EXIGIM QUE L’AJUNTAMENT FACILITI JA MASCARETES A TOT EL PERSONAL TREBALLADOR.


És correcte que, com s’està fent, es facilitin mascaretes al personal que atén al públic. Però la resta de personal, se les han de seguir pagant de la seva butxaca quan és una obligació empresarial facilitar els equips de protecció individual establerts? Tot i que mantinguem distàncies entre companys cal tenir present que per anar a la feina hem d’utilitzar transports públics on la mascareta és obligatòria, interactuem contínuament amb altres companys  havent de posar-nos mascareta, passem per passadissos o zones comunes amb gent molt propera,…   Recordem l’article 17.2 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals:  “El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.”