Comitè de Seguretat i Salut 

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari (amb igual nombre de representants dels treballadors i de l’Ajuntament de Barcelona) i col·legiat de participació destinat a la consulta de les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de prevenció de riscos.

Les seves competències són:

  • Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, proposant a la direcció de l’Ajuntament de Barcelona la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
  • Pot conèixer la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, els documents i informes relatius a les condicions de treball així com els procedents de l’activitat del servei de prevenció, els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors (per valorar les seves causes i proposar les mesures preventives), i conèixer i informar la memòria i la programació anual de serveis de prevenció.