Què passa per l’Ajuntament?

Des de les darreres eleccions sindicals què va passant per aquí? Us fem un resum dels darrers mesos i de la situació actual a nivell sindical.

Durant aquests darrers 3 mesos des de les eleccions s’han constituït els diferents òrgans de representació com la Junta de personal (representant dels funcionaris) i el comitè d’empresa (representant dels laborals). Apart dels comitès dels diferents organismes autònoms. Estan representats tots els sindicats amb delegats.

Tots els sindicats es reuneixen periòdicament a través de la junta de portaveus. S’ha canviat recentment el seu reglament de funcionament intern.

La Junta de personal i el comitè d’empresa són els que proposen i aproven els diferents delegats de prevenció. Us informem que la CGT té delegats de prevenció a l’IMSS, IMEB, CEB i al comitè de Seguretat i Salut general de l’Ajuntament.  A més de participar com a observadors al comitè de seguretat i salut de l’IMH.

D’altra banda, s’ha constituït la mesa general de negociació on hi som alguns dels sindicats que complim els requisits de percentatge o representació (CCOO, UGT, CGT i CSIF).  Per ara, a les reunions de mesa general bàsicament s’ha donat, per part de l’Ajuntament, informacions relatives a diferents temes que altres sindicats ja us han anat informant al llarg d’aquestes setmanes: els interessos de l’1%, l’increment del 0,25% o els criteris per a la provisió de llocs de treball, que l’Ajuntament interpreta en contra de la opinió de tots els sindicats i que contradiuen la sentència que ha anul·lat el SOM.

La CGT hem insistit que l’única manera de sortir d’aquesta inseguretat jurídica per les implicacions d’aquesta sentència, és negociar d’una vegada una Relació de Llocs de Treball de veritat, que faci una valoració justa dels llocs de treball i que acabi, entre d’altres aspectes, amb la doble escala salarial.

A la mesa general també s’han arribat a alguns acords com la creació d’una nova categoria per a persones amb discapacitat intel·lectual o l’homologació dels treballadors i treballadores laborals del CEB.

Apart d’aquestes qüestions tots els sindicats hem insistit en la necessitat que l’Ajuntament informi de les dates de les properes proves de l’oferta pública, alhora que aclareixi quina modalitat tindrà el cas pràctic.

D’altra banda, actualment s’estan conformant els diferents grups de treball sectorials (meses tècniques) com el de l’IMSS, IMEB, CEB, SPEIS o Guàrdia Urbana. En aquests grups de treball la representació sindical es determina en funció dels membres de la mesa de funcionaris.

En relació al conveni 2017-2020 i al seu seguiment, els resultats de les eleccions sindicals i la nova configuració tant en la mesa general així com l’aparició de nous actors sindicals (com Intersindical-CSC o CSIF), dóna un nou escenari en relació a la negociació col·lectiva. D’una banda, com ja hem dit, trobem la mesa general, on hi ha uns sindicats (CCOO, UGT, CGT i CSIF) amb la seva corresponent representació. Però, d’altra banda, ens trobem que existeix una comissió de seguiment del conveni, que té una configuració sindical diferent doncs formalment només la integren els sindicats que van signar el conveni (CCOO, UGT i SAPOL) ja que nosaltres continuarem sense adherir-nos.

Aquesta doble via d’interlocució amb l’Administració comporta conflictes en la interpretació dels temes que són matèria d’una taula o una altra. Des de la CGT, amb els assessoraments jurídics corresponents i en base a diferents sentències, manifestem i exigim que la comissió de seguiment únicament s’hauria d’ocupar de fer seguiment, vigilar que es compleixi el conveni i interpretar els continguts del mateix. És a dir, es tracta d’una “mesa aplicadora” i no una “mesa negociadora”.

En conseqüència, no pot incloure temes que comportarien nous acords o canvis en les condicions de treball com, per exemple, el tema de la jubilació parcial i incentivada o el grup B de classificació professional.

Qualsevol canvi en les condicions de treball s’ha de tractar en una “mesa negociadora” i per això existeixen la mesa general i els grups de treball (meses tècniques) sectorials. Hem reclamat a l’Administració que clarifiqui quins temes són de mesa general i quins altres són de comissió de seguiment. Exigim a tots els actors implicats (administració i la resta de sindicats) joc net i que no es creïn taules paral·leles de negociació a la mesa general. No descartem demanar el vostre suport per defensar els drets de tot el personal i perquè es respecti la nostra representativitat a tots els espais i sectors.

Finalment, us informem que des de la CGT hem continuat aquests darrers mesos amb la nostra acció sindical en diferents sectors i col·lectius (Serveis Socials, EAIAs, UTEH, PIADs, SARA, IMEB o CEB, entre d’altres). En aquest article http://cgtcebimeb.blogspot.com/2019/07/comunicat-activitat-recent.html?m=1 podeu trobar l’activitat recent que hem dut a terme a l’IMEB i el CEB.

Bones vacances i bon estiu a tothom!

Secció Sindical de la CGT de l’Ajuntament de Barcelona