Junta de Personal, el Comitè d’Empresa i la Mesa General de Negociació

La Junta de Personal és l’òrgan de representació dels funcionaris públics per participar en la determinació de les condicions de treball. És un òrgan col·legiat que deriva de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  Actualment la Junta de Personal de l’Ajuntament de  Barcelona l’integren 43 delegats, 6 dels quals són de la CGT. El Comitè d’Empresa és l’òrgan de representació dels treballadors laborals amb similars condicions i atribucions. Actualment  el Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Barcelona té 13 delegats, 3 dels quals són de la CGT (veure apartat eleccions sindicals 2019).

Malgrat aquesta doble representació entre funcionaris i laborals, a efectes habituals, la negociació de les condicions de treball es fa la Mesa General de Negociació, on els sindicats estan representats proporcionalment segons el nombre total de delegats electes , ja siguin funcionaris o laborals. En aquest cas, la CGT representa 9 delegats d’un total de 56 i té 3 (de 15) representants a la Mesa General de Negociació.

És important destacar que, malgrat els diferents acords dels successius convenis, la Mesa General és l’òrgan encarregat de negociar qualsevol millora o modificació de les condicions laborals dels treballadors públics.  Aquesta funció no es pot veure limitada per cap conveni.