Comissió de Valoració de Llocs de Treball

Valoració de Llocs de Treball – VLT

Fa mesos/anys que l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat formalment un procés per definir aquesta Valoració de Llocs de Treball (VLT) però al nostre entendre possiblement tot acabarà en no res. Des de la CGT volem manifestar el “caos” en que s’ha convertit aquest procés. Des de l’anada a la tornada sobre temes més generals a qüestions ben concretes, passant per la anul·lació constant i continuada de les reunions d’un calendari pactat inicialment que una vegada més no s’ha respectat.

A dia d’avui no hi ha un “full de ruta”. Tot plegat es tradueix en que no s’ha concretat res de res. A més, els responsables municipals de desenvolupar aquest procés es basen en un manual que hauria de ser la base de la nova VLT. Es tracta del manual de la Diputació de Barcelona. Des de la CGT pensem que el primer a fer és estudiar, debatre i definir si realment és aquest el manual que volem i, en tot cas, elaborar-ne un de propi ajustat a la realitat específica de l’Ajuntament de Barcelona.

Elaborar la VLT ens hauria de permetre eliminar diferències consistents en desproporcions entre uns llocs i uns altres, al nostre entendre injustificables, en els complements circumstancials, per exemple. Només si fem “net” podrem fer una VLT com cal.

Fer una VLT en condicions implica també aplicar el criteri de què a igual treball corresponen el mateix nivell, els mateixos complements i no cal dir, el mateix salari, amb indiferència del lloc on es treballi.

Per a què la VLT sigui efectiva cal què, un cop fets l’anàlisi i la descripció dels llocs de treball tot assignant a cada lloc un valor econòmic o percentual, això tingui una traducció econòmica concreta a la nòmina, i també cal que aquests valors, formin part de la fitxa que per a cada lloc s’ha establert en la Relació de llocs de Treball – RLT. Però fer això implica necessàriament la participació dels treballadors i no només dels seus representants. D’una forma directa, ja sigui individualment (segurament a través d’un qüestionari) o de forma grupal on poder debatre amb les companyes la millor definició de cadascun un dels llocs de treball.

Relació de Llocs de Treball – RLT

La Relació de Llocs de Treball (en endavant RLT) és una eina legal per definir la plantilla d’una empresa o organisme públic. La RLT de l’Ajuntament de Barcelona defineix tots i cadascun dels diferents llocs de treball a banda de clarificar i homogeneïtzar les diferents retribucions i les diferents possibilitats de mobilitat, o la provisió dels diferents llocs de treball o la promoció interna, entre moltes altres coses.

Però la RLT també ha de servir per a què tothom pugui saber quines possibilitats de carrera professional pot desenvolupar. En aquest sentit, veiem molt necessari obrir un debat sobre la doble categoria per accedir a determinats llocs. Així com què per a un mateix nivell d’estudis (grau universitari), les categories assignades als llocs són diferents, creant discriminació salarial com, per exemple succeeix amb els
treballadors socials o les mestres que són A2, mentre que els pedagogs o els economistes són A1, etc.