LA CGT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA NO PARTICIPARÀ COM A OBSERVADORA EN ELS PROCESSOS DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La nostra Secció Sindical ha comunicat a la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals la nostra decisió de no participar com a observadors en els concursos de mèrits, lliures designacions i processos interadministratius.

No donem suport a les convocatòries que s’estan duent a terme, ja que arran de la sentència del SOM hi ha en aquests moments, en seu judicial, un recurs d’apel·lació sobre l’activitat administrativa de l’Ajuntament en matèria de selecció.

Aquesta situació pot provocar en un futur diferents resolucions que afectin els processos convocats i que directament perjudiquin les persones que hi hagin participat i adquirit llocs de treball de forma definitiva.

La decisió no afecta l’oferta pública, la promoció interna i/o els processos de mobilitat que es puguin dur a terme a l’Ajuntament de Barcelona i els seus Organismes Autònoms. En aquests casos continuarem participant activament com a observadors.

TAMPOC DONEM SUPORT A L’ENTRADA DE PERSONAL D’ALTRES ADMINISTRACIONS DE FORMA INJUSTIFICADA

El passat dia 2 d’agost vam fer arribar a la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals un escrit davant la intenció, segons la nostra valoració, d’obrir les portes de manera irregular a què el personal provinent d’altres Administracions romanguin de manera indefinida a l’Ajuntament de Barcelona (veure document adjunt destinat a la Direcció de Recursos Humans de l’Ajuntament).

Val a dir que no es tracta d’una postura en contra de ningú sinó en favor que l’Ajuntament apliqui una política de provisió de llocs i de promoció que respecti i prioritzi el seu propi personal.

L’escrit és el següent:

La Secció Sindical de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona no votarem a favor d’incloure a les bases de requisits comuns de participació en qualsevol convocatòria de provisió de llocs interna, el paràgraf tercer de l’apartat b), del document presentat per la Direcció de Recursos Humans a la Mesa General del passat dia 17 de juliol.

Raonaments:

En relació amb la mobilitat voluntària entre Administracions Públiques o mobilitat interadministrativa es tracta d’una possibilitat de trasllat d’empleats públics de naturalesa voluntària establert a l’article 84 del TREBEP i emmarcada en la gestió eficient dels recursos disponibles. No obstant això, aquesta hauria de canalitzar-se a través d’allò previst a la RLT, és a dir, hauria de ser aquest instrument el que prevegi, en el seu cas, la possibilitat que determinats llocs de treball restin oberts a funcionaris provinents d’altres Administracions.

En matèria de selecció de personal ens trobem, massa sovint, amb concursos declarats deserts. Aquest fet suposa que dins la nostra Organització no hi ha personal suficientment preparat per a assumir determinades funcions. Tot això genera desmotivació i desconfiança envers els processos de selecció i fa que a molts concursos ja no s’hi presenti gairebé ningú. I és aleshores quan es convoquen concursos interadministratius de lliure designació, tot i que la lliure designació té caràcter excepcional d’acord amb l’article 119 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, mitjançant el qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals (RPSEL), on s’estableix que “Únicament es poden proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs que figurin a la relació de llocs de treball amb aquesta qualificació, i amb la convocatòria pública prèvia”.

La nostra postura:

Excepte en aquells casos realment i fefaentment justificats de manca de personal intern amb la capacitat i idoneïtat per a desenvolupar determinades funcions no s’haurien de convocar concursos interadministratius i, molt menys, amb convocatòries de lliure designació. Així i tot, aquests llocs haurien de ser ocupats de manera completament provisional fins que l’Organització s’ocupés de formar i capacitar a personal propi, fent bons d’aquesta manera els articles 139 i 140 de la RPSEL:

Article 139

Els funcionaris de l’Administració local tenen dret a gaudir de les possibilitats de carrera administrativa i de promoció interna previstes a la normativa vigent.

Article 140

Els funcionaris de l’Administració local tenen el dret d’assistir a cursos de formació i perfeccionament amb la periodicitat i les característiques i condicions d’accés que s’estableixin.

Conclusió:

La qüestió aquí és que amb l’afegitó a les bases, a l’apartat b) del tercer paràgraf, no només donem carta de naturalesa a un sistema – que ha de ser excepcional – de provisió de llocs prèviament consensuats i definits a la RLT, sinó que consagrem que aquelles persones entrades per aquesta via excepcional a la nostra Administració hi romanguin per sempre més, amb el conseqüent perjudici a les legítimes aspiracions de millora professional dels que ja hi som.

Secció Sindical de la CGT de l’Ajuntament de Barcelona