SOBRE LA SENTÈNCIA DE CSIF I LA MALA PRAXIS D’OBVIAR LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ PER A TOTS ELS TEMES QUE LI CORRESPONEN.

   La recent sentència per  la demanda del CSIF  sobre el pla d’igualtat obliga a l’ajuntament i als sindicats majoritaris a plantejar-se d’una vegada qui està en les diferents meses i on es negocien les coses, sense excloure als altres. No és de rebut que de vegades “ens deixin” participar en meses perquè històricament hem treballat en les mateixes (com ha passat amb la CGT en els plans d’igualtat) i per contra facin trampes al solitari col·locant o intentant col·locar tota negociació nova (quan no són meses simplement observadores sinó que contínuament es fan canvis petits o grans) a unes meses derivades que fan derivar del conveni o diuen que segueixen el conveni.
Quan no costa res complir la legalitat i tractar-ho a la mesa general de negociació. O encara millor, a les meses de funcionaris i de laborals (que estan inoperatives)  o la junta de`personal i comitè d’empresa. Llocs on hi som tots els sindicats.
Passa amb la mesa de formació, amb la mesa de mobilitat, amb el FAS i amb altres meses. I encara pretenen fer el mateix amb meses per negociar la jubilació anticipada o el teletreball. Quina seguretat jurídica ens garanteix qui es salta les lleis segons la seva conveniència? Quin interès hi ha d’excloure de la negociació sindical als altres sindicats?
  La sentència recorda:
Debe significarse que el EBEP distingue de un lado, las mesas generales o sectoriales–aquellas que tienen por objeto la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo de su ámbito (art. 34.3); y de otro las comisiones paritarias de  seguimiento de un Acuerdo , que tienen por objeto velar por su estricto cumplimiento (art.38). Mientras en aquella están presentes las organizaciones sindicales legitimadas, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 6 y 7 LOLS en estas otras, su composición será la que determinen los firmantes del acuerdo (art. 5 EBEP).
  Por tanto, la aprobación de un nuevo acuerdo o plan de igualdad está encargada a Mesa de negociación y no a una mesa de seguimiento (…)
(..)como acertadamente expone el Ministerio Fiscal no puede confundirse el término “partes legitimadas de una negociación iniciada” con “partes legitimadas para una nueva negociación”.