PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA SEGONS LA LLEI 20/2021

Us recordem que totes les administracions públiques tenen l’obligació de realitzar el procés d’estabilització del seu personal que ha estat en frau de llei durant anys, segons la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Qui està cridat a aquest procés d’estabilització?

Tot el personal estructural que hagi ocupat de forma temporalment i interrompuda durant almenys els 3 anys anteriors al 31 de desembre de 2020 segons l’article 2 de la llei. Així, es faria un concurs de mèrits per a tots aquells que hagin estat abans de l’1 de gener de 2016 i un concurs oposició “reduït” per a tots aquells que hagin estat després de l’1 de gener 2016 i abans de l’1 gener de 2018. La resta de personal en oposició clàssica.

Artículo 2. Procesos de estabilización de empleo temporal.

■ 1. …se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotades presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.

■ Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta (concurso de méritos) incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Quines obligacions té l’Ajuntament de Barcelona?

L’Ajuntament de Barcelona convocarà, amb caràcter excepcional, pel sistema de concurs i una sola vegada, totes les places ocupades amb anterioritat  a l’1 de gener de 2016 i podran ser objecte de negociació segons la disposició addicional sisena.

Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración.

■ Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma interrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

■ Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

La CGT ha demanat en les dues últimes reunions de la mesa general, fora dels punts de l’ordre del dia, la identificació de les places ocupades per persones en els diferents processos, tal com disposa la disposició vuitena de la llei, de tot l’Ajuntament i els seus organismes. Urgeix comprovar que s’inclou totes les persones temporals afectades per ser incloses en aquesta llistat que s’ha d’entregar l’1 de juny d’enguany al Ministeri de Funció Publica.

Per a la CGT ha estat una lluita l’estabilització de tot el personal temporal de l’Ajuntament durant aquests anys, una lluita al carrer, amb les plataformes d’interines i al Parlament. Veiem la necessitat de portar en sessió monotemàtica l’estabilització a la mesa negociadora.

Esperem que l’Ajuntament de Barcelona convoqui aviat una reunió monotemàtica de processos d’estabilitat, tal com fa amb els processos d’oferta pública o promoció interna. L’Ajuntament de Barcelona es va comprometre, a l’anterior reunió de la mesa general, a informar a cada treballador/a afectat/da a finals d’abril. Hi ha administracions que ja han publicat el nombre de places que van a concurs de mèrits i concurs-oposició extraordinari com la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El calendari a aplicar segons la llei és el següent:

1.   Publicació de l’oferta d’ocupació pública amb el llistat de places afectades abans de l’1 de juny de 2022.

2.   Publicació de les convocatòries (Bases) abans del 31 de desembre de 2022.

3.   Resolució de tots els processos abans del 31 de desembre de 2024.

Des de la CGT demanem una mesa per a l’estabilització de forma prioritària a qualsevol altre tema. Creiem necessari que tota persona que hagi d’estar en un procés d’estabilització sàpiga si va a concurs de mèrits o a concurs oposició extraordinari. Els afectats tenen dret a saber a quin tipus de procés de selecció s’hauran d’enfrontar, i ho necessiten saber el més aviat possible.

Per tot això, des de la CGT estem atents a com es desenvolupa aquest procés d’estabilització i volem ser informats de quantes (i quines) persones es veuran afectades, tant pel concurs de mèrits com pel concurs oposició extraordinari.