Tres noves baixes per incapacitat temporal

Des de la secció sindical de CGT a l’Ajuntament de Barcelona, volem informar de tres nous supòsits d’incapacitat temporal per contingències comuns que entren en vigor l’1 de juny.
 Baixa per menstruació incapacitant
 Baixa en la setmana 39 d’embaràs
 Baixa per interrupció de l’embaràs

Exigim que l’Ajuntament modifiqui el conveni al més aviat possible per incloure’ls o arribar a un acord perquè es puguin gaudir actualment!

  1. BAIXA ESPECIAL PER MENSTRUACIÓ INCAPACITANT

Derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada (endometriosis, miomes, malaltia inflamatòria pelviana, adenomiosis, polipós endometrials, ovaris poliquístics o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol classe) podent implicar símptomes com disparèunia, disúria, infertilitat o sagnats més abundants.

Subsidi abonat a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà a la baixa en el treball fins a l’alta mèdica. Sense requisit de carència o cotització prèvia.

  1. BAIXA EN LA SETMANA 39 D’EMBARÀS

Amb efecte des del dia primer de la setmana 39 d’embaràs fins al part.

El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball fins al part. L’Administració abonarà el salari íntegre corresponent al dia de la baixa. S’exigeix un període mínim de cotització segons l’edat que tingui complerta la persona gestant en el moment d’inici de la baixa.

  1. BAIXA DERIVADA DE LA INTERRUPCIÓ DE l’EMBARÀS

Voluntària o no, sempre que rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i que la persona estigui impedida pel treball. En els supòsits d’interrupció de l’embaràs deguda a accident de treball o malaltia professional, la baixa es considerarà incapacitat temporal per contingències professionals.

Subsidi abonat a càrrec de la Seguretat Socials des de l’endemà al de la baixa en el treball, tenint l’Administració el deure d’abonar el salari íntegre corresponent al dia de la baixa. Sense requisit de carència o cotització prèvia.

Normativa: Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, en la seva Disposició final tercera estableix la modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Davant qualsevol dubte o consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ajuntamentbarcelona@cgtbarcelona.org