DENUNCIEM LA PRIVACIÓ DE MITJANS PER AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LA NOSTRA TASCA SINDICAL.

La Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) estableix en els seus articles 6 i 8 que l’Administració ha de dotar dels mitjans adequats per al seu funcionament als òrgans de representació dels treballadors; és a dir, a la Junta de Personal (funcionaris) i al Comitè d’Empresa (laborals). Aquesta obligació també està recollida a l’article 46 de l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (Conveni).

Doncs bé, malgrat que l’Administració compleix amb les seves obligacions, aquesta secció sindical es veu privada dels mitjans materials necessaris per a poder desenvolupar de manera normal la seva tasca sindical.

Degut a què la nostra Organització (la CGT) no vol rebre de les  Administracions Públiques cap mena d’assignació econòmica no finalista ni subvencions, sigui pel concepte que sigui, hem demanat per activa i per passiva a la Junta de Portaveus (que aglutina la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa) que ens facilitin el material fungible (bàsicament material d’oficina) i aquell d’inventari (ordinadors, etc.) que necessitem. Però no atenen les nostres demandes ja que volen fer-nos entrega d’uns diners quan simplement  és aquest òrgan qui s’hauria de fer càrrec de les compres, ja que és qui rep les assignacions econòmiques per part de l’Ajuntament.

Considerem que amb aquesta postura intransigent i amb la certesa què són conscients del perjudici cap a la nostra secció sindical que aquest fet representa, s’estan vulnerant els nostres drets fonamentals, en el sentit que recull l’article 13 de la LOLS.

Potser caldria un nou redactat de l’article 46 del Conveni, on s’especifiqués de forma clara i precisa que no som els sindicats els qui administrem els fons dels òrgans de representació dels treballadors, però per això caldria negociar un nou Conveni.

I ja que parlem del Conveni, a finals d’aquest any acaba la vigència de l’actual, subscrit pel període 2017-2020 i creiem que hi ha hagut prous canvis i novetats, com per a què aquests siguin incorporats en un nou Acord.

La pandèmia de la Covid ens ha portat una nova forma d’organització de la feina, el teletreball, que tard o d’hora formarà part del nostre dia a dia. També, el paper jugat pels serveis socials, els quals s’han mostrat com un dels serveis essencials durant aquest període, fa mereixedor al col·lectiu de les persones que hi treballen d’una especial consideració.

Tanmateix, hi ha moltes més qüestions a resoldre que fan que el Conveni actual hagi quedat desfasat, per la qual cosa reclamem la negociació d’un nou Conveni que millori les condicions de tot el  personal municipal, adaptant el seu contingut als temps i les necessitats actuals.