RESUM DEL QUE VA REIVINDICAR LA CGT A LA MESA GENERAL DEL PASSAT 28 DE DESEMBRE DE 2021 (DIA DELS INNOCENTS)

L’ajuntament ens van convocar amb presses per a aprovar l’oferta pública, en ple període de vacances i sense tenir les dades amb suficient antelació per treballar-les i consultar-les abans de la reunió.

Ens va cridar l’atenció la interpretació del Reial Decret 14/2021 (Icetazo) per part de l’administració, que en la seva exposició calcula les places ocupades pels interins des del 2017. Al decret parla de reconeixement abans de l’1 de gener de 2016. També crida l’atenció la manera de veure el decret,  especialment  l’article 2 i  les disposicions addicionals 6a i 8a per concurs de mèrits de totes dues.

La CGT ens vam abstenir en la votació per a l’aprovació d’aquesta nova oferta pública perquè davant la nostra pregunta de quin tipus de procés seria, no ens van contestar. És a dir, no va quedar gens clar quines places sortirien per la via del concurs de mèrits i quines per la via ordinària de concurs oposició.

Com sabeu, el Reial Decret aprovat el 2 de desembre de 2021 permet el concurs de mèrits per a les places ocupades temporalment des del gener de 2016. I la CGT aconseguíem un redactat en aquest sentit en el nou conveni aprovat el mateix dia.

Caldria dos processos diferenciats:

1) Per al personal de menys antiguitat, que van per CONCURS OPOSICIÓ que és el que fa habitualment l’Ajuntament, la qual cosa no suposa cap canvi.

2) Un altre procés d’estabilització de la temporalitat per CONCURS DE MÈRITS, del qual no van voler parlar,  i que es recull  a les disposicions addicionals 6a i 8a i l’article 2 de l’Icetazo.

Recordem que cal establir els mecanismes per facilitar la màxima estabilització i continuïtat laboral,  mitjançant la utilització de totes les mesures legals possibles en els processos d’estabilització de l’ocupació, d’acord amb la normativa d’aplicació com són l’agilització dels processos de selecció , la reducció de temaris o d’altres que també pugin quedar establertes a la normativa, com el concurs de mèrits, així com l’aplicació negociada de qualsevol altra legislació de referència que pugui promulgar-se en aquest sentit i dels criteris que regeixen les bases de les convocatòries.

Vam demanar  a l’Ajuntament que compleixi la sentència 1999/70/CE, ja que el decret estatal no és una transposició correcta de la sentència i no hi ha cap mesura que es pugui entendre com a sanció o obligació a l’Administració. Els processos d’oposició en la situació d’abús de temporalitat que patim, són una trinxadora d’interins i un negoci per a algunes organitzacions. A més no constitueixen  una consolidació facilitadora i real del problema de la temporalitat en aquest Ajuntament.
Vam demanar un compromís de l’administració sobre el nombre de places destinades al concurs de mèrits i no vam rebre cap tipus de resposta ni concreció detallada de quantes places es consolidarien per la via del  concurs-oposició i quantes per la de concurs de mèrits. L’administració es va limitar a fer la  diferenciació de les 1054 de taxa de consolidació i 381 de taxa ordinària, però sense explicar el nombre destinat als concursos de mèrits (que la llei permet fer per separat i que està pendent de negociació).

Això crea dubtes davant d’un conflicte no resolt i ens vam abstenir justament per no veure clar aquest tema, ja que està pendent de negociació.

La CGT sempre hem fet defensa del personal temporal i interí de  l’Ajuntament, i donada la nostra independència sindical i financera no podem signar indefinicions que deixen un conflicte obert i sense sortida pactada.

Celebrem que l’Ajuntament, amb articles als mitjans de comunicació, publicités aquest Nadal l’existència d’un gran acord. La llàstima és que no és gran, és molt millorable, no és un acord sinó una simple adhesió de dos sindicats i no han aclarit les llacunes que té a tota la part sindical.

SEGUIM DEMANANT SOLUCIONS REALS I CLARES AL CONFLICTE DE LA TEMPORALITAT.

Esperem molt aviat una NOVA convocatòriade la mesa general en la que es pugui parlar dels concursos de mèrits i de les seves bases, en compliment del decret llei 14/2021 en vigor des del passat 22 de desembre de 2021. I concretar el que es farà amb les places ocupades temporalment des de l ‘1 de gener de 2016, que es podrien consolidar  per concurs de mèrits amb un procés de caràcter excepcional que finalitzes el 31 desembre de 2024. Aquest procés de concurs de mèrits d’estabilització caldria negociar-lo abans de l’1 de juny de 2022. I tenir en compte els anys de prestació de serveis en llocs de treball a l’ajuntament, segons explica la disposició addicional 8a, ocupats amb caràcter estructural.