PER UNA PROGRESSIÓ PROFESSIONAL OBERTA I JUSTA PER A TOTHOM: DEFINICIÓ COMPLETA I TRANSPARENT DELS LLOCS DE TREBALL A LA NOVA RLT

Com sabeu, l’Ajuntament té actualment ordres judicials que l’obliguen a negociar i enllestir una autèntica Relació de Llocs de Treball (RLT). A la CGT se’ns està privant de participar en aquesta negociació, però tot i així volem fer pública la nostra posició i les nostres reivindicacions al respecte.

La definició dels llocs de treball a la RLT

Una de les pitjors i més perverses mancances del SOM ha estat la virtual desaparició de qualsevol rastre de descripció objectiva dels llocs de treball. Sota l’epígraf de «Suport» o «Tècnic» d’unes poques i molt genèriques «Famílies professionals» s’han pretès agrupar moltíssims llocs de treball diferents, amb requeriments aptitudinals, d’experiència i de formació de vegades absolutament diferents.

Tots hem vist en aquest sentit fins a quin punt a les bases de les convocatòries de concursos i lliures designacions ha desaparegut tot rastre d’una descripció de funcions concretes o d’explicitació dels mèrits a considerar i la seva ponderació. Els observadors sindicals que participem als concursos som testimonis que s’ha d’arribar fins a la reunió a porta tancada dels tribunals de selecció per constatar quins cursos de formació es valoren i quins no, o quina trajectòria professional «demostra» la possessió de les aptituds requerides pel lloc de treball i quina no.

És la manca de transparència i la indefinició que afavoreixen l’arbitrarietat en l’assignació de llocs i la marginació de moltes persones que no saben què han de fer per progressar a la feina.

Des de la CGT exigim que la nova RLT inclogui una definició completa i específica de tots els llocs de treball, incloent entre d’altres, aspectes com aquests:

Formació que es valora (indicant la ponderació)

  • Titulacions oficials
  • Cursos i titulacions no oficials
  • Cursos específics impartits pel propi Ajuntament
  • Idiomes, segons grau de coneixement
  • Certificacions professionals

Relació amb altres llocs de treball

  • Llocs d’origen que es consideren un mèrit per a l’accés (amb la ponderació corresponent)
  • Llocs equivalents a efectes de mobilitat horitzontal

Aptituds i habilitats que es valoren (amb la ponderació)

  • Descrites de forma objectiva i amb exemples

Incloure aquests aspectes a les fitxes de lloc de treball ha de garantir la transparència i objectivitat en la selecció de persones per ocupar els llocs vacants i més coses, com ara l’articulació d’un sistema de beques i una programació de la formació per part de l’Ajuntament ben orientada a les necessitats reals dels llocs de treball, per millorar l’adequació de les persones als llocs que ocupen i per afavorir la millor preparació de cara a postular-se a un lloc de treball millor.

NO VOLEM UN ALTRE NYAP
VOLEM SABER EN QUINES CONDICIONS PODEM DESENVOLUPAR LA NOSTRA CARRERA PROFESSIONAL!