SSAB:Reglament de Funcionamient Intern

Reglament de funcionament intern de la Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona

Títol 1. Definició i àmbit d’actuació.

 1. La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona està formada pels afiliats de la CGT, tant laborals com funcionaris, del propi Ajuntament i dels ens i organismes autònoms que es regeixin pel mateix conveni marc o pacte de condicions laborals.

 2. La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona està adscrita simultàniament al Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT i al Sindicat d’Ensenyament de Barcelona de la CGT, atenent en cada cas, si s’escau, a la proporció d’afiliats de la Secció d’un i de l’altre sindicat.

 3. Tots els afiliats integrants de la Secció tenen els mateixos drets i deures amb independència del Sindicat del que formen part o de la seva adscripció laboral (Ajuntament o OO.AA.).

 4. La Secció s’organitza al voltant dels següents òrgans:
  – L’Assemblea d’afiliats de la Secció.
  – El Secretariat Permanent de la Secció.
  – El Secretari General.
  – El Secretari d’Organització.
  – El Secretari de Salut i Prevenció.
  – Qualsevol altre responsable o secretari que l’Assemblea d’Afiliats decideixi crear.

Títol 2. De l’Assemblea General d’Afiliats.

 1. El màxim òrgan de decisió de la Secció és l’Assemblea General d’Afiliats de la mateixa, que es convocarà com a mínim tres cops l’any, i serà preceptiva la seva celebració per a la validació d’acords amb l’Ajuntament que passin a constituir o formar part del conveni col·lectiu o del pacte de condicions laborals. També és competència exclusiva de l’Assemblea l’elecció de càrrecs de gestió, l’aprovació dels plans anuals d’activitat i l’aprovació dels balanços o pressupostos econòmics anuals.

 2. L’Assemblea ordinària de la Secció serà convocada pel Secretari General amb una antelació mínima de 20 dies remetent a cada afiliat l’Ordre del Dia, que serà elaborat pel Secretariat Permanent de la Secció, amb els aclariments al mateix que siguin necessàries, així com la documentació que sigui necessària per a una millor preparació del debat.

 3. Qualsevol dels afiliats pot proposar la inclusió de punts específics a l’ordre del dia de l’assemblea, sempre que ho faci amb anterioritat a la seva convocatòria. El Secretariat Permanent atendrà aquestes peticions assegurant en tot cas un redactat clar i coherent del conjunt de l’ordre del dia i establint l’ordre en que els punts seran debatuts.

 4. Amb caràcter extraordinari es convocarà l’Assemblea pel propi Secretariat Permanent o a petició d’1/3 dels afiliats. En aquest cas, la convocatòria es realitzarà amb un mínim de 7 dies d’antelació.

 5. En tots dos casos i a l’inici de l’Assemblea es nomenarà la Mesa corresponent, que fixarà l’horari de la sessió i aixecarà la corresponent acta de la mateixa.

Títol 3. Del Secretariat Permanent.

 1. El Secretariat Permanent de la Secció és el màxim òrgan de gestió de la Secció. Coordina i desenvolupa el treball de la Secció amb l’objectiu que els acords i les decisions de l’Assemblea es duguin a terme amb eficàcia. Per aconseguir-ho, cadascun dels seus membres tindrà les responsabilitats individuals i específiques derivades dels càrrecs respectius i/o assignades pel Secretariat Permanent en ple.

 2. El Secretariat Permanent de la Secció el formen el Secretari General i els delegats de la Junta, dels Comitès d’Empresa, els delegats LOLS, els de Salut i Prevenció de l’Ajuntament i dels OOAA i els altres companys i companyes que disposin d’hores sindicals per cessió dels anteriors.

 3. Quan cap dels afiliats a la CGT de l’Ajuntament de Barcelona tingui cap dret a hores sindicals, el Secretari General assumirà totes les funcions del Secretariat Permanent.

Títol 4. Del Secretari General.

 1. El Secretari General de la Secció ostenta la representació pública i legal de la Secció, tenint les facultats legals que corresponen a aquesta representació. Aquestes facultats seran exercides en assumptes d’interès per a la Secció sent responsable davant la mateixa de la seva gestió.

Títol 5. Del Secretari d’Organització.

 1. El Secretari d’Organització s’ocupa de coordinar les tasques internes de la Secció i el Secretariat Permanent, desenvolupant especialment funcions de logística, administració i tresoreria. La Secretaria d’Organització porta implícita la Vicesecretaria General de la Secció.

Títol 6. Del Secretari de Salut i Prevenció.

 1. El Secretari de Salut i Prevenció ostenta per delegació del Secretari General la representació de la Secció en totes les qüestions relatives a la problemàtica de Salut i Prevenció i coordina i assessora a la resta de la Secció i en general a tots els treballadors que s’adrecin a la mateixa per qüestions relatives a l’esmentada problemàtica.

 2. Si s’escau, el Secretari de Salut i Prevenció formarà part del Comitè paritari de Salut i Prevenció de l’Ajuntament en nom de la CGT i proposarà quan sigui necessari tots els altres representants en aquest Comitè o en d’altres anàlegs constituïts a l’Ajuntament o als seus OO.AA.

Títol 6. Dels Delegats LOLS.

 1. Els Delegats LOLS de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona els nomena el Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la CGT a proposta de l’Assemblea d’aquesta Secció Sindical.

 2. Les funcions i responsabilitats d’aquests delegats seran els que marca la legislació vigent, actualment l’article 10 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

 3. En tot cas, els delegats LOLS formaran part del Secretariat Permanent de la Secció Sindical i estaran igualment compromesos en les tasques de la Secció com els delegats electes en candidatures de la CGT als òrgans de representació dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i dels organismes autònoms adherits al Pacte-Conveni Marc.

Títol 7. De la permanència en els càrrecs.

 1. El Secretari General, el Secretari d’Organització i el Secretari de Salut i Prevenció són escollits per l’Assemblea de la Secció Sindical per un període de 4 anys, romanent en funcions durant el període de renovació, no sent possible en cap cas la repetició en el càrrec durant més de dos períodes consecutius.

 2. L’Assemblea de la Secció pot, de tota manera, revocar qualsevol dels càrrecs per majoria simple en el decurs de l’Assemblea Ordinària anual, quan així es demani i s’aprovi en el punt de l’informe de gestió i sempre que hi hagi un candidat alternatiu que compti amb un suport suficient.

Títol 8. De les altres àrees de responsabilitat.

 1. Sempre a expenses del que pugui determinar l’Assemblea d’Afiliats de la Secció, es configuren, sense el caràcter de càrrecs, al menys les següents àrees de responsabilitat:

+ Comunicació
+ Acció Sindical
+ Acció Social

 1. Tots els membres del Secretariat Permanent tindran si més no responsabilitat en alguna d’aquestes àrees, que assumiran voluntàriament, i hauran de rendir comptes de la seva gestió específica tant davant del conjunt del Secretariat Permanent com davant de l’Assemblea d’Afiliats de la Secció.

 2. El Secretariat Permanent en ple acordarà el contingut específic d’aquestes àrees de responsabilitat de cadascun dels seus membres, aixecant acta per certificar-ho. En qualsevol cas, la responsabilitat sobre un àrea faculta per actuar de forma autònoma i conseqüent amb les línies d’actuació generals de la Secció i obliga a mantenir informats a la resta dels membres del Secretariat Permanent dels passos i les iniciatives que s’hagin endegat.

Disposició final.

Aquest Reglament s’ha d’aprovar inicialment per majoria simple de l’Assemblea d’Afiliats, com qualsevol modificació futura. Les propostes de modificació es presentaran sempre a través del Secretari General, el Secretari d’Organització o per acord de majoria simple del Secretariat Permanent. El text de les propostes de modificació s’haurà de fer arribar al Secretari d’Organització com a mínim una setmana abans de la data de l’Assemblea on es discuteixi la seva aprovació, per tal que les registri i les faci arribar a tots els afiliats convocats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *