EnsenyamentGeneral

La importància del sector educatiu a l’Ajuntament de Barcelona

Companyes i Companys, aquest dimecres 29 de març son les eleccions sindicals a l’Ajuntament de Barcelona. En aquest 5è comunicat us explicarem les diferents problemàtiques en el sector educatiu i quines propostes en fem.

La nostra principal reivindicació ha sigut regularitzar el personal interí que ha dedicat gran part de la seva vida a donar-ho tot pels serveis públics i així equiparar-les en termes de participació en concursos de trasllats, accés a tots els permisos, llicències, excedències, etc.

Un personal interí que ha aguantat unes retallades sense precedents durant la crisi financera i ha estat a primera línia durant la crisi de la  pandèmica Covid19.

Feia més de 12 anys que no s’havia convocat cap oposició de docents ni d’educadores bressol a l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, les persones interines no havien tingut l’oportunitat d’estabilitzar la seva plaça.

Hem exigit el compliment de la Directiva europea 1999/70/CE i de la sentencia del TJUE del 19 de març sobre l’abús de temporalitat en les administracions públiques. Hem convocat fina 4 vagues interines

Gràcies a les vagues i l’esforç de les persones que vam sortir al carrer, hem aconseguit la convocatòria d’un concurs de mèrits i una oposició reduïda.  I gràcies a la pressió que hem fet en la negociació de les bases d’estabilització de l’Ajuntament s’ha aconseguit protegir les persones amb més antiguitat.

En relació a la jubilació patim greuges comparatius amb altres col·lectius de l’Ajuntament amb condicions especials de jubilació, com la guàrdia urbana o bombers. Aquesta demanda es justifica per les exigències físiques i mentals que a partir de certa edat són incompatibles amb la docència.

Per tot això demanem que s’implementin opcions de jubilació a partir dels 60 anys i-o opcions de reducció de la jornada pels majors de 60 anys cobrant i cotitzant el 100% i-o opció d’adaptació dels llocs de treball a partir dels 55 anys, possibilitant tasques que redueixin l’atenció directa als infants, adolescents i joves.

En relació a l’IMEB – Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

Desenvolupament de la categoria B.

Vam aturar les oposicions que ens va plantejar l’administració amb una rebaixa de categoria a C1 i hem mantingut la categoria A2 amb el fi de mantenir aquestes condicions per totes les mestres i educadores.

Vam demanar dictamen jurídic pel desenvolupament de la categoria B per part de l’Ajuntament, tres anys després l’ajuntament el desenvolupa.

 Som el primer sector a tenir aquesta categoria laboral. 

Proposem crear un nou model educatiu per donar resposta a diverses problemàtiques fent front a les mancances que l’actual model arrossega des de fa anys. 

Proposem un model on l’etapa 0-3 anys s’ha de considerar com una etapa educativa i no com un servei assistencial i amb ràtios recomanades a Europa de 6 lactants, 9 caminants i 15 grans.

També demanem la “parella educativa” en el mateix horari i amb les mateixes condicions laborals. Actualment hi ha 4 hores en les que la docent esta sola i la situació és insostenible. I òbviament demanem la substitucions des del primer dia.

També demanem regular de forma oficial que a les escoles es puguin compactar els permisos per triennis, dies addicionals de vacances per anys d’antiguitat, borsa d’hores, formacions… per tal de que aquests permisos puguin ser coberts per una mateixa substituta en un temps concret. Les substitutes que treballin més de 6 mesos haurien de cobrar a la paga d’estiu.

Proposem crear una nova funció dins els equips que donés suport a la realització de les tasques administratives/burocràtiques per aquelles treballadores majors de 55 anys en la línia de descargar-les de l’atenció directa als infants tot alliberant a les direccions i aquestes poguessin dedicar més temps a acompanyar amb coherència i concordança el projecte pedagògic de l’escola.

Una reivindicació important en aquest sector és la revisió i increment del complement d’experiència professional d’acord amb la categoria A2.

Per cada infants amb Necessitats Especials Educatives (NEE) caldria reservar 2 places i contractar professionals per a garantir l’acompanyament i el suport necessari per tots els infants amb NEE.

En relació a les direccions dels centres, demanem un increment del complement de direcció, des el primer dia i també contemplar els grups dels Espais familiars dins el complement de direcció de grups atesos. I que la adjudicació dels de direccions sigui amb transparència i equitat.

També demanem suport en la tasca d’avaluació del personal interí i el suport necessari per fer les tasques administratives/burocràtiques i contemplar un temps de traspàs davant els canvis de direcció.

També demanem finalització del curs abans del 15 de Juliol, ja que és el mateix dia que acaban els infants, necessitem temps  per poder tancar el curs i l’escola en condicions per fer valoracions, memòries, coordinacions entre l’equip i equips externs, traspassos casos infants.

Per a totes les docents també demanem la possibilitat de compactar la jornada per les persones que fan reducció de jornada segons estableix el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de març (medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación) i revocar la circular IMEB 4/2019. I també demanem la possibilitat de demanar la reducció de jornada per conciliació al llarg del curs i no només una vegada a l’any.

A més i de forma urgent, per a les educadores bressol, demanem transparència i publicitat de les borses i adjudicacions de llocs de treball així com la possibilitat real de mobilitat a altres ens de l’Ajuntament.

Vegeu més raons per votar CGT IMEB a https://www.cgtensenyament.cat/per-que-triar-cgt/ 

En relació al Consorci d’Educació de Barcelona – CEB i als seus docents, cal dir que a causa del pacte d’homologació amb els docents de la Generalitat de Catalunya, les possibilitats de negociació i de millora de les condicions laborals queda molt reduïda.

Per això tenim dues opcions:

  1. Ampliar el pacte d’homologació i ser reconeguts com a docents de la Generalitat en tots els sentits i reconeixement de la possibilitat de mobilitat a tot el territori català.
  2. Derogar el pacte d’homologació i ser considerats com a personal municipal de ple dret amb capacitat negociadora en tots els àmbits del dret laboral.

En tot cas, demanem la reducció de 2 hores lectives a partir dels 55 anys, recuperació del poder adquisitiu, recuperació dels horaris anteriors a la crisi, la bonificacions de les reduccions de jornada per cura de fill/filla fins els 12 anys, cobrament del 100 % dels complements dels càrrecs tot i gaudir d’una reducció de jornada, complement de perillositat per docents d’escoles d’educació especial amb alumnes amb problemes conductuals, etc.

També de forma urgent demanem la creació de normativa de borses específica del CEB amb transparència i publicitat. L’accés complert a la intranet i als sistemes de comunicació segons normativa. També una borsa de 15 h per motius de salut o assimilar-se als dies personals de la resta de treballadors de l’Ajuntament.

Com en el col·lectiu de l’IMEB demanem les substitucions des del primer dia així com fer efectiva la mobilitat a altres ens de l’Ajuntament, sobretot en els casos que per motius de salut no sigui recomanable treballar en l’entorn escolar.

Demanem també la convocatòria de places als CRPs com estableix l’actual conveni, tot revocant la decisió unilateral del CEB d’amortitzar les places municipals als CRPs i negar l’accés als docents de l’Ajuntament. També convocatòria de places de catedràtic i la destinació del Fons Social Europeu a les Escoles d’Adults.

En relació al PAS (personal d’atenció i serveis) demanem l’accés complert a la intranet, transparència en les borses, concurs de trasllats pel personal subaltern, establiment d’una ràtio alumnat/personal subaltern, ajust del calendari de matrícula de l’FP a l’horari del personal administratiu i revisar la categoria professional del personal administratiu segons les funcions que realitzen.

En relació al PAE (TEEI, TEEE i TIS) demanem l’accés complert a la intranet, transparència en les borses, procés d’estabilització del personal interí que no suposi la possible pèrdua del lloc de treball atès que no s’han convocat mai oposicions en aquestes categories, la creació del grup B que correspon a les titulacions requerides, el plus de perillositat pel personal que treballa en centres amb alumnat amb problemes conductuals, el plus de manutenció en els casos en que el personal treballa a l’hora del migdia i l’accés a formació específica i a formació de centre.

I per acabar, en relació a la salut laboral demanem el reconeixement de les malalties professionals i la implementació de les recomanacions i mesures derivades dels estudis de riscos laborals i psicosocials.

Com podeu veure, la organització en el sector educatiu és complexa però a la CGT tenim consciència clara que això no pot ser motiu de discriminacions arbitràries

DEFENSEM UNA EDUCACIÓ 100% PÚBLICA, INCLUSIVA, DEMOCRÀTICA, FEMINISTA, LAICA, TRANSFORMADORA, EN CATALÀ I AMB RECURSOS.

Consulta més raons per votar CGT CEB-IMEB a:

https://www.cgtensenyament.cat/perque-triar-cgt-ceb-imeb/ 

Per tot això i més… 

vota CGT