S’ALLARGA EL TERMINI PER A L’OFERTA PÚBLICA.

  S’entén prorrogada durant l’any 2021 l’habilitació temporal per a executar tant l’oferta d’ocupació pública o instrument similar de les administracions públiques, així com els processos d’estabilització d’ocupació temporal, el venciment dels quals es produeixi durant l’exercici 2020, previstos a les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 i 2018. Així mateix, s’amplia fins el 31 de desembre de 2021 el termini per aprovar i publicar en els diaris oficials les ofertes que articulin els esmentats processos d’estabilització.

Tal i com està la situació del tema dels interins, amb les diferents sentències i demandes (europees i estatals),  i en espera que hi hagi alguna decisió o canvi normatiu estatal, aquesta pròrroga dona més motius per evitar les presses, que incomprensiblement, tenen l’Ajuntament i els sindicats majoritaris per a fer oposicions. Encara estem a l’espera d’una resposta a la nostra proposta que, en qualsevol cas, no es convoquin les places ocupades pels interins en frau de llei.

Diu l’article 11 del decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel que s’aproven les mesures ” en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica”:    “Ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo temporal.
1. Con carácter excepcional, la habilitación temporal para la ejecución de la Oferta de Empleo Público, o instrumento similar de las Administraciones Públicas y de los procesos de estabilización de empleo temporal previstos en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y en el artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de procesos selectivos regulada en el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, cuyo vencimiento se produzca en el ejercicio 2020, se entenderá prorrogada durante el ejercicio 2021.
2. Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para aprobar y publicar en los respectivos Diarios Oficiales las ofertas de empleo público que articulen los procesos de estabilización de empleo temporal a los que se refiere el apartado anterior. En los demás extremos estos procesos se atendrán a los requisitos y condiciones establecidos en cada una de las citadas Leyes de Presupuestos, según corresponda”.