SOBRE LA NEGOCIACIÓ D’UN NOU CONVENI.

    1. No es pot negociar un nou conveni mentre no millori la situació econòmica?

No és cert. Primer perquè un conveni no només recull qüestions econòmiques, les quals es podrien ajornar si fos necessari. I segon, tal com diu l’estadística de negociació col·lectiva del ministeri de Treball i Economia Social, al llarg de tot l’any passat, en plena pandèmia i recessió, les pujades salarials pactades en conveni s’han mogut en entorns superiors a l’1,9%, amb excepció dels dos últims mesos de l’any, on van baixar fins a l’1,89%.

2. Ens trobem davant del millor conveni de la història i  ja no cal tocar res?

Hem de tenir present que han canviat moltes coses des de la signatura del conveni ja vençut i (no ho oblidem), ja denunciat. Per exemple la pandèmia ha posat de manifest la importància del col·lectiu de treballadors/es dels serveis socials, el qual per la seva essencialitat mereix un tractament específic, com també és el cas de la guàrdia urbana i bombers.

Hi ha moltes coses a millorar i moltíssima feina a negociar. És del tot necessari abordar d’una vegada la carrera professional, segueixen existint problemes d’horaris i de conciliació familiar i laboral, molts treballadors/es arrosseguen complements personals transitoris i no veuen cap augment de sou, patim la doble escala salarial pels famosos complements personals de migració, molt personal no veu reconeguda la complexitat  o dificultat de la seva feina pel llistat limitat de complements, cal parlar de la jubilació… I a molts  col·lectius amb problemàtiques diverses se’ls ha anat dient que “això teu s’ha de negociar en el conveni”: serveis socials, bombers, registres, hisenda, IMI,  personal d’atenció al públic, inspectors, serveis de llicències i un llarg etcètera.

3. Que passa amb les diferents comissions o meses que podrien quedar “pendents” a l’estar el conveni denunciat?

Com ja hem dit reiteradament tota comissió o mesa que no sigui estrictament de seguiment (és a dir en la que es negocia alguna cosa), no es pot fer derivar del conveni, va lligada a la mesa general. Per tant la mobilitat, jubilació anticipada, teletreball, o qualsevol altre tema es pot (complint per una vegada amb la llei) derivar-lo a la mesa general i que ho negociïn qui legalment ho han de fer. O millor, es pot portar a les meses de funcionaris i laborals (que estan inactives) on estem absolutament tots els sindicats.

4. No es pot negociar un nou conveni ja que caldria fer reunions presencials i 30 persones seria massa gent?

La pandèmia no està obstaculitzant la negociació de convenis a altres administracions i al sector privat.  I aquí no hem parat de negociar de forma telemàtica oposicions, promoció interna, taules salarials, temes de riscos laborals, pla d’igualtat, treball a distància, etc.

A banda que és molt discutible que facin falta 30 persones per negociar un conveni, degut a la seva “complexitat”, sabem que hi ha molts mitjans telemàtics que permeten reunions multitudinàries.

5. És obligatori negociar un nou conveni col·lectiu quan l’anterior ha caducat i ha estat denunciat?

Per part de l’empresa (ajuntament) sí que ho és.

Per la part sindical resulta molt estrany que algun sindicat és negui a negociar millores laborals per als seus treballadors/es. Una tasca tan important com la de determinar les condicions que han de regir el marc del nostre sistema de relacions laborals, no pot quedar a la “voluntat” d’aquells que, pel sols fet de tenir la majoria per “imposar-se” es neguen a constituir la comissió negociadora del nou conveni. Tot sabent que un cop denunciat hi ha un mes per a la seva constitució i si passa un any sense un nou acord, aquest, l’actual, perd la seva vigència.

No poden escollir si negocien o no, sinó que tenen el deure de fer-ho i, a més, de bona fe. Oposar-se significa paralització i bloqueig i que les condicions pactades en el conveni anterior es perllonguin en el temps sense ser renovades, sense ajustar-se a les noves situacions i condicions. La qual cosa acabarà  produint un greu perjudici per a la immensa majoria dels i les treballadores municipals.