc de treball. Condicions ambientals i de terra són correctes. Potser hi havia problemes de cablejat però ja no existeixen.

– Reunions del grup de treball per aplicar l’avaluació de riscos psicosocials a la gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Es defineixen les preguntes que es faran als qüestionaris i es programen les sessions on es faran.

– Reunions del Comitè de Seguretat i Salut. Entre altres s’informen d’obres a realitzar en diferents dependències i manifestem que ens han d’informar i deixar participar quan les obres no estan tan avançades o a punt de finalitzar.

-Reunió a Qualitat de Vida, Igualtat i Esports informativa de diverses obres a realitzar en diferents equipaments (CSS i EAIA Casc Antic, CSS Poble Sec i CSS Vall d’Hebron). L”EAIA del Casc Antic es traslladarà al carrer Comerç.

– Simulacre d’evacuació d’incendis al CC El Coll (Aldea 16). Actualment només hi ha polsador d’emergència a recepció. Es demana polsadors per a totes les plantes.

– Reunió amb Comitè de Seguretat i Salut de l’IMI. Entre altres s’analitzen modificacions de llocs de treball i el pla d’emergències de diversos edificis continus.

– Visita a planta remodelada amb personal de l’IMI a Trafalgar 98. Sense incidències remarcables excepte excés de cablejat sense recollir en alguna posició.

– Noves reunions Protocol No Discriminació, que ja ha sigut aprovat per la comissió paritària, pendent d’aprovació pel Comitè de Seguretat i Salut. Es modifiquen els procediments, es crea una comissió tècnica de valoració i augmenta la participació sindical.

– Reunió informativa sobre Equips de Protecció Individual que necessiten determinats treballadors, bàsicament en visites d’obres.

– Simulacre evacuació d’incendis al departament de personal (Escar 1). Sense incidències remarcables.

– Reclamació al departament de prevenció per incidències que suposen un mal funcionament del pla d’emergència a l’Arxiu Municipal Contemporani del carrer Bisbe Caçador 4.

– Mesuraments condicions ambientals a la Seu del districte de Gràcia (Pl. Vila de Gràcia 1). Es mesura CO2, temperatura i humitat de tot l’edifici. Sense incidències remarcables. Algun lloc amb humitat una mica baixa, però també ho era a l’exterior. Alguns llocs com l’OAC amb alt nivell de CO2 però dins dels límits legals.

– Participació en el Comitè de Seguretat i Salut de l’I.M. Hisenda on s’analitzen les mesures correctores a prendre com a resultat de la darrera avaluació de riscos laborals.

– Sol·licitud que aprofitant les futures reformes a realitzar a la planta baixa de la subseu del districte de Sarrià-Sant Gervasi (Anglí 31) es tinguin en compte els factors de risc de contaminació electromagnètica recollint tot el cablejat elèctric, de manera que no quedin ni cables ni endolls a menys de 50 centímetres del cos d’una persona asseguda. I substituint el terra, que és sintètic i no conductor, per un terra conductor. Preferentment tipus terratzo o ceràmic.

 

2) Avaluacions de riscos:

– Avaluació de riscos i Pla d’emergència al Centre Cívic Casinet d’Hostafrancs (Rector Triadó 53). Hi ha algun lavabo poc ventilat i armaris no subjectats a la paret.

– Centre Cívic Cotxeres de Sants (Sants, 79-81). Excés de material i documents, falten armaris per guardar-los. Algun armari no collat. Quartet de neteja poc ventilat. Un extintor massa alt i encastat Quadre elèctric amb material obstaculitzant-lo.

–  Masia, antic Arxiu Municipal de Sants (Pl. Bonet i Muixí, 3). Als finestrals de l’aula cal col·locar marc de fusta inferior, ja que pot entrar aigua o plagues.

–  Casal Gent Gran Sant Ramon (Cardenal Reig 11). Sense incidències remarcables.

– IM Aristides Mallol (av. Joan XXIII 1). Armaris no collats, utilització com a magatzem d’espais no habilitats (ex. bombes d’aigua) i penja-robes verticals perillosos.

– SAIER (av. paral·lel 202) . Algun cas d’excés de cablejat proper al treballador. Fals sostres amb escletxes que cal tapar. Ascensor que s’avaria molt sovint.

– Oficines Municipals (Ciutat 3). Escales amb poca llum i cantells que cal arrodonir. Extintor del vestíbul bloquejat. Manca algun extintor i senyalització de quadres elèctrics, extintors i portes transparents. Alguns quadres elèctrics amb excés de cablejat i llocs de treball amb cablejat sense recollir.

– Casal Gent Gran Can Novell (Caballero 29). Hi ha un marc de porta a arreglar.

– CE Pavelló l’Illa (Numància 142). Falta algun fals sostre. Caldria augmentar les barres de protecció en alguna barana. La cinta plàstica del passadís d’accés des dels vestuaris fa arrugues que poden provocar ensopegades.

– Centre Josep Pallach (Segadors 2). En general extintors i polsadors d’alarma massa alts. Olors fecals a dues sales de l’arxiu. Quartet de neteja sense ventilació a l’escola de música. Cablejat solt excessiu a les plantes 3 i 4 d’urbanisme. Falta plafó de fals sostre a la planta 6.

–  Centre Cívic del Bon Pastor (Pl. Robert Gerhard 3). Excés de cablejat en algunes caixes d’empalmament . Hi ha humitat bastant elevada tot i que dins de normativa i quatre aparells de wi-fi. Està prevista una reforma. Demanat si és possible la reducció del nombre d’aparells i posar mesures reductores d’humitat.

–  CC Joan Oliver (Comandante Benítez 6). Manca ventilació a les dutxes/vestuaris. Cablejat del sòl no recollit. Extintors massa alts. Falta alguna senyalització sortides d’emergència.

– Avaluació de riscos CC Riera Blanca (Riera Blanca 1-3). A un armari del quadre elèctric li falta el terra. Magatzem de productes de pintura sense ventilació.

–  CC Baró de Viver (Pg. Santa Coloma 108). Manca llum a l’espai d’oficines. Taller de cuina amb calefacció sorollosa. Falta senyalització de risc als quadres elèctrics.

– Espai per a adolescents i joves Baró de Viver (Guayaquil 55). Cal collar a la paret un armari i treure la pintura a una llum d’emergència.

– CC Can Felipa (Pallars 237). Falta alguna senyalització de perills i vies d’emergència.

–  Seu Districte Sant Andreu (Pl. Orfila, 1) A la segona planta (pendent d’una reforma integral) hi ha mal estat del terra, sostres amb humitats i mala olor als lavabos per falta de ventilació. Primera planta amb porta d’emergència obstaculitzada. Extintors alts. Manca de baranes protecció a la coberta.

–  Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant Andreu, 111). Manca de manteniment general, d’insonorització a les sales de reunions i de correcta il·luminació. Extintors alts. Lavabos sense ventilació.

–  Direcció de Serveis a Persones i Territori (Andrade, 9-17). Cal recol·locar  extintors.

– Seu districte Sarrià- Sant Gervasi (pl. Consell de la Vila 7). Magatzem/traster de la planta baixa col·lapsat. Alguna humitat. Placa sostre d’un lavabo a reposar.

– Subseu districte Sarrià- Sant Gervasi (Anglí 31). Humitats a planta baixa, llum d’emergència a reparar. Llocs amb poca llum i cablejat solt.

– Edifici Novíssim Pl. Sant Miquel 2. A la planta 3 hi ha algun lloc amb excés de llum, pantalles d’ordinador mal posades i electricitat estàtica. A la planta 6 hi ha excés de cablejat en alguna taula.

– Seu districte Horta-Guinardó (Rda. Guinardó 49). Algun excés de cablejat, escala de serveis sense barana, armari no collat, problemes de climatització. Manca manteniment al parquet. Risc elèctric al haver-hi la caixa de llums dins del mirall d’algun lavabo. Escala auxiliar d’emergència amb portes anul·lades que no pot servir com a tal. Cal marcar un esglaó en un magatzem.

– Administració interna de la subseu del districte Horta-Guinardó (Lepant 373). Problemes d’electricitat estàtica. Manca alguna senyalització.

– Inspecció mèdica (Sotstinent Navarro 22-24 p02). Productes de neteja a la sala on es capta l’aire. Algun cablejat excessiu i manca de senyalització del polsador.

–  Seu Institut Municipal Paisatge Urbà ( Av. Drassanes, 6-8 ). Planta 21: Falta de manteniment general dels sostres dels lavabos. Cal marcar esglaó a la sortida d’emergència. Excés de cablejat solt i endolls múltiples. Extintors sense senyalitzar. Captador d’aire condicionat amb juntes trencades. Manca manteniment parquet.
Planta 20: Excés de cablejat i poc manteniment sostre lavabo. Armari de quadre elèctric utilitzat de magatzem.
Planta 23: Arxiu amb acumulació de capses sense cap moble arxivador.
– Departament de Manteniment i Obres ( València, 307, 1r 2a). Manca senyalització d’extintor. Algun cablejat solt.

– Seu de districte de Sant Martí (Pl. Valentí Almirall, 1). Es detecta només un polsador d’alarma contra incendis a planta baixa. L’edifici es troba bastant condicionat ambientalment i en temes de control lumínic.
La segona planta de l’edifici disposa d’una mena de claustre tapiat de l’exterior per plafons de plàstic que dóna molta llum, però a l’estiu es un forn hermètic, han demanat varis cops la instal·lació d’un tendal, donat que es on s’esperen els ciutadans per atenció al públic. No s’ha pogut accedir al magatzem de neteja.

 

3) Controls de plagues:

– Paneroles a la zona d’arrelament de l’àrea de qualitat de vida i esports (Pg. de Sant Joan 75). Cal segellar el forat per on passa la canonada del vàter i revestir la paret de l’armari davant del lavabo dels minusvàlids. Feta reclamació al responsable.

– Paneroles al CSP Gòtic (Correu vell 5). Cal segellar forats i espais oberts al quadre elèctric darrera de la consergeria. Feta reclamació al responsable, que respon que està previst arreglar-ho.

– Desratització, a la Casa Museu Verdaguer (Ctra. de l’església 104). Cal millorar les condicions estructurals del galliner i el taller (o enderrocar-los); mantenir la vegetació dels voltants desbrossada; i posar una reixa metàl·lica a la sortida del clavegueram dels antics lavabos. Feta reclamació al responsable.

– Paneroles al SAIER (avda. Paral·lel 202) cal segellar els forats del fals sostre tant de l’armari del racó com al costat de l’entrada. Feta reclamació al responsable.

– Paneroles a l’EAIA de Sants-Montjuïc (av. Paral·lel 196) cal segellar l’esquerda del sostre/paret al vestidor de neteja i probablement (ja que no s’ha pogut accedir per comprovar-ho) col·locar les plaques que falten del sostre fals de la sala del vestidor. Per altra banda hi ha olors fecals a diverses sales. Feta reclamació al responsable.

– Formigues a l’office de la Seu del Districte de Sant Andreu, (pl. Orfila,1). Realitzada la visita s’han realitzat les mesures correctores i la plaga s’ha exterminat.

– Paneroles a l’OAC Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 11) cal segellar l’arqueta que hi ha al pati, situada al costat de la font; segellar la canonada d’aigua general i el cablejat elèctric (armari del lavabo de la planta baixa). Feta reclamació al responsable que respon de la seva previsió.

– Desratització a la Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu. Cal segellar el forat a la base de l’escala de la sala de màquines, tapar el forat que hi ha sota les escales metàl·liques de l’altell de la sala de màquines, tapar el cau que hi ha a la part baixa de la cantonada esquerra (a la paret de pedra, la que queda al davant entrant a la sala de màquines). Feta reclamació al responsable que respon que ho passa als companys de Projectes i Manteniment.

– Desratització al Museu Picasso. Cal segellar un forat a la nevera de la cafeteria. La cafeteria està tancada des del mes de gener.

– Desratització al Museu d’Història. Cal tapar els forats del quadre elèctric de darrera la botiga, ja que permetent el pas i dispersió de múrids. Feta reclamació al responsable, que posteriorment comunica que ja s’ha realitzat.

–  Formigues a la Seu del Districte d’Horta-Guinardó. Cal mantenir l’estructura de l’edifici en estat òptim de conservació evitant fissures, escletxes, forats que vinguin de l’exterior, col·locar mosquiteres i tenir cura de les mesures d’higiene. Per altra banda s’ha detectat la presència de mosquit tigre i caldria col·locar mosquiteres específiques. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació al Centre Cívic Parc Sandaru. (Buenaventura Muñoz 21). Cal mantenir l’estructura de l’edifici en estat òptim de conservació evitant fissures, escletxes, forats que vinguin de l’exterior, col·locar mosquiteres i tenint cura de les mesures d’higiene i no acumular material en excés als magatzems. Feta reclamació al responsable.

– Paneroles al Centre Cívic Fort Pienc. Cal mantenir l’estructura de l’edifici en estat òptim de conservació evitant fissures, escletxes, forats que vinguin de l’exterior, col·locar mosquiteres i tenint cura de les mesures d’higiene. Tenen previst fer obres.

– Control de plagues al Centre Cívic Barceloneta. La directora manifesta que ràpidament es portarien a terme les mesures proposades.

– Ratolins a Imatge i Producció editorial del passeig de la Zona Franca. Cal col·locar ribets a dues portes d’emergència de la sala de preimpressió que donen a l’exterior a planta baixa i fer reestructuració del parquet, aquest presenta humitats i a provocat que es formin esquerdes, que poden ser usades com a refugi de paneroles. Feta reclamació al responsable.

–  Desratització a la Seu del Districte de Sants Montjuïc (Creu Coberta 104). Cal segellar la regleta elèctrica del costat d’un armari concret. Ja s’ha realitzat.

– Formigues a la Biblioteca Francesc Candel (carrer Amnistia internacional 10). Cal segellar forats i esquerdes al terra-paret de l’entrada principal. Feta reclamació al responsable.

– Rates a l’Espai Familiar i Centre Obert Sant Martí. ( Huelva, 36). No s’observen deficiències.

– Desinsectació a l’Equipament Integral Meridiana. Cal segellar o tapar la canonada del soterrani, ja que a la zona de la unió amb el sostre te fissures, tapar el forat del sostre fals del lavabo d’homes, segellar el forat del tub del radiador i posar una peça de plàstic al desguàs de la dutxa del lavabo de dones. Feta reclamació al responsable.

– Rates a l’Ateneu de fabricació (comtes de Bell lloc 198). Cal col·locar rivet a la porta d’entrada tipus aparcament. Feta reclamació al responsable.

– Paneroles a la Seu del Districte de les Corts (pl. Comes 18). Cal col·locar rivets a les portes de vidre de l’entrada principal (ja posat) i col·locar rivet a la porta d’accés al pati de llums. Feta reclamació al responsable que respon que en breu es posarà.

–  Desratització al centre cívic Farinera del Clot (Gran Via de les Corts Catalanes, 837) cal posar una reixa metàl·lica de llum inferior a 2 mm a la coberta de la sala de climatització i posar rivets a les portes d’accés al centre per a que ajustin correctament. Per altra banda s’ha detectat un espai obert vertical, just a sobre del forn del bar, on caldria posar una reixa per evitar el pas de ratolins. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació a la Biblioteca Pública Arús. Cal segellar la canonada de l’antic pas d’aigua, darrera de la porta principal de fusta de la planta baixa. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació al Casal de Gent Gran Paraguai Perú ( Paraguai 21). No s’han de prendre mesures correctores.

– Desinsectació a l’OAC de l’Eixample (Aragó 328). No s’han de prendre mesures correctores.

– Desratització a la Biblioteca de la Sagrada Família (Provença 280). No s’han de prendre mesures correctores. Hi ha hagut una incidència per puces als lavabos que ja s’ha controlat.

– Paneroles a l’arxiu de població del sector de Serveis Generals (Pl. Pi i Sunyer 8-10). Cal segellar les parets de maons antics dels arxius de la planta -1.  Feta reclamació al responsable.

– Desratització al Museu Frederic Marés. Cal col·locar ribets a les portes d’entrada, del bar i a la porta del davant; i segellar el forat de l’armari elèctric. El forat està segellat per fora i a les portes hi ha només alguns ribets. De tota manera s’han fet mesures alternatives arreglant finestres i la plaga està controlada.

– Desratització a l’Arxiu Municipal Contemporani (Bisbe Caçador 4). Cal segellar paret del fons de l’arxiu de la primera planta i tapar juntes de les reixelles de ventilació del passadís de la tercera planta (primera considerant l’entrada per l’edifici principal). Feta reclamació al responsable.

– Control de plagues al Centre Cívic Barceloneta. No cal realitzar noves mesures correctores.

– Desinsectació al Centre Cívic Casinet d’Hostafranchs. S’han realitzat les mesures correctores tapant uns forats sota l’escenari.

– Desinsectació a la Residència de Gent Gran Fort Pienc. No cal realitzar noves mesures correctores.

– Formigues a la Residència Francesc Layret. No cal realitzar noves mesures correctores.

– Desratització al Casal de Gent Gran Josep Trueta. Col·locat rivet però d’alçada incorrecta.

– Desratització al Casal de Barri Portabella. Cal posar un ribet a la porta del magatzem i desbrossar i netejar el pati del centre. S’estan realitzant obres.

– Desinsectació al CGG Bascònia. El mobiliari de la cuina està molt deteriorat i proporciona espais de refugi de la plaga. Feta reclamació al responsable.

– Desratització de la Residència Josep Miracle. Cal tapar els forats a l’habitació de comptadors, col·locar un ribet a la porta d’emergència davant de la bugaderia, millorar el tancament de l’entrada elèctrica de l’armari de FECSA, tapar el forat de la façana de l’entrada dels cables, segellar els espais entre porta fluorescents i segellar el cablejat de tot l’edifici. Feta reclamació a responsable.

– Desinsectació per formigues de l’EF i CO Les Corts. Cal segellar els espais del baixant del sostre. Feta reclamació al responsable.

– Control plagues al Centre de Serveis Socials Raval Sud (Carme 101). Cal: segellar el pas de la canonada de l’armari del pas d’aigua al costat de la porta d’emergència, posar un ribet al costat de la porta d’emergència de la planta baixa, segellar el forat al registre del quadre elèctric de la planta baixa, segellar el passar de cablejat per les canaletes dels quadres elèctrics de la 1a. i 2a. planta.

Per altra banda a la part exterior de la sortida d’emergència de la planta baixa caldria senyalització de prohibit aparcar i “sortida d’emergència” ja que sovint aparquen motos i hi deixen trastos. Feta reclamació al responsable.

– Desratització a l’Arxiu de Ca l’Ardiaca ( Santa Llúcia, 1 ). Cal col·locar ribets a les portes de vidre de l’entrada A14. S’han tapat forats de l’antiga muralla part ubicada dins l’arxiu. A la porta central no s’ha col·locat ribet, segons responsable de l’arxiu no es viable. Es planteja un tipus específic de ribet. Feta reclamació al responsable.

– Nova visita del control de plagues per desinsectació, al Museu Frederic Marès (Pl. Sant Iu, 5-6). El Cap Manteniment observa que la zona enjardinada del c. Tapineria (rodeja el museu) fins cap a Via Laietana, es troba tota perforada per ratolins.

– Desratització, a la Biblioteca de Vilapicina/Casal d’Avis/ CE Cotxeres Borbó de Nou Barris (c. Carmen Laforet, 11). Cal realitzar mesures correctores al Casal com col·locar ribets a totes les portes, tapar forats dels cablejats que venen de carrer i tapar forats del quadre elèctric de recepció. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació  al Casal de Joves Palau Alòs (Sant Pere Més Baix, 55). S’ha realitzat el tractament específic per desinsectació, sense incidències.

– Desinsectació a l’Equipament Integral de Nou Barris  ( Marie Curie, 20).  Es realitza el tractament sense incidències.

– Desratització a l’Ateneu Popular de Nou Barris (Portlligat, 11). Cal canviar ribet del rebost que no ajusta bé i permet pas de múrids. Feta reclamació al responsable.

– Desratització al Centre Cívic/ Centre Serveis Socials Teixonera (c. Arenys, 75). El tècnic extern sol·licita mesures correctores a l’edifici, donat que la plaga s’origina als forats que donen a l’exterior: ribets a totes les portes d’entrada a l’edifici per la part central i posterior, tapar forats cablejats que venen de carrer, tapar forats quadre elèctric de recepció. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació a l’Equipament Integral Meridiana (Av. Meridiana, 197). Cal segellar o tapar la canonada del soterrani, ja que la zona de la unió amb el sostre té fissures. Tapar el forat fals del lavabo d’homes. Segellar el forat del tub del radiador. Posar peça de plàstic al desguàs de la dutxa del lavabo de dones. Es detecten d’altres incidències greus en manteniment situades a la Sala tallers 1 i el magatzem de roba. Encara no s’han realitzat les mesures correctores.

– Desratització, a la Biblioteca Juan Marsé ( Murtra, 135-145). Cal posar un ribet a la porta que dona accés del bar a la terrassa. Segellar el desguàs sota el mobiliari en zona talla embotits del bar. Col·locar malles metàl·liques en finestres d’accés a lavabos i finestra del lavabo masculí. Segellar cablejat i canonades al sostre de la cuina. Segellar espais entre rajoles de la façana de la zona de la terrassa del bar. Feta reclamació al responsable.

– Desratització a la Ludoteca el Galliner (Santes Creus, 8). Caldria revisar per on se suposa que entren els ratolins i l’entrada principal, tapar possibles forats d’accés, i fer la neteja d’un solar del costat de l’edifici. Feta reclamació al responsable.

– Desinsectació per formigues a la Biblioteca Francesc Candel (Amnistia Internacional, 10). Cal segellar forats i esquerdes del terra i paret de l’entrada principal. Feta de nou reclamació al responsable.

– Desinsectació per formigues a la Residencia Francesc Layret (Gran Via Corts Catalanes, 477): Aplicades les mesures correctores, sense incidències.

– Desinsectació al Centre de Dia Casa Bloc (Almirall Proxidia, 7): Aplicat tractament, sense incidències.

 

1. k) Accions del delegat de prevenció de la CGT  i de l’equip de seguretat i salut laboral: de gener a juliol del 2013.

1) Actuacions generals:

– Participació en el grup de treball per a la modificació del “protocol per la dignitat i no discriminació”, amb tancament del nou document a elevar a la comissió paritària.

– Reclamació que es retirin elements decoratius llancívols, en cas d’agressió, a l’OAC de l’Eixample.

– Grup treball d’implantació del nou mètode d’avaluació de riscos a l’Ajuntament. Fixació dels criteris d’implantació del mètode d’avaluació de riscos psicosocials “PSQ CAT21 CoPsoQ” , que s’inicia a les OACs i EAIAs.

– Reunions per fixar l’aplicació del nou procediment d’avaluació de riscos psicosocials a les OACs.  Participació com a observador als passis de qüestionaris a les OACs de les Corts, Sarrià- Sant Gervasi i Horta-Guinardó i a un dels torns de la Direcció d’Atenció al Ciutadà.
Valoració dels resultats i  retorn als informadors. Properament s’iniciaran reunions per establir les mesures preventives i correctives a prendre d’acord amb els resultats dels qüestionaris.

– Seguiment del protocol de seguretat en l’atenció al públic de les OACs. Entre altres temes s’exposa la planificació de la formació.

– Reunions de la part social  del CSSL.

– Comunicació de risc i demanda d’estudi d’avaluació de riscos psicosocials a un departament de l’ ICUB.

– Participació en el Comitè Seguretat i Salut Laboral, on entre altres s’ha demanat i acceptat una campanya de formació i informació en temes d’assetjament laboral i igualtat; la comunicació detallada als delegats dels accidents laborals; i modificacions en el contingut de diversos procediments.

– Seguiment dels casos de lipoatròfia semicircular a l’escola bressol El Roure (comte d’Urgell 145) i de les actuacions preventives correctores.  Reunió amb afectats per lipoatròfia dels diversos equipaments del carrer Urgell. (pares d’alumnes de l’escola bressol El Roure, treballadors escola bressol i treballadors biblioteca Agustí Centelles). Seguiment de les avaluacions fetes per l’empresa.

– Mesuraments condicions electromagnètiques al centre cívic i ludoteca del carrer Urgell 145, on també hi ha casos de lipoatròfia i acompanyament a l’empresa externa que realitza mesuraments més complets.

– Reunió informativa dels casos de lipoatròfia del carrer Urgell amb representants empresarials de BIMSA, districte, IMEB i biblioteques. A la biblioteca han acabat les obres i falta sols una avaluació final d’ones electromagnètiques, electricitat estàtica, etc. A l’escola bressol han fet dues avaluacions  i una gestora externa s’encarregarà d’executar les reformes aviat que es preveu que permetin reobrir al setembre. Al centre cívic i ludoteca està previst fer el mateix que a la biblioteca.
En general es tracta de canvi del terra, recollida i allunyament de cablejat, augment d’humitat amb humidificadors, presa de terra a les taules amb elements metàl·lics i canvi del sistema de renovació de l’aire. A l’escola bressol hi ha especificitat amb el tobogan i cuc del pati, canviador de bolquers i cadires de nens.

– Acompanyament a la citació d’inspecció de treball a l’Ajuntament  per la campanya de control de mesures preventives que apliquen empreses amb gran accidentalitat.

– Sol·licitud d’avaluació de nivell lumínic a l’Institut Municipal d’Hisenda davant queixes de manca de llum. Comunicat de risc sol·licitant avaluació de riscos, per manca d’il·luminació, a l’Institut Municipal d’Hisenda, que finalment es realitza, junt amb una avaluació general de riscos.

– Assessorament i reclamació per l’adequació del lloc de treball a una persona amb fibromiàlgia, fatiga crònica i hipersensibilitat química. Se li farà un nou reconeixement mèdic per part de vigilància de la salut per a partir d’aquí valorar mesures a adoptar.

– Seguiment/consulta de les mesures preventives adoptades derivades de l’avaluació de riscos laborals de l’any passat a l’EAIA de Sants.

– Participació en la correcció d’un procediment de l’Ajuntament sobre mesures preventives i correctores en cas de detecció  de lipoatròfia semicircular.
Apart d’altres temes menors es demana que en una reforma prèvia o obra nova es tinguin en compte de no aplicar elements perillosos (terra no conductor, excés d’estructures metàl•liques, finestres no practicables, cablejat proper als treballadors) i en temes d’ones electromagnètiques no es tingui nomes en compte el límit legal sinó que quan en un zona surti un valor més alt que al seu voltant es prenguin mesures com per exemple aïllar i separar cablejat o endolls.

– Comitè de Seguretat i Salut extraordinari d’informació de la campanya “Ajuntament, organització promotora de la Salut” per fomentar hàbits saludables als treballadors.

– Simulacre d’evacuació a les cases consistorials (edificis Palau, Nou i Novíssim). Reunió prèvia i realització del simulacre. Entre altres incidències a alguns llocs l’alarma no sonava i no es tancaven les portes automàtiques de connexió entre els diferents edificis.

2) Avaluacions de riscos:

– Avaluació de riscos al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. (Pl. Fort Pienc 4-5).
Excés de cablejat elèctric en una sala de la primera planta, algun extintor presumptament mal revisat i manca de doble barra en el tram de barana de l’escala que va de planta baixa a primer pis.

– Avaluació de riscos al Centre Cívic Masia Can Verdaguer ( Piferrer 94-100). S’estan acabant les obres de rehabilitació i manca posar senyals de sortides d’emergència, tot i que està previst col·locar-les.

– Avaluació de riscos a l’Espai Via Trajana (Pg. de la Verneda 111). Seu d’entitats i tallers. No hi ha senyalització sortides d’emergència tot i no ser necessària al ser un espai diàfan. Els productes de neteja estan solts en un dels lavabos, cal recollir-los dins un armari.

– Avaluació condicions ambientals a la seu del districte de les Corts (pl. Comas). Per part del tècnic municipal es mesura humitat, temperatura, il·luminació i CO2 ja que hi ha queixes de picor i sequedat ocular, mal de cap, etc. La majoria de paràmetres surten correctes, cal augmentar la humitat i la ventilació.

– Avaluació de condicions ambientals a l’Oficina de No Discriminació (carrer Ferran 32). Calor, temperatura, humitat i CO2 correctes, tot i que manca ventilació. Hi ha una persona hipersensible a qui afecta més la poca humitat i temperatura altes (dins dels límits legals) a qui s’ha habilitat despatx al soterrani més fresc.

– Avaluació de condicions ambientals a les seus de les Seccions sindicals (carrer Francesc Cambó 17). Bàsicament a UGT i CCOO hi ha alguns llocs amb poca ventilació i excés de CO2.

– Acompanyament a la valoració de condicions ambientals a la nova OAC de Sant Andreu (Can Fabra) on hi ha corrents d’aire, grans diferències de temperatura per zones i baixa humitat relativa. Hi ha sortides d’aire mal dissenyades sense reixelles i enfocades cap als llocs de treball. S’arreglaran les deficiències.

– Valoració de condicions ambientals a l’EAIA de Ciutat Vella (Pl Acadèmia 1) i feta reclamació al responsable per ambient viciat i de poca ventilació.

– Avaluació de riscos al centre cultural Albareda (carrer Albareda 22). Hi ha diverses deficiències en procés de resolució: olors fecals a la sala d’actes, porta d’entrada que pesa molt i s’encalla a l’obrir-la i problemes de climatització a la planta 1.

– Avaluació de riscos i pla d’emergència a tot l’edifici Can Fabra (carrer Sant Adrià 19) . Seu de l’OAC, centre cultural, auditori, biblioteca i escola i taller de músics. Entre altres temes a l’OAC hi ha bandes antilliscants insuficients, endolls i torres d’ordinador molt properes al cos dels treballadors, despatx amb excés de calor i porta d’emergència trencada. A altres dependència falta ventilació a diversos magatzems de neteja i lavabos i hi ha extintors i mànegues mal ubicats. Es corregiran les deficiències.

– Avaluació riscos a l’arxiu municipal contemporani (Bisbe caçador 2). Pendent de segellar algunes reixelles de ventilació, arxivadors massa baixos amb risc ergonòmic i algun armari sense collar.

– Avaluació de riscos al Centre Cívic casa Orlandai (Jaume Piquet 23). Manca senyalització sortides d’emergència i boques antiincendis amb excés de pressió.

– Avaluació de riscos a l’arxiu administratiu de Ciutat Vella (Àngels 1-3). Bon estat general. Alguns forats al costat de cablejat sense segellar i manca senyalització de perill en una escala.

– Avaluació de riscos a l’Institut Municipal d’Hisenda (avda litoral 30) . Manca d’il•luminació en alguns llocs de treball, i  hi ha diversitat de temperatures i velocitat de l’aire. Manca ventilació al  quartet de neteja. Acumulació d’arxivadors en alguna zona.

– Avaluació riscos a l’aula educació ambiental bosc de Turull (Pg Turull 2- 36). Reflexos en la zona d’oficina per manca de cortines (és un edifici aïllat envoltat de jardins i bosc).  Falta intèrfon i timbre a les portes.

3) Control de plagues:

– Control de plagues (desratització) a l’edifici “A” d’oficines de les Cotxeres de Sants (Sants 79-81). Cal col·locar rivets a les portes de vidre dels dos accessos del centre. Feta reclamació al responsable.

– Control de plagues (desratització) al Centre Cívic Drassanes (Nou de Rambla 43) cal segellar diversos forats a la part superior del quadre elèctric, fals sostre de la sala del quadre elèctric i a la paret de la sala C. Feta visita informen que s’ha realitzat pressupost per a fer les reparacions recentment. Posteriorment informen que s’han realitzat les obres.

– Control de plagues (desratització) a l’edifici de Pi i Sunyer 2. Cal segellar forats a plafons, sostre, juntes, canonades, etc. i tapar tapes de canaletes. A la zona d’àrea verda, despatx BO8-C, sala d’arxiu i menjador de la 4ª planta. Feta reclamació al responsable que respon que hi ha previsió d’arreglar-ho.

– Control de plagues (escarabats) a la seu del districte de les Corts. Cal posar ribets sota algunes portes. Reclamat al responsable.

– Control de plagues (escarabats) a la seu del districte de Ciutat Vella del carrer Ramelleres 17. Cal segellar els forats que hi ha al perímetre de les canonades de l’oficina del fons i just al marge entre terra i parets hi ha algunes escletxes a segellar. Feta reclamació al responsable, respon que ho arreglaran.

– Control de plagues (ratolins) al centre cultural Can Fabra (Segre 24). Cal posar reixes metàl·liques a les sortides d’aire condicionat de la planta baixa, posar rivets a les portes lliscants de vidre i segellar forats dels quadres elèctrics. Feta reclamació al responsable.

– Insistit en la reclamació, i rebuda la planificació d’obres a realitzar per evitar plaga de rates, a les cotxeres de Sants.

– Control plagues (paneroles) al Centre Cívic del convent de Sant Agustí.

– Control plagues (paneroles) i de falta de supressió de pedres decoratives perilloses a l’OAC de l’Eixample. Feta reclamació a la responsable.

– Control plagues (paneroles) a l’oficina d’urgències socials (comerç 44). Cal segellar forats i escletxes del fals sostre de l’oficina. Feta reclamació al responsable.

 

 

1. l)  Accions del delegat de prevenció de la CGT i de l’equip de seguretat i salut laboral: d’abril a desembre  de 2012

a) Actuacions generals:

– Participació en el grup de treball que revisa el protocol per a la prevenció, detecció i actuació en els casos que afectin a la dignitat i la discriminació en el treball.

-Seguiment de l’informe de avaluació de factors psicosocials de la direcció de serveis publicitaris.

– Reunió de la comissió paritària del protocol per la dignitat i no discriminació.
Es revisarà el protocol per la dignitat i no discriminació.  Es parlarà sobre assetjament laboral i també temes del pla d’igualtat revisant el protocol des d’una perspectiva de gènere i incorporant els temes d’assetjament sexual.

– Participació en diferents reunions del Comitè de Seguretat i Salut.

– Participació en la comissió que ha elaborat el nou protocol de seguretat per a les OACs.

– Seguiment a l’Institut Municipal d’Hisenda del cas d’una persona que tenia excés d’electricitat estàtica, per ones electromagnètiques provocades per 12 endolls molt propers,  que es solucionarà posant plafons de fusta.

– Seguiment dels casos de lipoatròfia semicircular a la biblioteca Agustí Centelles.

– Participació en el simulacre d’evacuació d’incendis al districte de l’Eixample (Aragó 311). El simulacre ha funcionat bé. Tan sols amb incidències menors que es solventaran.

– Mesurament de temperatures a IMU/ BAGURSA (Bolívia 103 p01 i p02). Tot i estar la temperatura dins dels límits legals i de confort (22,5ºC a 25,7ªC) els difusors no estan ben orientats, alguns tapats per excés de fred, a altres llocs passen calor, etc. Es fa reclamació per a que es reorientin i , si no  és possible, es canviïn els difusors.
També es mira en algun lloc les ones electromagnètiques: sense problemes.

– Arxiu administratiu (bisbe caçador 4)  feta reclamació per arxivadors baixos, fred, soroll i corrents d’aire. Visita i informe amb responsables de l’Ajuntament. Cal que els arxivadors estiguin a l’alçada entre colzes i espatlla.

– Institut Municipal Hisenda (Av litoral 30) reclamació sobre el mal estat dels lavabos.

– Reclamació al responsable de Barcelona Informació (Avda Diagonal 240, p05) per la manca d’extractors als lavabos.

– Participació en el simulacre d’evacuació de l’edifici administratiu del districte de Gràcia (Francesc Giner 46). Sense incidències remarcables.

– Participació en el simulacre d’evacuació d’incendis al Centre Cultural Josep Pallach (carrer Segadors 2 /Paixalet 2). Lleus incidències que s’arreglaran.

– EAIA Sants-Montjuic.  Feta reclamació ja que manca alarma, hi ha pudors als lavabos i cal avaluar riscos psicosocials per excés de feina. Prioritzaran l’avaluació de riscos que s’havia de fer  i també s’intenta moure el tema de les alarmes, riscos psicosocials i les olors per altres vies.

– Participació en la modificació dels procediments del pla de prevenció, plantejats pel departament de prevenció de riscos laborals.

– Seguiment de diversos casos d’agressió (física o verbal) per part del públic en oficines d’atenció al públic municipals.

– Simulacre d’evacuació d’incendis  a la seu del districte de Nou Barris.  Petites incidències com alarmes que no es senten.

–  Seguiment dels mesuraments de condicions higièniques i ambientals  pels casos de lipoatròfia semicircular a l’OAC d’Horta-Guinardò i a la seu de Parcs i Jardins del carrer Tarragona. S’ha acompanyat als tècnics, aprofitant per mesurar ones d’alta i baixa freqüència. A l’OAC hi ha valors dolents en baixa freqüència, provocats pels cablejats que hi ha sota les taules, on també tenen torres d’ordinador.

– Simulacre d’evacuació d’incendis a Ciutat Vella (Ramalleres 17). Sense incidències remarcables. Cal adequar els tons de preavís d’alarma i el d’alarma.

– Simulacre evacuació incendis seu districte de les Corts. Sense incidències remarcables, alguna alarma no es sentia.

– Simulacre evacuació a Horta-Guinardò (Lepant 387). Seu dels serveis tècnics, OAC, EAIA, PIAD i arxiu. Hi ha diversos sistemes d’alarma per departaments que caldria unificar en un sol. Petites incidències que es corregiran.

 

b) Avaluacions de riscos:

– Avaluació de riscos EAIA Raval Sud i Nord i PIAD. (Nou de Rambla 45). Terrat façana posterior no desaigua bé i provoca goteres ocasionals. Arxivadors que arriben a  terra  a la tercera planta. Porta amb molt òxid a la sortida d’emergència. Ambient amb humitat als lavabos de la planta baixa.

– Avaluació de riscos a l’oficina del Pla de barri de Bon Pastor (Pg Mollerusa 59). Ambient humit però ventilat correctament. Manquen armaris i senyalització d’evacuació.

– Avaluació de riscos al casal de barri del Poblenou (Rbla Poblenou 49). Manquen alguns detectors de fums. Hi ha una sortida d’emergència inutilitzada de la qual caldria treure els senyals i una altra amb obstacles ocasionals. Un despatx i el taller d’informàtica tenen excés de cablejat solt. El tècnic pren nota.

– Avaluació de riscos a l’EAIA de Sants-Montjuïc (Av paral·lel 196). Alarma que no se sent; olors fecals provinents de la fosa sèptica de l’edifici; manquen plaques del sostre a la sala del servidor, per on entren escarabats; hi ha baixa humitat relativa; cablejat solt a zona de pas i restes de goteres. Es pren nota per arreglar les deficiències.

– Avaluació de riscos a Pla de ciutadania, convivència i diversitat (Marina 351).
Es realitza, amb personal no municipal, serveis a nous veïns, serveis d’acollida i agrupament familiar.
Manca senyalització de polsadors i sortida d’emergència. Hi ha cablejat solt i un pom de porta trencat. La tècnica externa farà informe per a que es facin les correccions necessàries.

– Avaluació de riscos al casal d’Entitats Mas Guinardó (Maspons i Labrós, 2-12).
Lavabos planta baixa amb pudors fortes. Plaques de sostre, difusors de llums i llums d’emergència que es desprenen al tercer pis i placa del sostre despresa als lavabos del segon.  Vidres corredors exteriors del segon pis que costa moure’ls. L’obertura des de dins de la porta principal no funciona correctament ja que es bloqueja. Una sortida d’emergència de la planta baixa requereix un ribet a la part baixa ja que entra aigua quan plou.
Es pren nota de  les incidències.

– Avaluació de riscos a Casa de la Barceloneta (Sant Carles 6). Centre d’exposicions, reunions i conferencies amb dos treballadors no municipals. Falta una part de barana recolzamans a l’escala i hi ha una humitat controlada a la façana.

– Avaluació de riscos al Centre Cívic de la Barceloneta (Conreria 1-9). Centre cívic, casal gent gran, casal infantil i entitat de gestió portat per empreses externes.
Planta soterrani hi ha alguns forats al fals sostre, planta baixa i primera no hi ha cap tipus de cortina a les finestres. Algun cablejat d’ordinadors solt, poms de porta que fallen, i manquen alguns polsadors per avisar d’emergències.

– Avaluació de riscos al Centre Cívic del Carmel (Santuari 27-29).
Vidres trencats, armaris a collar i alguns espais poc ventilats i amb humitats. La tècnica de l’empresa externa en pren nota.

– Avaluació riscos districte Ciutat Vella (pl. Bonsuccés 3)
Magatzem: té quadre de llums amb cables solts i molt soroll. Ja han reclamat pel soroll.
Als baixos hi ha productes de neteja guardat a dos llocs. El del lavabo no té ventilació.
Primer pis, excés de cablejat solt al departament de recursos interns. Segon pis, cablejat solt en un despatx.

– Avaluació de riscos a Pretaller del Carmel (Lugo 40), local sense personal municipal on es fan activitats tipus centre cívic (tallers per a joves, reinserció, activitats lúdiques).
Hi ha humitats, reixella de ventilació  al magatzem que cal canviar, magatzem de productes de neteja sense ventilar, cablejat solt en un despatx, dos despatxos sense ventilació, parquet elevat per les humitats, quadres de llum sense clau a zona de pas tocant el carrer i una prestatgeria que podria caure i que caldria collar. La tècnica externa  en pren nota.

– Avaluació de riscos a Serveis de Neteja de Medi Ambient  (Martí 93).
Deficiències detectades: cablejat  solt, cadires no ergonòmiques (les canviaran), algunes sales i despatxos mal il•luminats, quartet de neteja sense ventilació i no hi ha cap senyalització de sortides d’emergència. Apart no els aniria malament una capa de pintura.
Es solucionarà.

– Avaluació de riscos a l’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (Pg de Sant Joan 75).
En general hi ha electricitat estàtica (salten espurnes) i manca la senyalització de les vies i sortides d’emergència. També hi ha molts llocs amb poca il•luminació. I diverses esquerdes sota control. A l’escala, a diverses plantes, hi ha un canvi de nivell perillós que caldria senyalitzar amb cinta vermella.
Altres deficiències detectades: una porta de balcó que no tanca bé i entra aigua quan plou, un quartet de productes de neteja sense ventilació, utilització d’ambientadors forts als lavabos ja que allà hi ha molta gent hipersensible que prové d’un edifici malalt, molt cablejat solt (fins i tot amb caixes d’endolls portàtils), algunes cadires amb braços molestos que no deixen escriure, aire viciat al pàrquing -1, alguna corrent d’aire, diferències de temperatura (ja s’ho estan mirant), i excés de piles papers de feina en algunes taules (tot i disposar alguns dels treballadors d’armaris propis). En un pis hi ha magatzem amb productes de neteja al costat dels lavabos, havent-hi gent amb sensibilitat a productes químics.
En general hi ha problemes de contrastos de temperatura i ambient tèrmic. Caldria posar cortines més opaques i redistribuir les sortides d’aire.

– Avaluació de riscos a la seu del districte de les Corts (Pl. Comes 18 i edifici annex). Deficiències detectades: excés de llum natural a alguns llocs (es posaran cortines), corrents d’aire, humitat relativa baixa tot i que tenen humidificadors portàtils i està previst posar-los al circuit de ventilació, cablejat solt a l’OAC i falten algunes senyals d’emergència.

– Avaluació de riscos a Medi Ambient (Torrent de l’Olla 218-220). Deficiències detectades: moltíssim cablejat solt i capses d’empalmes sense tapes, empalmes al sostre que cal reforçar, poca llum a la sala d’operacions del 5è pis, barra antipànic de porta d’emergència trencada i aire viciat a la segona planta.

 

c) Control de plagues:

– Control de plagues (escarabats) al Centre de Serveis Socials de les Corts (Can Bruixa 9). Al lloc del tractament no hi ha esquerdes ni forats a tapar. Actuació correcta.

-Control de plagues (escarabats) a l’OMIC (Rda Sant Pau 45). A l’altell del centre de comunicació i sala gran del soterrani cal mantenir estructura edifici evitant fissures, escletxes i forats, segellar forats del sostre i col·locar mosquiteres. S’està fent una reforma a la zona, aprofitant la mateixa es reclama que s’arreglin les deficiències.

– Control de plagues  a l’edifici Pi i Sunyer (Pl. Carles Pi i Sunyer 1). Calia segellar les dobles canonades que van de sostre a terra i el forat de la canonada del radiador, a l’oficina del bicing, per evitar entrada de rates. Ja s’ha fet.
A la sala de regidoria cal reparar o substituir el tub de rocalla. No hi ha tub a reparar en aquella zona, sí hi ha tubs en mal estat a la galeria comuna.

– Control de plagues (escarabats)  a l’edifici d’Imatge i Producció Editorial (Pg. Zona Franca 60). A més recentment hi ha hagut un excés de mosques a prop de la recepció de la primera planta que, al no detectar-ne la causa, caldria controlar.
No s’han realitzat les mesures correctores previstes entre les quals hi hauria: segellar vores superiors de les finestres, juntes de rajoles i sòcols a la sala de preimpressió; col•locar mosquiteres a les finestres del lavabo del soterrani; arreglar fals sostre de lavabo i vestidor; i tancament del panell del terra de l’habitació del fons. Als lavabos del primer pis calen mosquiteres a les finestres i a l’entrada de l’arxiu cal segellar el voltant de la sortida del cable que hi ha a nivell de terra.
Feta consulta/reclamació al responsable de manteniment.

– Insistit en la reclamació de mesures preventives de control de plagues a l’arxiu administratiu i a l’edifici nou i novíssim. A l’arxiu administratiu del carrer Bisbe Caçador 4, com a mesura preventiva calia segellar 6 forats de la paret amb el sostre del passadís de la primera planta i col•locar el rivet de la porta del quartet de l’aire condicionat. A l’edifici nou i edifici novíssim de l’Ajuntament (Pl. Sant Miquel), amb formigues, s’havien detectat alguns forats, esquerdes, etc, que caldria segellar amb els materials corresponents (silicona, masella, ciment, etc.) per evitar l’entrada de formigues.

– Insistit en la realització de mesures correctores del control de plagues per paneroles (escarabats) a l’edifici antic de la seu del districte de les Corts (instal•lar un rivet a la porta de vidre de l’entrada i tapar forats dels plafons de fusta que cobreixen les parets originals de l’edifici). També calia millorar la ventilació de la OAC  ja que hi ha olor penetrant de  conglomerats de fusta (podrien ser formaldehids) que fan tossir alguns treballadors  i  en una sala olor a plàstic rescalfat.
Rebut resposta que en curt termini es col•locarà el rivet i que es prenen mesures de ventilació. El tema dels forats queda pendent d’un repàs.

– Control de plagues (formigues) edifici nou i edifici novíssim de l’Ajuntament (Pl Sant Miquel)
Edifici nou: a l’oficina d’administració caldria segellar les juntes de les finestres i el racó esquerra del terra on hi ha les finestres del despatx del cap, segellar les finestres situades enfront l’entrada i les juntes de la placa metàl•lica de l’antiga porta situada al costat de la secretària. A l’oficina de convocatòria de subvencions caldria segellar les juntes amb el terra, dels sòcols de fusta que hi ha entrant a la dreta.
Edifici novíssim: al registre general s’han tapat forats però falta tapar la vora d’una rajola del terra i la fusta de sota les finestres. A la 2ª planta (vestíbul sota la cafetera) hi ha rajoles verticals arran de terra no segellades, al despatx de la 4ª planta els voltants de les finestres no estan segellats i a l’office de la 5ª planta hi ha fustetes aixecades a la finestra.
Feta reclamació/consulta al responsable de manteniment d’edificis.

– Feta reclamació al responsable de  Nou barris per a la realització de les mesures preventives per evitar  formigues de l’OAC.

– Control de plagues (escarabats) al casal de barri de Font d’en Fargues. Únicament cal extremar les mesures de neteja, sobretot a la zona de bar.

– Control de plagues (formigues) a la seu del districte d’Horta-Guinardó. Visita, reclamació al responsable i resposta seva  que es procedirà a tapar esquerdes i forats existents per on es colen les formigues.

– Control de plagues (escarabats) a l’edifici administratiu central de Gràcia (Francisco Giner 46). Calia solucionar problemes d’humitats, acumulació de papers i cartons mullats i recollir la zona del soterrani. No es detecten humitats, ni papers i cartons mullats.

– Control de plagues (escarabats) a l’edifici de Patrimoni i Serveis territorials (Ferran 32/ Avinyò 7). Van per la quarta pròrroga del tractament i no hi ha previstes mesures específiques. Plaga sota control.

– Control de plagues (escarabats) a la seu del districte de l’Eixample. Com a mesures correctores calia segellar els forats dels quadres elèctrics de diferents plantes i segellar el pas entre diferents plantes a la zona dels lavabos.
Als lavabos no es pot veure si s’ha fet res. Referent als quadres elèctrics: planta baixa no s’ha segellat els forats, A la planta altell, a la part alta està tot obert,  a la primera planta hi ha un forat segellat i els altres no.
Es fa reclamació a la responsable.

–  Control de plagues (rates) a l’Arxiu Administratiu. (Bisbe Caçador 4).
Com a mesures preventives calia segellar els 6 forats de la paret que dona al sostre del passadís de la 1ª planta i col•locar un rivet a la porta del quartet de l’aire condicionat. Algun forat està tapat amb reixella però altres segueixen oberts i amb forats al ciment. No s’ha col•locat el rivet.
Es fa reclamació al responsable.

– Control de plagues a la seu districte de Nou Barris.
Hi ha formigues que entren pel sòcols del finestrals de l’OAC. Caldria segellar i tapar forats i escletxes del centre i no s’ha fet.
Feta consulta/reclamació al responsable i rebuda resposta que es procedirà a arreglar-ho.

– Control de plagues (formigues) a un despatx de la seu del districte de Sant Andreu.
Cal tapar els forats presents al despatx. No s’han localitzat forats, ni tapats ni no tapats. De tota manera en aquests moments ja no hi ha formigues.

– Control de plagues a la seu del districte d’Horta-Guinardó.
Formigues en diverses sales i despatxos. No s’han tapat forats i espais lliures a les juntes dels murs  i sota els panells de fusta del despatx de serveis auxiliars. Feta consulta/reclamació al responsable i rebuda resposta sobre la pressa de mesures.

-Control de plagues a la seu del districte de les Corts.
Hi ha paneroles (escarabats) a l’edifici antic de la seu del districte. No s’han fet les mesures correctores (instal•lar un rivet a la porta de vidre de l’entrada i tapar forats dels plafons de fusta que cobreixen les parets originals de l’edifici). Per altra banda manca ventilació a l’OAC. Feta reclamació/consulta a la responsable.

-Control de plagues  (escarabats) al palau de la Virreina.
Comprovat que ja s’han fet les mesures preventives (tapar uns forats que hi havia al costat d’uns cables).

– Control de plagues  a l’OAC  de Sants-Montjuic. Hi ha paneroles (escarabats). Actuació correcta, plaga sota control.

– Control de plagues (rates) al MACBA.  Es reclama la realització de mesures correctores: rivet a la part inferior de la porta de l’arxiu, segellar forats canonades i beines, segellar el desguàs de la sala de màquines. Al cap d’un temps es rep resposta que ja s’han realitzat.
– Control de plagues (escarabats) a l’arxiu de l’Institut Municipal d’Hisenda  Com a mesura preventiva havien de tapar diversos forats de parets i sostres. Se n’han deixat algun però en general s’han tapat.

 

2. Què són els delegats de prevenció?

D’acord amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball. Entre les seves funcions hi ha :

 • Col•laborar amb la direcció de l’empresa en la millora de l’acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats per l’empresari sobre les decisions de planificació i l’organització del treball en l’empresa i la introducció de noves tecnologies, en tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors. També cal consultar l’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos laborals, el projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva i qualsevol  acció que pugui tenir efectes importants sobre la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Exercir la vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Acompanyar als tècnics en les avaluacions de tipus preventiu, així com  als inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser informats per l’empresari sobre els danys produïts en la salut dels treballadors.
 • Rebre de l’empresari les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció en l’empresa.
 • Realitzar visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l’estat de les condicions de treball.
 • Exigir a l’empresari l’adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent efectuar propostes a l’empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut.
 • Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors que s’adopti l’acord de paralització d’activitats en cas de risc greu i imminent.

3. Què és el Comitè de Seguretat i Salut?

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari (amb igual nombre de representants dels treballadors i de l’empresa) i col•legiat de participació destinat a la consulta de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos. Les seves competències són:

 • Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’empresa.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
 • Pot conèixer la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, els documents i informes relatius a les condicions de treball així com els procedents de l’activitat del servei de prevenció, els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors (per valorar les seves causes i proposar les mesures preventives), i conèixer i informar la memòria i la programació anual de serveis de prevenció.

4.Que hi ha a l’Ajuntament?

Existeixen Comitès de Seguretat i Salut i delegats de prevenció específics en alguns instituts municipals, com és el cas de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i específics per a Bombers i per a Guàrdia Urbana. Per altra banda hi ha una representació general de l’Ajuntament amb 13 delegats de prevenció.
La CGT tenim diversos delegats de prevenció en els diferents organismes, a més d’un equip de seguretat i salut propi, i treballem per a que les condicions de salut laboral es compleixin.
Si teniu qualsevol dubte o problema d’higiene laboral, seguretat, riscos psicosocials, ergonomia o condicions generals de salut relacionades amb el treball no dubteu en contactar amb el nostre correu electrònic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *