General

Previsió d’oferta pública:

L’oferta pública es planteja davant la gran temporalitat que hi ha a l’Ajuntament. Es fa una oferta pública de 1435 places per a l’any 2022, enfront les 4477 places de temporals que hi ha actualment. I que van en augment, ja que cada dia entra nou personal via borses.

Per reduir fins al 8% la temporalitat, tal com exigeix la llei i diu el Reial Decret 14/2021 (donant caràcter excepcional i marcant com a  data final el 31 de desembre 2024), que cal fer?. En els propers anys 2022 i 2023 s’hauria de negociar una oferta pública d’aproximadament 919 persones cada any (com a mínim) i executar-la en els propers 2023-2024.

Si hi ha voluntat de resoldre el problema de la interinitat cal tenir en compte la llarga temporalitat de més de 5 anys, que suma 1625 persones. Entre les quals hi ha gent amb més de 15 anys d’antiguitat i més de 5 anys a l’Ajuntament ocupant llocs de forma estructural. I sense oblidar a les persones que tenen una antiguitat de menys de 5 anys que estan afectades també per la temporalitat i per l’oferta publica.

I cal tenir en compte que la temporalitat té gènere  essent en la gran majoria dones, que fan cura i treball a la vegada, i en ocasions cura a persones d’edat avançada.

Esperem que l’Administració comenci a veure que conviuran dos processos diferencials:

– L’oferta pública pura, que en aquest Ajuntament es diu concurs oposició.

– I la nova forma de fer, amb concurs de mèrits amb noves bases, que permetin consolidar el màxim de places dels temporals en frau de llei.

I si, com sembla, es trasllada malament el contingut del Reial Decret 14/2021, això seguirà provocant reclamacions tan als tribunals com a instancies europees. La qual cosa generà inseguretat jurídica.

Demanem per aquest any 2022 una calendarització i negociació real, per resoldre el conflicte obert i negociar tots els detalls que no s’han contemplat.