Salut Laboral

Què són els delegats de prevenció?

D’acord amb la llei de Prevenció de Riscos Laborals els delegats de prevenció són els representants dels treballadors amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

Entre les seves funcions hi ha:

 • Col·laborar amb la direcció de l’Ajuntament de Barcelona en la millora de l’acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats pels responsables de l’administració pública sobre les decisions de planificació i l’organització del treball a l’Ajuntament de Barcelona i la introducció de noves tecnologies, en tot allò relacionat amb les conseqüències que aquestes poguessin tenir per a la seguretat i la salut dels treballadors. També cal consultar l’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i prevenció dels riscos laborals, el projecte i l’organització de la formació en matèria preventiva i qualsevol  acció que pugui tenir efectes importants sobre la seguretat i la salut dels treballadors.
 • Exercir la vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Acompanyar als tècnics en les avaluacions de tipus preventiu, així com  als inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites i verificacions que realitzin en els centres de treball per comprovar el compliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser informats pels responsables de l’Ajuntament de Barcelona sobre els danys produïts en la salut dels treballadors.
 • Rebre dels responsables de l’Ajuntament de Barcelona les informacions obtingudes per aquest procedents de les persones o òrgans encarregats de les activitats de protecció i prevenció.
 • Realitzar visites als llocs de treball per exercir una tasca de vigilància i control de l’estat de les condicions de treball.
 • Exigir a l’Ajuntament de Barcelona l’adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, podent efectuar propostes a l’empresari, així com al Comitè de Seguretat i Salut.
 • Proposar a l’òrgan de representació dels treballadors que s’adopti l’acord de paralització d’activitats en cas de risc greu i imminent.

Què és el Comitè de Seguretat i Salut?

El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan paritari (amb igual nombre de representants dels treballadors i de l’Ajuntament de Barcelona) i col·legiat de participació destinat a la consulta de les actuacions de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de prevenció de riscos.

Les seves competències són:

 • Participar en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’efectiva prevenció dels riscos, proposant a la direcció de l’Ajuntament de Barcelona la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.
 • Pot conèixer la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, els documents i informes relatius a les condicions de treball així com els procedents de l’activitat del servei de prevenció, els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors (per valorar les seves causes i proposar les mesures preventives), i conèixer i informar la memòria i la programació anual de serveis de prevenció.

Com s’organitza tot això a l’Ajuntament de Barcelona?

A banda del delegats de prevenció i del Comitè de Seguretat i Salut de tot l’Ajuntament de Barcelona, hi ha comitès i delegats de prevenció específics en tots els instituts municipals i altres organismes autònoms, i específics per a Bombers i per a Guàrdia Urbana.

La CGT tenim diversos delegats de prevenció en els diferents organismes, a més d’un equip de seguretat i salut propi, i treballem per a que les condicions de salut laboral es compleixin.

Si teniu qualsevol dubte o problema d’higiene laboral, seguretat, riscos psicosocials, ergonomia o condicions generals de salut relacionades amb el treball no dubteu en contactar amb el nostre correu electrònic ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org

Podeu consultar les actuacions realitzades a la nostra WEB http://www.cgtbarcelona.org/ssab/